گرامر کاربردی و ساختارهای صحیح

با توجه به ساختارهای صحیح جملات و عبارات و همچنین استفاده از گرامر استاندارد که مورد تایید کارشناسان و افراد خبره در زمینه ادبیات هستند قادر خواهید بود تا به مکالمه ای روان و صحیح مبادرت نموده و همچنین شبیه به افراد حرفه ای به نگارش اقدام نمائید. شاید در نگاه اول و به هنگام ثبت نام در کلاسهای آموزشگاهی و یا دوره های خصوصی تقویت مکالمه چندان به نکاتی از قبیل انواع جملات حال و گذشته و آینده و یا نقل قولها توجه نکنید ولی مطمئن باشید که آنها از درجه بالائی از اهمیت برخوردار بوده و میتوانند به راحتی فرق بین افراد را که در حال مصاحبه میباشند از نقطه نظر دانش گرامری مشخص نمایند. امید است نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره میگردد مورد رضایت شما و سودمند واقع گردند.

In the area of functional grammar and sentence structure, we are going to deal with what bulks most areas of speech and writing because we pay attention to the functions of words, nouns, pronouns and adjectives plus adverbs and so many other delicate things در حوزه گرامر کاربردی و ساختار جمله, ما در واقع به مواردی میپردازیم که تشکیل دهنده اکثر انواع گفتار و نگارش و همچنین مورد توجه قرار میدهیم کاربردهای کلمات, اسامی و صفتها و همچنین قیدها و ضمائر و دیگر نکات ظریف When it comes to speaking fluently, each o these materials need to do their jobs i sentences properly هنگامیکه سخن از مکالمه روان به میان می آید, هر کدام از این عوامل بایستی وظیفه خود را به خوبی ایفا نمایند.

It is correct to state that functional grammar leads you in the right direction towards good and accurate speech and writing and assists you in expression of your verbal ideas صحیح است که اظهار بداریم گرامر کاربردی شما را در جهت صحیح به منظور صحبت و نوشتار صحیح هدایت میکند و همچنین برای بیان مفاهیم خود از طریق کلامی کمک میرساند Good expressions and sentence structures are the ones which fit into your speech and writing and help you say what you mean بیان مقاصد مناسب و ساختارهای صحیح عبارات به شما در ابراز نمودن مفاهیم کمک مینمایند In other words, vocabularies and sentences need to be put into each other in a natural, meaningful and beautiful style to meet expectations

به عبارت دیگر, واژگان و جملات نیاز است تا به گونه ای طبیعی و زیبا در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به انتظارات پاسخ دهند When you pay attention to the speaking style of someone who is struggling to choose between I and Me in speech, you are actually focusing on functional grammar type which that individual is going to pick در هنگام توجه به نحوه صحبت کردن فردی که در تلاش است تا از بین I و Me در مکالمه خود یکی را انتخاب نماید, شما درواقع مشغول تمرکز بر روی جنبه کاربردی گرامری هستید که آن فرد انتخاب خواهد نمود So here’s a shortcut and good formula for you to succeed in your speech and writing, try to pick some golden yet brief rules from descriptive and functional grammar

بگذارید برای شما راه حلی مناسب و میانبر ارائه دهیم, چنانچه خواهان موفقیت در گفتار و نوشتار هستید, سعی نمائید تا چند تا از بین قواعد طلائی و همچنین مختصر و مفید گرامر توصیفی و کاربردی انتخاب نمائید Many people who walk past you are speaking over the phone but are all of them speaking in a correct and recommended fashion بسیاری از افرادی که از کنار شما عبور میکنند در حال مکالمه با تلفن خود هستند ولی آیا همه آنها به نحوی توصیه شده و صحیح در حال صحبت هستند؟ Good grammar is something many people are looking for but it is at the same time a bit difficult to define گرامر خوب چیزی است که بسیاری در جستجوی آن هستند ولی توصیف کردن آن کمی دشوار بنظر میرسد.