مفهوم و لغتی به نام توسعه

همه ما طبیعتا با مفهوم و معنای کلمه توسعه آشنا هستیم که این لغت میتواند حالت اسم و فعل به خود بگیرد و طبیعتا در بسیاری از متونی که تقریبا حالتی رسمی و آکادمیک و علمی دارند مورد استفاده قرار میگیرد ولی در کنار این معنای دانشگاهی و تقریبا متوسط و پیشرفته از لحاظ معنائی, میتوان به کلمه توسعه در کاربردهای گوناگونی نگاه کرد که با ذکر چندین مثال از صحبتها و داستانهای خبری روزمره برای شما آشکار و روشن خواهند شد. در کتابهای لغتنامه به کلمه توسعه اشاره شده است با چندین مفهوم و سعی داریم که به آنها اشاره کنیم. آیا به عقیده شما میتوان از مترادفهائی استفاده کرد که دقیقا هم معنای کلمه و لغت توسعه در متون و کاربردهای مختلف باشند بدون تغییر در انتقال مفاهیم؟

In grammar, there are some verbs which are known as Action Words and Develop is one of them which means to grow and become larger در گرامر, تعدادی فعل وجود دارند که به عنوان کلمات حرکتی و فعال شناخته میشوند و توسعه Develop یکی از آنها میباشد به مفهوم رشد کردن و بزرگ شدن After taking the typing class, my typing skills developed rapidly پس از شرکت در کلاس تایپ, مهارتهای تایپ من به سرعت رشد کردند So you have learned how to type faster in the course of time and gradually پس شما در طول زمان و به مرور به مهارتهای تایپ خود افزوده اید Lots of practice and patience assisted him develop his ability to play tennis like a professional تمرین زیاد و شکیبائی به وی کمک کردند تا به توانائی خود افزوده و مانند یک حرفه ای تنیس بازی کند.

The second meaning of the verb Develop is to make and build and create something معنای دوم فعل توسعه Develop معادل ساختن و درست کردن و خلق کردن میباشد The institute is going to develop new online educational classes موسسه قصد دارد تا کلاسهای جدید آموزشی برخط را توسعه دهد A lot of countries nowadays are actively trying to develop new effective Covid-19 vaccine بسیاری از کشورها امروزه فعالانه در تلاش هستند تا به واکسن جدید و موثری برای بیماری کووید 19 دست پیدا کنند As you can observe, the verb Develop is frequently used in the world of medicine همانگونه که میتوانید مشاهده کنید, فعل توسعه دادن در دنیای پزشکی بسیار استفاده میشود Has the patient developed any symptoms like fever آیا بیمار علائمی همچون تب از خود بروز داده است؟

One sure way to be able to write and speak well is through learning roots of the vocabularies and the noun form of the verb Develop is Development یکی از راههای مطمئن جهت نگارش و محاوره خوب فراگیری ریشه لغات می باشد و اسم توسعه از فعل توسعه یافتن بوجود می آید So back to the medical example above, the doctor asked the nurse about the patient’s symptoms development بنابراین در رابطه با مثال بالا, پزشک از پرستار درباره نشانه های بروز عوارض و علائم پرسید The noun Development can also be used in literary and psychological contexts اسم توسعه همچنین میتواند در مفاهیم روانشناسی و ادبی کاربرد داشته باشد Congratulations on passing the job interview – It sure is the beginning of a great development in your life تبریک به مناسبت موفقیت در آزمون استخدامی – قطعا این شروع یک موفقیت و دستاورد ارزشمند در زندگی شما است.

In the world of business too the adjectival plus adverbial forms and roots of the verb Develop are being widely used by journalists در دنیای اقتصاد نیز روزنامه نگاران بسیار از ریشه ها و انواع وصفی و قیدی فعل توسعه یافتن استفاده میکنند The United Nations has published a report on import and export status in developing countries سازمان ملل درباره وضعیت صادرات و واردات کشورهای در حال توسعه گزارشی را متتشر کرده است The software is still in developmental stage and the final version is expected to be out next year نرم افزار هنوز در مراحل توسعه بوده و نسخه نهائی آن قرار است سال آینده عرضه شود In other words, the software program is still in the process of construction and it is not available on the market yet به عبارت دیگر برنامه نرم افزاری هنوز در دست ساخت بوده و هنوز جهت ارائه در بازار مهیا نیست.