چینش کلمات برای درک عمیق

کنار هم قرار دادن کلمات و عبارات از اهمیت زیادی در حین مکالمه و همچنین نوشتن متنهای رسمی برخوردار است چون با کنار هم قرار دادن آیتمهای مختلف گرامری که در ادبیات هر فرهنگ و ملتی وجود دارند, مفاهیم منتقل شده و ارتباطات شکل خواهند گرفت. فرقی نمیکند که شما قصد بهره گیری از کلاسهای آموزشگاهی را دارید و یا در پی یافتن معلمان خصوصی جهت افزایش مهارتهای مکالماتی خود هستید چون در هر دو حالت توجه به چینش و ساختار عبارات با استفاده از کلمات به ظاهر ساده ولی کاربردی مهم میباشد. قصد دارید در این مقاله به چنین مقولاتی پرداخته و با ارائه چند مثال ظاهرا ساده ولی حاوی نکات ریز گرامری برخی موارد را روشن نمائیم چون شرط اصلی خطیب خوب بودن روشن بیان کردن مفاهیم است.

Today we are going to discuss arranging words for optimal understanding in both speech and writing امروز قصد داریم تا به مورد چینش کلمات جهت درک مطلب عمیق در هر دو حالت صحبت و نگارش بپردازیم Some minor errors might seem acceptable in grammar while the bigger ones might not برخی اشتباهات جزئی در گرامر میتوانند قابل قبول باشند ولی خطاهای بزرگتر مشکل ساز هستند One of the most frequent types of mistakes made by some people when they commence to write an article or when engaging in talk with someone is using fragments, which are unfinished and incomplete sentences like I went to the park yesterday and … or did you hear the news about …

یکی از شایعترین اشتباهاتی که توسط افراد به هنگام نگارش یک مقاله و یا در موقع آغاز مکالمه با دیگران رخ میدهد استفاده از قطعات که شامل جملات ناتمام و ناقص هستند میباشد, مانند این مثالها: من دیروز به پارک رفتم و … آیا این خبر را شنیده اید که … As you can see, the placement of words apparently is correct but the statements are fragments because something like an adjective or complement is missing همانطور که مشاهده میکنید, ظاهرا چینش کلمات و عبارات صحیح است ولی جای اقلامی از قبیل صفت و یا متمم در این جملات مفقود و خالی هستند The opposite of a fragment as you might have heard is a run-on sentence, one that keeps going on where it is supposed to have stopped already

در مقابل قطعات در گرامر, جملات اضافی هستند که در جائیکه قرار است تا متوقف شوند, همچنان ادامه داشته و حالت تکرار در جمله دارند As an example, yesterday I went running in the park along the river, and I was not home to pick up the phone since I was in the park به عنوان مثال, من دیروز برای دویدن در امتداد رودخانه به پارک رفتم و بنابراین در منزل نبودم تا به تلفن جواب بدهم چون در پارک بودم These two common types of problems, run-on sentences and fragments are two cliches and errors that writers grapple with when writing complete sentences, creating commercial catalogs and brochures for companies or preparing contents for people who would like to give a lecture

این دو مشکل عمومی که شامل قطعات و جملات ناقص هستند از انواع رایج کلیشه و خطاهائی هستند که نویسندگان با آنها دست به گریبان هستند هنگامیکه قصد نگارش جملات کامل را دارند و یا مشغول تهیه کاتالوگها و بروشورهای تجاری برای شرکتها میباشند و یا در مواقعی که سعی در نگارش متون برای افراد جهت ایراد سخنرانی دارند Other delicate combinations are required too, like combining ideas such as the following sentence: I picked up the phone and the line was dead, because I had not paid the utility bill for over a year دیگر موارد ظریف نیز ضروری بنظر میرسند از قبیل ترکیب ایده ها مانند این جمله, من تلفن را برداشتم ولی خط قطع بود چون برای بیش از یکسال قبض آنرا پرداخت نکرده بودم.