چگونه بهتر است برای آمادگی در امتحانات درس خواند؟

در طی دوران تحصیل در مدارس و همچنین دانشگاهها همه ما بارها در امتحانات شرکت کرده ایم و در برخی از آنها موفق و در بعضی دیگر شاید چندان توفیقی نداشتیم. اما نکته در اینجاست که اصولا آیا روشهای درس خواندن ویژه ای هم وجود دارند که بتوان با تکیه بر آنها شانس موفقیت در امتحانات را افزایش داد؟ آیا روشها و تکنیکهای تست زنی توانسته اند تا به داوطلبین و متقاضیان کمک شایانی نمایند؟ آیا میتوان بدون درس خواندن کافی و یادداشت برداری در جلسات کلاسهای درس در طی ترم و سال تحصیلی و صرفا تکیه بر مطالعه شب امتحان به راحتی از پس آزمونها برآمده و موفق به فارغ التحصیلی از مراکز آموزشی و آکادمیک گردید؟ آیا اشتباهاتی هم وجود دارند که بهتر است از آنها اجتناب کرد؟ چگونه میتوان مطالعه برای تستها را سهل تر نمود؟

How can you study better for exams شما چگونه میتوانید برای امتحانات بهتر مطالعه کنید؟ There is no doubt that for almost everyone, taking exam can be stressful but sure there are ways to make it simpler and easier and one essential tip is to become fully prepared for that شکی وجود ندارد که تقریبا برای همگان امتحان دادن قدری دلهره آور است اما قطعا راههایی وجود دارند برای اینکه آنرا آسانتر و ساده تر کرد و یک نکته ضروری این است که کاملا برای آن مهیا بود Have you examined your school and college syllabus to determine the exact dates of the tests and how much of your grades they are actually worth? It’s a good idea to mark them on your calendar to avoid any surprises آیا تاکنون تقویم آموزشی و رئوس مطالب درسی مدرسه و دانشگاه خود را بررسی نموده اید به منظور مشخص کردن تاریخ امتحانات و اینکه چه مقدار از نمرات را تشکیل میدهند؟ بهتر است تا آنها را در تقویم خود معین کنید تا از هرگونه غافلگیری اجتناب نمائید.

Secondly, instead of squeezing everything and the entire lessons into a huge mega review session the night before the actual exam, why don’t you plan in advance and split your time and homework into several mini sessions and smaller reviews to make studying easier for yourself در وهله دوم, به جای اینکه همه دروس و مطالب را به شب امتحان و در یک جلسه درس خواندن و مرور کلی و بزرگ موکول و انباشته نمائید, بهتر نیست تا به مرور و از قبل تکالیف و مطالعه را در چندین جلسه کوچکتر انجام داده و درس خواندن را برای خودتان آسانتر نمائید؟ Studying for the exams at home and in the library aside, how about paying attention inside the classrooms در کنار تحصیل برای آزمونها در منزل و کتابخانه, پس قضیه توجه کردن در داخل کلاسها چه میشود؟ Although it may sound like a no-brainer, one big way to make exams approaching easier is actually via paying attention to the lessons taught in the classes and this solution will immensely assist you later

مطلب دیگر که ظاهرا شاید کم اهمیت جلوه کند این است که یکی از بزرگترین روشها جهت آسانتر کردن امتحانات پیش رو این است که در داخل کلاسها و در حین آموزش دروس توجه کافی مبذول نمود چون این راه حل بعدا بسیار به شما کمک خواهد کرد Please note that absorbing knowledge happens only if you are an active learner لطفا توجه کنید که کسب و جذب دانش تنها از روشی حاصل میشود که شما یک فراگیر و یادگیرنده فعال باشید Even some tips like moving to the front row of the class to enhance your focusing and concentration matters حتی برخی نکات از قبیل نشستن در ردیفهای جلوی کلاس جهت تقویت تمرکز دارای اهمیت است Whenever the teachers puts emphasis on some words and phrases and parts of lessons, listen carefully and don’t forget to take notes for later reviews هر زمان که معلم بر روی برخی کلمات و عبارات و بخشهایی از دروس تاکید میکند به دقت گوش کرده و فراموش نکنید تا یادداشت بردارید به جهت مرور بعدی.