اصطلاحات عامیانه در مکالمات روزمره

بسیاری از انواع جملات و عباراتی که در محاورات روزمره مورد استفاده افراد قرار میگیرند به حالت غیر رسمی و دوستانه بیان میشوند و از نوع رسمی و خشک فاصله زیادی دارند. این مساله تقریبا در تمام زبانهای بین المللی صادق بوده و همه ما نیز همه روزه از عبارات غیر رسمی و به دور از ملاحظات رسمی و توجه به قوانین سفت و سخت گرامری استفاده مینمائیم. ضرب المثلها, اشعار و عبارات پند آموز روزمره به بخشی جدائی ناپذیر از مکالمات همه ما بدل شده اند و ما بدون فکر کردن درباره نقش افعال و یا صفات, از آنها در صحبتهای روزمره خود استفاده میکنیم. آیا تاکنون علاقمند به تهیه و مطالعه کتبی در زمینه عبارات و اصطلاحات روزمره و عامیانه شده اید؟ چه مقدار دانش در زمینه تاریخچه چنین اصطلاحاتی دارید؟

Some people might be speaking very well, but defining good speech and writing can prove to be pretty tough and difficult برخی افراد در هنگام صحبت کردن چیره دست هستند ولی توصیف صحبت خوب کاری است قدری دشوار The point is, based on the situation, people will attempt to make a choice of sentences and phrases which in their opinion are suitable to those circumstances نکته در اینجاست که بر اساس موقعیتی که در آن هستیم, افراد مبادرت به انتخاب جملات و عباراتی مینمایند که به عقیده آنها برای چنان مواردی مناسب هستند When it comes to defining slang in everyday speech, it is solely the decision to be made by people who engage in daily conversations with each other

هنگامیکه صحبت از استفاده از عبارات عامیانه به میان می آید, در واقع آن تصمیمی است که توسط مردمی که با یکدیگر مشغول مکالمه هستند اتخاذ خواهد شد Please take a brief look at the following two statements which clearly define and illustrate usage of slang in everyday speech لطفا به دو عبارت ذیل نگاهی مختصر بیندازید که به طور شفاف به بیان و روشن نمودن استفاده از اصطلاحات عامیانه در محاورات روزمره دلالت دارند Wanna get something for you to eat this afternoon آیا دوست دارید تا برای شما در امروز بعد از ظهر چیزی برای غذاخوردن فراهم نمایم؟ Do you feel like having a meal this afternoon with me آیا مایل هستید که امروز بعد از ظهر به اتفاق هم غذائی میل نمائیم؟

The above-mentioned statements both shed light on one aspect of everyday life and that is having a meal but each of them has been mentioned in a different, yet relevant way with the same meaning and concept عباراتی که در بالا به آنها اشاره شده, در واقع به جنبه ای از زندگی روزمره اشاره دارند که همانا صرف غذا میباشد ولی هر یک از آنها به گونه ای متفاوت, و در عین حال مرتبط با یکدیگر و با بیان معنا و مفهوم یکسان ارائه شده اند Before uttering sentences and words, we evaluate the situations and then based on them, our minds will then quickly make a selection of the most appropriate phrases and sentences and then very fast and within a few seconds, expressions are made verbally

قبل از بیان کلمات و جملات, ما به بررسی موقعیتها می پردازیم و سپس بر اساس آنها, ذهنهای ما به سرعت به انتخاب مناسبترین عبارات پرداخته و ظرف چند ثانیه, مفاهیم به صورت شفاهی بیان میگردند Some slang types or informal speech are just created or manufactured very quickly and naturally, in local neighborhoods of societies worldwide برخی از گونه های عبارات عامیانه و گفتار غیر رسمی در جوامع و مناطق شهری به طور طبیعی و به سرعت پدید می آیند و این مطلب در سطح جهانی صدق میکند They are special communicative mechanisms nurtured to get in touch with friends آنها در واقع مکانیزمهای ارتباطی هستند که به منظور ایجاد تماس با دوستان بوجود می آیند و پرورش می یابند.