شاید و حدس و گمان و احتمالا

کلماتی که در تیتر و عنوان این مقاله به چشم میخورند حاکی از عدم داشتن قطعیت درباره یک موضوع در سخنان و مطالب روزمره در بین گویشوران میباشند و همه ما با آنها بارها برخورد داشته ایم ولی شاید قدری دشوار باشد تا بتوان از لحاظ منطقی و نکات آموزشی کلاسها و کتابهای گرامری با قطعیت نظر داد که در چه متن و جمله ای بایستی تا از احتمالات و شاید استفاده کرد و اینکه عدم اطمینان گوینده را چگونه به مخاطب و شنونده انتقال داد. از لحاظ نوشتاری و دیکته هم کلماتی که در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرند قدری با یکدیگر تفاوت دارند ولی شاید خیلی از افرادی که در گفتگوها و معاشرتهای روزمره از آنها استفاده میکنند تا بحال چندان به فکر بررسی و یافتن تفاوتهای بین این حروف و کلمات نبوده باشند.

In terms of expressing possibility in sentences, structures including Maybe and May Be are often used but we need to know for sure how they differ in terms of meaning and structure به لحاظ بیان احتمالات در جملات عموما از ساختارهائی همچون احتمالا و ممکن است استفاده میکنیم ولی ما نیاز داریم به دانستن دقیق اینکه آنها از لحاظ معنائی چه تفاوتهائی با یکدیگر دارند They look and sound the same but they are not exactly synonyms آنها شبیه به یکدیگر هستند از لحاظ ظاهری و شنیداری ولی مترادفهای قطعی نیستند The point is that despite apparent similarities, Maybe and May Be are actually different parts of speech نکته در اینجاست که کلمات و عبارات احتمالا و ممکن است علیرغم شباهتها, اجزاء کلام متفاوتی میباشند.

Maybe, as one single word, is an adverb which as you know describes a verb, an adjective, another adverb, or even a total sentence کلمه شاید Maybe هنگامیکه به عنوان یک کلمه تنها مورد استفاده قرار گیرد یک قید میباشد که همانگونه که میدانید توصیف کننده یک فعل, یک صفت, یک قید دیگر و یا حتی یک جمله کامل میباشد When being used as an adverb, Maybe would exactly mean possibly کلمه Maybe هنگامیکه به عنوان یک قید به کار برده شود دقیقا هم معنای Possibly به عنوان شاید میباشد If you wonder how it can be used in sentences, Maybe is often chosen to refer to a future and upcoming likely happening or action چنانچه شما این پرسش را دارید که Maybe شاید در کدام موارد کاربرد دارد, غالبا از آن در موارد ارجاع به رویداد و یا کاری که احتمالا در آینده روی میدهد استفاده میگردد.

Maybe I will go to the library tomorrow شاید فردا به کتابخانه بروم The same adverb can also be used in case of stating that something could be likely accurate or correct از همین قید جهت ارائه احتمال و بیان اینکه شاید مطلبی صحیح و درست باشد هم استفاده میگردد There are maybe two more books in the drawer احتمال دارد که تعداد دو کتاب دیگر در کشو وجود داشته باشند In response to a request or suggest Maybe can also be used از شاید Maybe میتوان در هنگام پاسخ دادن به یک درخواست و پیشنهاد هم استفاده کرد Do you want another slice of pizza – Maybe آیا شما یک برش دیگر از پیتزا میل دارید؟ شاید Now we are going to shift to May Be which naturally this pair is made up of two words حالا به سراغ عبارت زوج May Be میرویم که طبیعتا از دو کلمه تشکیل شده است.

May Be is not an adverb but a verb phrase which means Might Be or Could Be عبارت فعلی May Be قید نیست و به مفهوم ممکن است که / میتواند باشد است As you remember from previous grammar tips, May here is a modal verb and it can function as either a main verb or part of a continuous verb tense in the sentence همانگونه که از نکات گرامری گذشته به خاطر دارید, در اینجا کلمه May میتواند به عنوان یک فعل حالتی عمل کند و یا به عنوان فعل اصلی در جمله قرار گیرد و یا بخشی از یک زمان فعل استمراری There may be another train to take this evening شاید امشب قطار دیگری هم برای سوار شدن باشد here the word Be is the main verb در اینجا کلمه بودن فعل اصلی میباشد May Be is frequently used when it comes to making a polite suggestion as in the following example with the verb Be acting as the main verb also عبارت شاید که باشد May Be غالبا در هنگام درخواست و پیشنهاد مودبانه هم کاربرد دارد مانند مثال زیر که در آن هم بودن Be به عنوان فعل اصلی آمده است Since it is running, it may be a good idea to begin running back home از آنجائیکه باران می بارد نظر خوبی است تا با دویدن دوباره به منزل بازگردیم As you see, in this structure, the verb Be is a part of the present continuous verb tense همانگونه که ملاحظه میکنید, در این ساختار, فعل بودن Be به عنوان بخشی از زمان حال استمراری میباشد.