تلاش و جهد و تقلا کردن

در مواردی که مشغول مطالعه کتب و متون روزنامه های آنلاین و چاپی هستید با کلماتی از قبیل تلاش و جهد و تقلا کردن مواجه میشوید در مواردیکه نویسنده درمورد مساله ای که صرف انرژی زیادی جهت به انجام رسیدن آن شده است و از لحاظ معنا شناسی اهمیت دارد که به اتفاق یکدیگر به بررسی چنین کلماتی در این مقاله بپردازیم و تشابه ها و تفاوتهای آنها را ذکر کرده و با مثالهائی مفاهیم آنها را روشن کنیم. از منظر رسمی یا غیر رسمی بودن و همچنین استفاده در گفتارهای روزمره و یا نوشتاری و مقاله نویسی هم چنین کلماتی با یکدیگر تفاوت دارند. مثلا در صحبتهای روزانه کمتر فردی از عبارات سنگین و ثقیل ادبی و روزنامه نگاری و آکادمیک استفاده میکند چون جایگاه آنها عموما در محیط دانشکده و دانشگاه میباشد.

When it comes to teaching and learning English as a second language in private and group classes in institutes, a lot of learners would struggle with comprehending the meanings of vocabularies but how can we actually define the term Struggle clearly هنگامیکه نوبت به تدریس و یادگیری انگلیسی به عنوان یک زبان دوم در کلاسهای خصوصی و گروهی در آموزشگاهها به میان می آید, خیلی از فراگیران با یادگیری واژگان به نوعی در تلاش و تقلا هستند اما ما درواقع چگونه مفهوم کلمه تقلا کردن را توصیف میکنیم؟ The word Struggle can function as a noun and verb in sentences and a basic dictionary definition of that is to work very hard and attempt to gain and achieve something کلمه Struggle هم به عنوان اسم و فعل میتواند در جملات عمل کند و معنای لغتنامه آن تلاش و کوشش و جهد زیاد جهت انجام کاری و به دست آوردن چیزی میباشد.

For instance, in the sporting world, players struggle in order to gain and keep control of the ball or when encountering a difficult business situation at your workplace, you may spend time and contemplate finding a workable solution to that مثلا در دنیای ورزش بازیکنان بر سر تصاحب و حفظ کردن توپ تلاش و تقلا میکنند یا در هنگام مواجهه با یک مشکل و موقعیت اقتصادی در محل کار, شما ممکن است با صرف وقت و اندیشه در جستجو و تکاپو جهت یافتن راه حلی برای آن باشید While studying to pass the universities entrance exam, you are in effect, struggling to get some flying scores and get admitted into a good college در هنگام مطالعه برای آزمون ورودی دانشگاهها, شما در حقیقت در تلاش هستید تا با کسب نمرات درخشان در یک دانشکده خوب پذیرفته شوید.

The term Struggle is used in writing and conversation and usually in moral and ethical, social and political contexts کلمه تلاش کردن Struggle هم در نوشتار و هم در مکالمه کاربرد دارد و عموما در متونی استفاده میشود شامل اخلاقی, اجتماعی, و سیاسی Some of the candidates are struggling for presence and acceptance in the city council برخی از داوطلبین در تلاش هستند جهت حضور و پذیرش در شورای شهر On the other hand, the word Struggle also is used in noun form and it means the act of striving with motivation and self-confidence از آنسو, کلمه تقلا و جهد کردن Struggle به عنوان اسم هم مورد استفاده قرار میگیرد که در این حالت به مفهوم تلاش زیاد همراه با روحیه و اعتماد به نفس میباشد When being used as a noun, the term Struggle is usually preceded by the articles The or A in sentences هنگامیکه کلمه Struggle به عنوان اسم استفاده میشود, عموما حروف تعریف A یا The قبل از آن در جملات قرار میگیرند.

It is truly a struggle for the team to win the trophy حقیقتا تلاش دشواری برای تیم جهت بردن جام میباشد The word Struggle is frequently used in historical contexts in connection with social movements in countries کلمه تقلا کردن Struggle به عنوان اسم در خیلی از متون تاریخی در ارتباط با جنبشهای اجتماعی در کشورها استفاده شده است While reviewing the world history, we figure out that there has been a constant struggle in the African continent for decades to end apartheid and in the rest of the world to eliminate slavery هنگام مرور تاریخ جهان متوجه میشویم که تلاش و کوششی مستمر در قاره آفریقا به مدت دهه ها جهت پایان دادن به تبعیض نژادی و همچنین در سراسر جهان برای از بین بردن برده داری صورت گرفته است Some people who are evening persons always struggle when they need to wake up early in the morning برخی افراد که عموما بعد از ظهرها فعال هستند برایشان دشوار است که صبح زود از خواب بلند شوند.