نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی یا آنلاین

در سالهای اخیر که بحث آموزش مجازی یا آنلاین یا برخط در حال داغ شدن بوده است و بسیاری از آموزشگاهها و حتی دانشگاهها اقدام به ارائه برنامه های تحصیلی و تقویم آکادمیک خود بر اساس امکانات برخط مبتنی بر اینترنت نموده اند, به همان موازات نظرات بسیار متنوع و متفاوتی در زمینه اینکه اصولا چنین روشها و برنامه هائی میتوانند در کوتاه و بلندمدت برای دانشجویان و هیات علمی سودمند باشند طرح شده اند. از یکسو دانشجویانی هستند که بدون نیاز به مهاجرت و در منزل خود اقدام به ثبت نام در دانشکده هائی میکنند که صدها کیلومتر از آنها دورتر میباشند مثلا در دیگر استانها یا کشورها و از آنطرف خیلی از دانشجویان معتقد هستند که هنوز راه درازی در پیش است تا بتوان بطور کلی کلاسهای مجازی را جایگزین دوره های حضوری نمود.

Let’s have a look at the pros and cons of studying online به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به نقاط قوت و ضعف آموزش و یادگیری آنلاین یا مجازی Some open-minded theories and questions have been made about learning and education over the net برخی از پرسشها و نظریات براساس ذهن باز و روشن در زمینه آموزش و فراگیری در فضای برخط ذکر شده اند There are some findings as well as comments when it comes to enrolling at a college or educational institute online برخی از یافته ها و نظرات وجود دارند در زمینه ثبت نام در یک دانشکده و یا موسسه آموزشی در فضای اینترنت Some contend that there are limitations attached to web learning like internet connection issues and text-based courses with limited multimedia stuff

برخی بر این باور هستند که محدودیتهائی وجود دارند در ارتباط با آموزش مبتنی بر وب مانند مشکلات ارتباطات اینترنتی و همچنین دوره هائی که عمدتا بر اساس متن تدوین شده اند همراه با مقدار مطالب چند رسانه ای محدود For this reason, some trainers and college instructors advise the students not solely to rely on online learning به همین دلیل, برخی از مربیان و اساتید دانشگاه به دانشجویان نصیحت میکنند تا صرفا متکی بر یادگیری برخط نباشند Furthermore, some teachers with traditional perspective claim that their lifetime training skills can only be conveyed via physical classroom settings to get their points and experience across به علاوه, برخی از معلمین با طرز فکر سنتی بر این عقیده هستند که سالها تجربه و مهارتهای آموزشی آنها تنها درصورت حضور فیزیکی در کلاسها منتقل میشوند.

They also believe that concepts like improvising on issues and demonstrating oral skills about topics and chapters of books and dealing with behavioral problems plus educational opportunities need physical presence in classrooms and they lack in online classes and courses آنها همچنین بر این عقیده میباشند که مفاهیمی همچون ابتکار عمل داشتن و بداهه گفتن و ارائه مهارتهای گفتار شفاهی درباره فصلها و مطالب کتابها و همچنین مواجهه با مسائل و موقعیتهای رفتاری و آموزشی مستلزم حضور در کلاسها بوده و دوره های آنلاین فاقد این ویژگیها میباشند It is also argued by some educators that having face-to-face contact with the students can be an essential component of delivering materials and courses in classrooms

همچنین, این نظریه مطرح میشود که داشتن تماس و ارتباط حضوری با دانشجویان میتواند به عنوان عاملی مهم در زمینه ارائه مطالب و دوره ها در کلاسها تلقی گردد Sure lack of visual cues and merely video and text-based communication might not prove to be that effective to avoid misunderstandings and communication obstacles in online education قطعا صرفا وجود ارتباط متنی و ویدیوئی بدون نکات دیداری ممکن است کافی نباشند تا از سوء تفاهمها و مشکلات ارتباطی در آموزش آنلاین جلوگیری شود Having said that, the web environment presents myriad educational opportunities and perks over traditional classrooms علیرغم همه این موارد, محیط مجازی ارائه دهنده موقعیتها و نقاط قوت بسیاری در قیاس با کلاسهای سنتی میباشد.

Given the advances in online communications and education, perhaps it is time to start taking online education seriously and respect ideas of students who fair better in online learning compared with traditional classroom participation با توجه به پیشرفتهای آموزش و ارتباطات مجازی و برخط, احتمالا زمان خوبی است تا به مقوله آموزش آنلاین جدی تر نگاه کرده و به نظر دانشجویانی که در آموزش مجازی بهتر از کلاسهای سنتی نمره میگیرند و عملکرد دارند احترام بگذاریم Increased flexibility in the colleges curricula and class times also matters in this respect در این مقوله, همچنین انعطاف بیشتر در زمینه تقویم آموزشی دانشکده ها و همچنین ساعات کلاسها حائز اهمیت است.

Ease of access is still another great advantage associated with online learning since all you need to take part in online classes is a computer hooked up to the internet connection سهولت دسترسی به آموزش آنلاین یکی دیگر از مزیتهای آموزش مجازی میباشد چون جهت حضور به هم رساندن در کلاسهای برخط شما تنها به یک رایانه با اتصال اینترنت نیاز دارید Believe it or not, compared with traditional brick-and-mortar universities, studying online can trim your financial fees since issues like transportation and accommodation costs will be a thing of the past شاید باورتان نشود ولی در مقایسه با کلاسهای دانشگاه سنتی و حضوری, آموزش آنلاین ارزانقیمت تر است چون دیگر نگرانی بابت هزینه هائی همچون رفت و آمد و اقامت دیگر وجود ندارد.