جملات و عبارات ترکیبی

در حین مکالمه همه ما از عبارات و جملات زیادی استفاده میکنیم و بسیاری از آنها حالت ترکیبی داشته و از ادغام دو و یا چند قطعه جمله کوچکتر تشکیل شده اند. با توجه به این نکته میتوان به انتقال مفاهیم و موضوعات به نحو بهتری اقدام نمود و این مطلب در حین فراگیری یک زبان خارجی میتواند تاثیر گذار و مهم تلقی شود چون اصولا بسیاری از موارد گرامری در فرهنگها و دوره های آموزشی ادبی شبیه به هم هستند و با در اختیار داشتن دانش بیشتری از آنها شما نیز قادر به انجام مکالمات روزمره و محاورات عامیانه و رسمی بهتری خواهید بود. سعی داریم در این قسمت به مطالبی بپردازیم که گرچه ممکن است همه ما با آنها به نوعی آشنا باشیم ولی تاکنون فرصت و وقت چندانی برای توضیح علمی و کاربردی آنها را نداشته ایم.

Typically, most combined sentences are OK, as long as they express concepts and meanings clearly عموما, اغلب جملات ترکیبی قابل قبول هستند, به شرطی که به بیان مفاهیم و معانی به نحوی واضح بپردازند The point is, when it comes to writing in a great way, we need to help reader understand what’s going on in the paragraphs and statements we are producing مطلب این است که به منظور نگارش به سبک عالی, نیاز داریم تا به خواننده یاری رسانیم که متوجه معانی و مفهوم مطالبی را که در قالب عبارات و جملات تهیه میکنیم شوند At some points, choosing the correct connecting words and prepositions will be all that is required to communicate with the readers in a nice and understandable manner

گاهی اوقات, انتخاب صحیح حروف ربط و اضافه تنها چیزی است که نیاز داریم تا با خوانندگان به نحوی قابل درک مرتبط شویم In fact, each and every part of the sentences we compose should clarify the events and happenings in our entire writing در حقیقت, هر بخشی از جملات که ما به رشته تحریر در می آوریم بایستی در جهت روشن ساختن وقایع و رخدادها در کل متنی که تهیه میکنیم گام بردارند Statements or phrases that we use to express our thoughts and meanings are expected to provide the readers with with an appropriate amount of information arranged in a helpful way that is far from unnecessary complexities of grammar and put together that will appeal to all readers from all walks of life and ages

از عبارات و جملاتی که از آنها به منظور بیان افکار و مفاهیم خود استفاده میکنیم این انتظار میرود تا برای خوانندگان مقدار مناسبی از معلومات در اختیار بگذارند و اینکار را به نحوی مطلوب, جذاب و همچنین به دور از پیچیدگیهای غیر ضروری گرامری انجام دهند Sometimes even the prolific and expert authors might find themselves tackling many issues pertaining to word arrangement, especially when it comes to preparing chapters of books or writing newspaper columns and one example can be working on parallel sentences which sometimes are tricky to build برخی اوقات حتی بهترین نویسندگان پرکار نیز در ترتیب کلمات دچار مشکل میشوند, مخصوصا هنگامیکه بر روی بخشهای کتاب مشغول کار هستند.

و یا زمانیکه در گیر نگارش ستونهای روزنامه میباشند. یکی از موارد قابل بحث مقوله جملات موازی هستند که در برخی مواقع نگارش آنها قدری پیچیده بنظر میرسد For the new year, I am going to make resolution to learn piano, geography and tennis too برای سال جدید من قصد دارم تا این تصمیمات را بگیرم, پیانو بیاموزم, جغرافی و همچنین تنیسas you can see, in order to make a good parallel sentence some items are missing, so the edited sentence would be, study geography and play tennis too همانطور که ملاحظه میکنید, به منظور ایجاد یک عبارت موازی مناسب, برخی موارد در اینجا کم هستند و جمله اصلاح شده به اینگونه خواهد بود, به مطالعه جغرافی بپردازم و همچنین به بازی تنیس روی بیاورم.