حروف اضافه به مفهوم تا و تا وقتیکه در زمان و غیره

شاید آنقدر درباره حروف اضافه مطالب متنوع ذکر شده باشد که اهمیت کاربرد آنها در جمله سازی تقریبا دیگر بر کسی پوشیده نباشد ولی برخی اوقات انتخاب حروف اضافه صحیح همچنان میتواند پرسشهائی را در ذهن مخاطبان ایجاد کند از منظر اینکه آنها به زمان و یا مکان و کاربردهای دیگری به جملات و معانی مربوط میشوند. مثلا حرف اضافه تا و تا وقتیکه که کاربرد زیادی هم در گفتار و نوشتار دارد و امروز قصد پرداختن به آن را داریم میتواند در برخی اوقات کمی گیج کننده به نظر برسد چون تعدادی تنوع لغات و واژگان وجود دارد از منظر گرامری در این باره و انتخاب حرف اضافه صحیح حائز اهمیت است. مثلا هنگامیکه میگوئیم تا فلان ساعت من انتظار کشیدم و اینکه تا چندین سانت آب وارد یک قسمت ساختمان شده بود کمی با یکدیگر تفاوت دارند.

Checking out various texts and contexts, you may come across terms like Up to, Until, and Till and may wonder whether or not they are synonyms to each other در هنگام بررسی متون و محتواها ممکن است برخورد داشته باشید با این کلمات ذکر شده به معنی تا و تا وقتیکه و ممکن است از خود بپرسید که آیا آنها نسبت به یکدیگر مترادف میباشند Let’s have a look at how these terms should be used properly and explain the differences among them به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به نحوه صحیح کاربرد آنها و به توضیح تفاوتهای بین آنها میپردازیم Until and Till are pretty much close to each other in terms of meaning کلمات Until / Till به مفهوم تا / تا وقتیکه از لحاظ معنائی بسیار شبیه به یکدیگر هستند.

They both have the function of prepositions in sentences used to describe time هر دوی آنها کارکرد حروف اضافه را در جملات داشته و جهت توصیف زمان از آنها استفاده میشود After these prepositions, an element of time is usually present in context پس از این حروف اضافه, یک عامل و برهه زمانی عموما در جملات وجود دارد Here are two relevant examples using both of them در ذیل به دو مثال مرتبط با کاربرد هر دوی آنها اشاره میشود Until last week, the company had not reported the annual financial report تا هفته قبل, شرکت گزارش سالیانه مالی را ارسال نکرده بود Till ten o’clock, the secretary did not notice it was raining outside تا ساعت ده, منشی متوجه بارندگی در بیرون نشده بود.

The preposition Until is used to display the time when a situation, or an event ends in the context از حرف اضافه Until / تا / زمانی در متن استفاده میشود که مقصود اشاره به موقعیت یا رویدادی است که با پایان رسیده باشد Yesterday I was working until 6 P.M. at the company دیروز من در شرکت تا ساعت 6 بعد از ظهر مشغول کار بودم Usually when we find the term Until in a sentence, we can guess that a sort of deadline is intended – a period of time by which a job needs to be done عموما هنگامیکه در یک جمله ما با کلمه Until / تا / برخورد میکنیم, میتوانیم حدس بزنیم که نوعی مهلت زمانی قید شده است که بایستی در آن کاری به انجام برسد The students have until the end of the term to finish their thesis essays دانشجویان تا پایان ترم زمان در اختیار دارند تا مقالات پایان نامه خود را تکمیل کنند.

When in doubt, you can easily replace Until with Till with no changes in overall meaning هر وقت که در شک و تردید بودید میتوانید به راحتی بجای Until از کلمه Till استفاده کنید بدون اینکه در معنای کلی تغییری حاصل شود We are so excited and can’t wait till next month to begin football matches ما خیلی هیجان زده هستیم و نمیتوانیم تا ماه آینده صبر کنیم تا مسابقات فوتبال شروع شوند Finally, we get to Up To in context سرانجام به سراغ Up To میرسیم در متن It also functions as a preposition and indicates a place or degree that is reached by something in a sentence آن هم به عنوان حرف اضافه عمل کرده و دلالت کننده یک مکان و درجه و میزان میباشد که در یک جمله چیزی به آن رسیده و نائل آمده باشد In the swimming pool, the water is up to our waist در استخر شنا, ارتفاع آب تا کمر ما میرسد It can also be used to refer to the quantities or indicating as many / much as something like figures همچنان میتوان از آن استفاده کرد تا دلالت شود بر حداکثر تعداد و اعداد چیزی The movie theater can hold up to 75 guests سالن سینما ظرفیت 75 میهمان را دارد.