اهمیت گرامر به لحاظ ادبی و آکادمیک و همچنین ارتباطی

آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که اصولا گرامر چرا دارای اهمیت میباشد؟ آیا به جهت داشتن مکالمه سلیس و روان صرفا بایستی به داشته های ذهنی در زمینه کلمات و عبارات روزمره و همچنین ضرب المثلها تکیه نمود یا بهتر است همچنین با استفاده از قواعد و قوانین گرامری بتوان بهتر صحبت کرد و همچنین نوشت؟ راستی آیا میدانستید که در زمینه ادبیات و شعر و نظم و نثر و ترجمه و همچنین نگارش مقالات آکادمیک داشتن دانش قوی گرامر حائز اهمیت بسیاری میباشد؟ آیا میتوانید تصور کنید که در حین نگارش پایان نامه و تز دانشگاهی از قواعد و نکات گرامری استفاده نشده باشد تا بتوان برای مخاطبین و خوانندگان متون کار درک مطلب را تسهیل و آسان نمود؟ لطفا در ادامه متن با ما همراه باشید تا به برخی نکات درباره گرامر و تاثیر آن بپردازیم.

By the way, why grammar is important in the first place in the areas such as literature as well as academic setting and communication in written form راستی, چرا گرامر در وهله نخست دارای اهمیت میباشد در حوزه هایی از قبیل ادبیات به همراه فضای آکادمیک و ارتباط به شیوه کتبی؟ It can be clearly stated that grammar acts like cornerstone in the world of academic writing and correspondence میتوان به روشنی بیان نمود که گرامر نقطه عطفی در حوزه ارتباط و تبادل بیان و همچنین نگارش آکادمیک عمل میکند When it comes to writing with good precision and for the academic audience, writers need to adhere to grammar rules and tips در زمینه نگارش با دقت بالا و صحت و جهت مخاطبین در جهان آکادمیک, نویسندگان نیاز به این دارند تا به قواعد گرامری پایبند باشند Furthermore, via using proper grammar rules, clarity and proper interpretation of the contexts without misconception would be achieved which is paramount

به علاوه, از طریق استفاده شایسته از قوانین گرامری, شفافیت و همچنین تفسیر صحیح از متون حاصل میگردد, به دور از اشتباهات برداشت و تصور غلط که این مطلب بسیار حائز اهمیت است Also, through studying passages and articles which have been written well grammatically, the audience will be more informed and they could even share the same stories with others همچنین, از طریق مطالعه و خواندن متون و مقالاتی که با استفاده از قواعد گرامر بطور صحیح نگارش شده اند, مخاطبین آگاه تر شده و همچنین آنها ممکن است همان داستانها را برای دیگران نیز بفرستند As stated, accurate grammar helps avoid ambiguity while writing and clearly expresses the writer’s message to the readers همانگونه که عرض شد, گرامر صحیح میتواند کمک کند به برطرف شدن ابهام در حین نگارش و همچنین به طور صحیح پیام نویسنده را برای خوانندگان منتقل نمود Have you ever wondered why you have felt some books have been poorly written that you did not like

آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که چرا به عقیده شما برخی کتابها به طرز ضعیفی نوشته شده اند که شما آنها را دوست نداشته اید؟ This is exactly due to the fact that they have not made a good impression on you and that your overall perception of those titles has been mediocre این دقیقا به این دلیل میباشد که آن کتابها بر روی شما تاثیر مثبتی نداشته و اینکه برداشت کلی شما از آنها ضعیف و در حد وسط بوده است When it comes to writing professionally, if you would like your essay and book to appear as a valid and reputable work of art and research and for yourself to seem as an authority in your field of study, especially academically, don’t forget to add to your grammatical knowledge هنگامیکه نوبت به نگارش حرفه ای میرسد, چنانچه تمایل دارید که مقاله و کتاب شما به عنوان یک کار هنری و تحقیق معتبر تلقی شود و همچنین خود را به ویژه در زمینه مورد تحصیلات خود مخصوصا به لحاظ آکادمیک فردی دارای اعتبار توصیف و معرفی کنید, فراموش نکنید تا دانش گرامری خود را افزون کنید.