نگارش و مکالمات خوب و ترتیب مناسب

هنگامیکه صحبت از نگارش متون خوب و قوی به میان می آید, انتخاب کلمات, صفات و قیدها و افعال از اهمیت بالائی برخوردار هستند و مهم است تا به نقشی که چنین اقلام گرامری در عبارات ایفا میکنند توجه نمائیم. گاهی اوقات حتی ممکن است اشتباهاتی در زمینه استفاده از صفت و قید و ضمیر در جملات بروز نماید و در هنگام تدریس کتب آموزشی مکالمه بایستی به چنین موارد و نکات ظریفی دقت نمود. در هنگام شروع به نوشتن یک متن و در وقت آغاز یک مکالمه, بهتر است تا به چیدمان کلمات در کنار یکدیگر, نحوه ارائه مفاهیم و همچنین انتخاب زمانهای مناسب دقت نمود. برخی اوقات اشتباهات بسیار کوچک میتوانند منجر به بروز خطاهائی بزرگ در محاورات گردند که طبیعتا بر نحوه تبادل نظر تاثیر نامطلوب میگذارند.

The reason many of us commit to reading good and educational books is to write and read and speak good, right? But the correct structure would be to use well over here instead of good because in this statement we need to use an adverb instead of an adjective دلیلی که بسیاری از ما به مطالعه کتابهای آموزشی روی می آوریم این است تا خواندن, نوشتن و صحبت کردن خود را بهبود ببخشیم. صحیح است؟ خوب بایستی از Well که قید هست در اینجا بجای Good که صفت میباشد استفاده نمائیم The grammatical explanation and justification is that adjectives like good cannot be used as adverbs such as well in sentences but a further point can also be mentioned in this respect that sheds light on the whole issue

توضیح و توجیه گرامری این است که صفاتی مانند خوب نمیتوانند به جای قیدهائی از قبیل بهتر در جملات مورد استفاده قرار گیرند ولی نکته دیگری هم میتواند در اینجا ذکر گردد که کل مطلب را روشن و واضح میسازد From a technical and educational perspective, an adjective is a word that is used to describe a noun whereas an adverb is a word which describes a verb or modifies an adjective. Of course you do not need to just memorize rules and regulations to write and speak naturally از نقطه نظر آموزشی و فنی, صفت کلمه ای است که یک اسم را توصیف میکند در حالیکه قید کلمه ای است که توصیف کننده و مبدل و تغییر دهنده صفت میباشد. البته برای نگارش و صحبت طبیعی, نیازی به حفظ قوانین و مقررات نیست.

Likewise, we need to know how and when adjectives should be inserted into the sentences and when we need to shift to picking adverbs to make meaningful sentences به همین گونه, ما بایستی بدانیم چه وقت از صفات در جملاتمان استفاده نمائیم و اینکه در چه مواقعی نیاز است تا به قیدها رجوع کنیم تا عبارات با مفهوم صحیح بسازیم Something which is often neglected by many speakers and writers is paying attention to the word order they use because if you are going to write well, your word choices need to be correct اشتباه رایجی که اغلب توسط بسیاری از گویشوران مرتکب میشود عدم توجه به ساختار کلمات میباشد زیرا برای خوب نوشتن, شما نیاز دارید تا از منتخب صحیحی از کلمات استفاده نمائید.

As you know, there are formal and informal writing plus speech and it is vital to know when each is appropriate همانطور که میدانید, گونه های رسمی و عامیانه نوشتار و گفتار وجود دارند و ضروری است تا مناسب بودن هر یک را در هنگام لازم درک نمائیم It applies when you are texting someone, composing an email or writing with a good old pen این مساله در زمانی که به فردی مشغول ارسال پیام کوتاه هستید و یا در زمان نگارش یک نامه الکترونیکی و همچنین در موقع نوشتن با خودکار آشنا و قدیمی خود هستید صدق میکند Building blocks of sentences in an appropriate style matters very much ساختن قطعات و ساختارهای جملات به نحوی شایسته از اهمیت بالائی برخوردار است.