گامهای ضروری و تعیین کننده در آموزش دیجیتال و از راه دور

در زمینه استفاده از آموزش برخط یا آنلاین و تعلیم از راه دور میتوان به نکات زیادی اشاره داشت و به انجام مقایسه ای پرداخت بین این نوع از سیستم یادگیری و کلاسهای حضوری سنتی. در این نوشته به مفاهیم و نکاتی اشاره خواهیم داست که میتوانند سودمند باشند در زمینه ارزیابی این دوره های آنلاین چون مقولاتی از لحاظ داشتن آمادگی فکری هم در داشتن موفقیت در صورت شرکت در این کلاسها میتوانند دارای اثر باشند. تجربیاتی که دانشجویان از گذشته داشته اند در کنار اشتراکات و اختلافات فرهنگی, همه و همه میتوانند بر روی یادگیری شرکت کنندگان در کلاسهای از راه دور موثر باشند. درک مطلب شفاهی و کتبی که با استفاده از رسانه های کتبی و دیداری و شنیداری حاصل میشوند هم در این مورد ارزیابی و مورد تحلیل قرار میگیرند.

There are some determining factors when it comes to e-learning در زمینه آموزش از راه دور و الکترونیکی میتوان به عوامل تعیین کننده ای اشاره داشت Some of these stages tend to be nonlinear and independent of the others برخی از این مراحل به نظر میرسد که غیر خطی و مستقل از یکدیگر هستند In traditional and e-learning environments, the students need to use open mind and absorb the knowledge, whether or not they agree with the courses and materials being presented to them در محیطهای آموزشی سنتی و دیجیتالی, دانشجویان بایستی تا با ذهن باز به جذب و پذیرش علم و دانش اقدام نمایند, صرفنطر از اینکه آنها با مطالب علمی و ارائه شده به ایشان موافق هستند یا خیر They need to practice patience as well همچنین آنها بایستی تا صبر و حوصله پیشه نمایند.

Other elements which are vital in this respect are comprehension and interpretation of the educational materials از دیگر عوامل حیاتی در این زمینه میتوان به درک مطلب و تفسیر مطالب آموزشی اشاره داشت In e-learning, all stages need to reinforce the overall progression in online classes and fill in a gap in the students curricula در زمینه آموزش دیجیتالی, همه مراحل نیاز دارند تا یکدیگر را تقویت نمایند در مسیر کلی پیشرفت در کلاسهای آنلاین و در برنامه و تقویم آموزشی دانشجویان یک جای خالی را پر کنند Useful curses will assist the learners break down the new information into tinier pieces and measure them against previous knowledge and experiences دوره های مفید به فراگیران یاری خواهند رساند در تجزیه و تحلیل و شکافتن اطلاعات جدید به بخشهای کوچکتر و ارزیابی آنها در برابر دانش و تجربیات گذشته.

Having a professional and experienced mentor in e-learning / remote education is the key and such services are usually provided by online colleges and admissions counselors داشتن یک مشاور حرفه ای و مجرب در کنار خود یکی از عوامل کلیدی در آموزش الکترونیکی و از راه دور میباشد و عموما چنین خدماتی توسط دانشکده های آنلاین و مشاورین پذیرش ارائه میشوند There is a nice statement which goes: to share knowledge you need to apply it  عبارت جالبی وجود دارد تحت این عنوان که گسترش و سهیم شدن علم و دانش با دیگران درواقع کاربرد آن میباشد In other words, you are going to turn your learning process into action via placing energy and effort into your studies به عبارت دیگر, شما قصد انجام این کار را دارید تا فرایند یادگیری خود را به عمل تبدیل کنید از طریق صرف انرژی و تلاش و کوشش در تحصیلات خود.

In the evaluation stage, it’s time to rank the effectiveness of the e-learning or micro learning procedure and to make an appraisal of the knowledge being transferred to the students to make judgment about how effective and consistent the educational system has been working در زمینه تحلیل, نوبت به رتبه بندی میزان تاثیر و بررسی همه جانبه روش و مسیر آموزش دیجیتالی یا خرد  / میکرو فرا میرسد از جنبه آموزش منتقل شده به دانشجویان به منظور قضاوت در زمینه اینکه سیستم آموزشی به چه میزان کارا و موثر و مستمر بوده است One of the key advantages associated with e-learning is that via downloading and using the courses podcasts, the students will better demonstrate a retention of the knowledge they learn یکی از مزایای کلیدی در ارتباط با آموزشی الکترونیکی این است که دانشجویان از طریق بارگذاری و استفاده از پادکستها / برنامه های صوتی و تصویری / دوره ها, به میزان بهتری از به خاطر سپردن علم و دانش فراگرفته شده اقدام خواهند نمود.