راهکارهائی برای تقویت حافظه

کتابها و مقالات زیادی وجود دارند در زمینه تقویت حافظه و قدرت تفکر و این مساله میتواند در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت از اهمیت زیادی برخوردار باشد که قصد داریم در این نوشته به آن بپردازیم. به عقیده شما چه راهکارهائی وجود دارند تا بتوان قدرت حافظه را به مرور زمان تقویت کرد حتی چنانچه شما بطور مستمر در حال استفاده از ذهن خود در زمینه های متفاوتی باشید مانند فراگیری لغات و اصطلاحات و ضرب المثلها و اشعار جدید؟ برخی از روشهای تقویت حافظه در واقع میانبرهائی هستند که ریشه در علم و دانش ریاضی دارند درحالیکه برخی دیگر به صورت الگوهای قراردادی هستند که بر اساس آزمون و خطا و تجربه به نتایج جالبی منتج شده اند. مثلا پس از شرکت در یک سخنرانی آکادمیک چگونه میتوان در ذهن نکات اشاره شده را بعدا به خاطر آورد؟

There are some useful techniques that have got nothing to do with your mind but they can assist you retain and recall the information for longer روشهای سودمندی وجود دارند که ارتباطی با ذهن شما ندارند ولی میتوانند به شما یاری رسانند در زمینه حفظ و به خاطر داشتن اطلاعات و معلومات برای مدت طولانی تر The good news is that most memory techniques are easy and at the same time can be applied quickly, usually within minutes خبر خوب این است که اکثر تکنیکهای حافظه آسان بوده و میتوان آنها را ظرف چند دقیقه به کار بست Studying ancient history, we can notice that such techniques even were used by orators to memorize and remember speeches before the audience

با مطالعه تاریخ باستانی درمیابیم که این روشها همچنین مورد استفاده سخنوران و خطیبان قرار میگرفتند جهت به خاطر سپردن و یادآوری نطقها در برابر حضار According to science and experience, even it is completely doable for someone to remember hundreds of phone numbers and street names using a few methods براساس علم و تجربه, حتی این امر کاملا میسر میباشد که فردی بتواند با استفاده از تنها چند روش صدها شماره تلفن و اسامی خیابانها را به حافظه بسپارد Using memory techniques, you can easily eliminate and put aside rote / parrot learning which is merely based on repetition and memorization of data با استفاده از روشهای حافظه, شما میتوانید به راحتی یادگیری براساس تکرار و طوطی وار مبتنی بر حفظ کردن اطلاعات و معلومات را حذف کرده و به کنار بگذارید.

When it comes to remembering long lists of items about everyday life or recalling numbers and long digits and figures, the association technique seems pretty applicable, meaning that you need to associate two or more items in any manner you find convenient in your mind like converting the numbers or names into words or phrases you can remember for long در مورد به خاطر سپردن لیست بلند اقلام مربوط به زندگی روزمره و یا به خاطر آوردن اعداد و شماره های طولانی, یکی از روشهای کاربردی این است که به هر روش آسانی که به ذهن شما خطور میکند و میتوانید در بلند مدت آنها را در ذهن خود حفظ نمائید, اقدام به ایجاد ارتباط و پیوند بین آنها نمائید, مثلا اعداد و اسامی را در ذهن خود به کلملات و عبارات تبدیل و تشبیه نمائید.

After attending an important lecture, you may wonder how you can memorize and recall the main points for long, but the solution is easy to implement پس از شرکت در یک سخنرانی مهم, ممکن است از خود بپرسید که چگونه میتوانید تا نکات برجسته را به ذهن سپرده و آنها را برای مدت طولانی به خاطر بیاورید ولی راه حل آسان است برای پیاده سازی You simply need to prepare and learn some main keywords and phrases representing main phrases, structures, as well as paragraphs of the speech and then make a link or chain between them, this way all paragraphs in a visual manner will remain in your memory شما به آسانی نیار دارید تا به یادگیری و آموختن تعدادی کلمات و عبارات اقدام کنید به نمایندگی از عبارات و پاراگرافهای مهم سخنرانی,  و سپس بین آنها حلقه و ارتباط برقرای کنید, به این روش شما میتوانید به روشی تصویری همه پاراگرافها را در حافظه خود نگاه دارید.