ترتیب و هماهنگی افعال و ضمائر در جملات

با توجه به برخی نکات به ظاهر ساده در حین مکالمه و جمله سازی میتوان از بسیاری از مشکلات محاوره ای اجتناب کرد. شاید ذکر این موارد به نظر شما ساده و تکراری بنظر برسد ولی در مواردی مانند شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل و یا حتی در مواقع ترجمه متون مهم است تا نیم نگاهی به مقوله گرامر داشت تا از ایرادات احتمالی جلوگیری کرد. شاید برخی مواقع نیاز باشد تا به مرور نکاتی پرداخت که در حین صحبت کردن و نگارش مبتوانند حائز اهمیت باشند. گاهی اوقات انتخاب ضمیر نامناسب میتواند به کلی در معنای جملات و عبارات تغییر ایجاد نماید و منجر به سوء تفاهم گردد. نکته در اینجاست که میتوان در کنار به روز بودن و استفاده از اصطلاحات جدید و مدرن, با استفاده از اسلوبهای استاندارد به صحبت و نگارش پرداخت.

Subject-verb agreement can get complicated sometimes and you may need to refresh your grammatical knowledge in order to avoid verbal mistakes when talking fast or writing a piece of art for a formal event بوجود آوردن هماهنگی و توافق بین فاعل و فعل در عبارات میتواند برخی اوقات قدری پیچیده به نظر برسد و شما ممکن است هر از چند گاهی نیاز داشته باشید تا به بازسازی و تجدید دانش گرامری خود اقدام نمائید تا از مشکلات گفتاری در هنگامیکه سریع صحبت میکنید و یا مشغول نگارش کاری هنری برای یک رخداد رسمی هستید اجتناب نمائید You can find chapters of books in literature dedicated to the matter of identifying the correct verb and subject when it comes to making new sentences

میتوانید تا فصلهائی را در کتبی که در زمینه ادبیات به رشته تحریر در آمده اند بیابید که به موضوع تشخیص و انتخاب صحیح فعل و ضمیر به هنگام ساختن جملات جدید اختصاص داده شده اند Do you have a few seconds of time to check the following sentence and spot the error in it? Yesterday, my brother and me went to the park in our neighborhood آیا چند ثانیه وقت دارید تا به عبارت زیر دقت کرده و اشتباهی را که در آن وجود دارد بیابید؟ دیروز من به اتفاق برادرم به پارکی که در محله ما وجود دارد رفتیم Can you figure out what’s wrong with this story and which part of the sentence needs revision آیا میتوانید تشخیص دهید که کجای داستان اشتباه بوده و چه قسمتی از این جمله به تغییر نیاز دارد؟

The problem here is related to pronoun selection مشکلی که در اینجا وجود دارد به مقوله انتخاب ضمیر برمیگردد How can you define pronoun in an easy to understand way چگونه میتوانید به توصیف ضمیر به حالتی ساده برای درک اقدام نمائید؟ A pronoun is actually a word which substitutes for a noun in certain cases but the point is choosing the right pronoun is sometimes a bit challenging ضمیر کلمه ای است که در مواقع خاصی جایگزین اسم میگردد ولی نکته در اینجاست که گاهی اوقات انتخاب ضمیر صحیح کمی چالش بر انگیز است Choosing the pronouns in an incorrect way will often lead to confusion in speech or when writing a letter. Now, can you provide the correct version of the sample sentence above

انتخاب اشتباه ضمائر منجر به گیج شدن در صحبت و یا هنگام نگارش یک نامه میگردد . حال, آیا میتوانید نوع صحیح عبارت نمونه در بالا را تهیه کنید؟ In order to correct the sentence, a small change needs to be done as follows: My brother and I … به منظور اصلاح این جمله, تغییر کوچکی بایستی اعمال شود مطابق زیر … These minute things might seem very trivial but when it comes to speaking beautifully and fluently, even delicate things can matter and they will make a big impression on the people you communicate with چنین موارد ظریفی ممکن است جزئی به نظر برسند ولی هنگام صحبت با افراد, همین نکات ریز میتوانند بر روی مخاطب شما تاثیری بزرگ بر جا گذارند.