توجه به نکات کلیدی

با توجه به نکات کلیدی و در عین حال ساده ولی کاربردی, قادر خواهید بود تا به انتقال مفاهیم به نحوی مؤثر اقدام نموده و از هرگونه سوء تفاهم جلوگیری نمائید. این مساله در هنگام شروع و ادامه مکالمه انگلیسی میتواند حائز اهمیت باشد چون بر اساس میزان مهارتهای محاوره ای, افراد و مخاطبان و گویشوران اقدام به انتخاب و گلچین نمودن عبارات و جملات گرامری مینمایند و بر زبان جاری میسازند. شاید استفاده از این عبارت ادبی آشنا و قدیمی در اینجا صحیح و مناسب به نظر برسد که به محض صحبت کردن اشخاص میتوان به میزان مهارت و آگاهی آنها از نکات گرامری و ادبیاتی پی برد. البته انجام مکالمات روزمره به آنچنان علم و دانش ادبی پیشرفته ای نیاز ندارد و بعضی اوقات توجه به سادگی کارساز تر میباشد.

When it comes to speaking and writing fluently, paying attention to some issues can matter so much هنگامیکه صحبت از انجام مکالمه ای روان به میان می آید, توجه به برخی نکات از اهمیت بالائی برخوردار است As a matter of fact, at the end of the day, making the right word choices will lead to differences in how people communicate with each other all over the world در حقیقت, سرانجام مساله به انتخاب کلمات صحیح منجر خواهد شد که منجر به تغییراتی در نحوه گویش مردم در سرتاسر جهان خواهد گشت This matter can be interpreted as an umbrella which will cover a variety of grammatical aspects such as how educated people are, their backgrounds, their accents, word selection and fluency in speech

این مساله میتواند به عنوان چتری تفسیر و توجیه گردد که عوامل متعددی را در زیر خود پوشش میدهد از قبیل میران تحصیلات افراد و پیشینه آموزشی آنها, لهجه گویشوران و نحوه انتخاب کلمات و درجه روان بودن در صحبت As the first point to name over here, we can begin our list by selection of the verb forms that match subjects in your statements به عنوان اولین نکته که در این مجال به آن اشاره داریم میتوان از انتخاب گونه های افعال در ارتباط با فاعل در عبارات شما نام برد Using the right pronouns can also matter because frequently people make minor mistakes, especially in writing انتخاب ضمائر صحیح هم حائز اهمیت میباشد چون خیلی از افراد, مخصوصا در هنگام نگارش در این زمینه دچار اشتباهات جزئی میگردند.

Another common problem encountered by people as they initiate speech is the matter of picking adjectives and adverbs مشکل عمومی دیگری که توسط مردم به هنگام آغاز مکالمه مواجه میشود مساله انتخاب صفات و قیدها میباشد If you would like your sentences to sound natural and well-made, you need to pay attention to the matter of subject-verb harmony چنانچه تمایل دارید تا جملاتی که میسازید طبیعی جلوه کنند و خوب ادا گردند, نیاز است تا به مقوله هماهنگی بین فاعل و فعل توجه نمائید Let’s say you are going to write a sentence which describes an activity or an event به عنوان مثال, تصور کنید که قصد نوشتن جمله ای را دارید که به توصیف یک فعالیت و یا رویداد میپردازد.

Joe, Michael and Brian is walking across the street جو, مایکل و برایان مشغول عبور از عرض خیابان است Have you detected any problem after reading this sentence بعد از خواندن این جمله, آیا به اشکالی برخورده اید؟ Maybe you can’t put your finger on the problem quickly but you just have a sense that this statement is not correct شاید نتوانید تا انگشت خود را بر روی اشکال قرار دهید ولی حس میکنید که یک جای کار ایراد دارد Something about this sentence is not right and needs revision یک چیزی در ارتباط با این جمله جور در نمی آید و نیاز به تغییر دارد The verb is singular while the subjects need a plural verb to sound meaningful فعل مفرد است درحالیکه فاعلها در جمله به فعل جمع نیاز دارند تا عبارت صحیح شود.