قرض دادن و قرض گرفتن

در هنگام جمله سازی, علیرغم شباهتهائی که ظاهرا بین برخی از اجزاء و ساختارها وجود دارند مهم است تا دقیقا با مفهوم حقیقی کلمات, عبارات, ضرب المثلها و استعاره ها آشنا باشیم تا بدون هیچ گونه اشتباه گرامری به ارائه مطالبی که در ذهن داریم به مخاطب و شنونده و خواننده اقدام نمائیم. ظاهرا دو فعل قرض دادن و قرض گرفتن هم از همین دسته کلمات و واژگان میباشند که بسیار ساده به نظر میرسند ولی برای برخی فراگیران و دانشجویان در کلاسهای آموزشی میتوانند ایجاد اشکال کنند چون با یکدیگر شباهتهائی از لحاظ ظاهری ممکن است داشته باشند درحالیکه در متون و ساختارهای متنی میتوانند تغییر معنای کلی ایجاد کنند و روند محتوائی و معنائی را در پاراگرافها و عبارات و سخنان و نوشتار کاملا تغییر دهند.

Students in educational classes might usually confuse the verbs Borrow and Lend دانشجویان در کلاسهای آموزشی ممکن است عموما افعال قرض گرفتن و قرض دادن را با یکدیگر اشتباه بگیرند Through mentioning a few tips and examples,  confusions in their applications will end از طریق ارائه چندین نکته به همراه تعدادی مثال میتوان اشتباهات را در ارتباط با کاربرد آنها به پایان برد In a reading occasion, you may come across the sentence in a novel that reads: Can I borrow your notebook for a minute در یک موقعیت مطالعه, مثلا هنگام خواندن یک رمان ممکن است شما با این جمله مواجه شوید: آیا میتوانم دفتر یادداشت شما را برای یک دقیقه قرض بگیرم؟ Compare this sentence with the second one: Can you lend me your notebook for a minute please

این جمله را با عبارت دوم مقایسه کنید: آیا میتوانید دفتر یادداشت خود را یک دقیقه به من قرض دهید؟ But you may feel confused about usage of the verbs Borrow and Lend here ولی ممکن است شما در اینجا درباره نحوه کاربرد افعال قرض گرفتن و قرض دادن دچار سردرگمی شوید Please rest assured that you are not the only learner feeling puzzled as these two terms are the source of confusion among many learners worldwide studying grammar لطفا آسوده باشید که شما تنها فراگیر که احساس سردرگمی میکند نیستید و این دو کلمه برای خیلی از دانش آموزان در سراسر جهان که مشغول مطالعه گرامر هستند دردسر ایجاد کرده اند They actually both refer to the same experience and course of action in sentences but using different structures هر دوی آنها مربوط میشوند به یک تجربه و سمت و جهت کار مشابه در جملات ولی با ساختارهای متفاوت.

Definition of the verb Borrow is to take something from another individual whereas to Lend means giving something to another person but in both cases there is an expectation to get the item back soon معنای فعل Borrow گرفتن چیزی از فرد دیگری میباشد درحالیکه فعل Lend این گونه معنا میشود که چیزی به فرد دیگری بدهیم و در مورد هر دو حالت این انتظار وجود دارد که آن چیز زود باز گردانده شود So back to the example above, both sentences are correct but the point is that our choice of choosing either Borrow or Lend actually depends on the direction of speaking and writing in sentences and which one is important to us or we prefer to use به مثالی که قبلا ذکر شد بازگردیم که هر دو جمله صحیح میباشند و نکته در کاربرد افعال Borrow قرض گرفتن و Lend قرض دادن است و اینکه ترجیح ما یا اهمیت کدام ساختار و جهت در جملات بیشتر است برای انتخاب هر یک از آنها.

The other point is about prepositions that go with each verb as they are: Borrow From Someone or Lend To Someone نکته دیگر درباره حروف اضافه است که با این افعال استفاده میشوند چون ما از فرد دیگری قرض میگیریم یا به فرد دیگری قرض میدهیم In simple terms, when we borrow something, something is moving towards us but when lending something, that item is going away from us به بیان ساده, در هنگام قرض گرفتن, چیزی در حال حرکت به سمت ما میباشد ولی در موقع قرض دادن, آن آیتم از ما در حال دور شدن است Please note that after the verb Lend, it is OK to add personal pronouns to the sentences but grammatically it would be absolutely wrong to do so with the verb Borrow which usually is followed by a thing or item like goods and accessories لطفا توجه کنید که پس از فعل قرض دادن Lend صحیح است تا از ضمائر شخصی استفاده کنیم درحالیکه پس از فعل قرض دادن کاملا اشتباه است چون پس از آن عموما یک شیء یا کالا یا لوازم ذکر میشود Please lend me your cellphone to make a call لطفا تلفن همراه خود را به من قرض بدهید تا یک تلفن بزنم – May I borrow your printer for a few days آیا میتوانم به مدت چند روز چاپگر شما را امانت بگیرم؟