کلمات معادل به سمت بالا و صعود

یافتن معادل مناسب در هنگام آدرس پرسیدن و نشان دادن جهت به دیگران مثل جهانگردان همواره بخش تقریبا ثابتی از کتابهای آموزشی گرامر میباشد و مثلا مهم است که بدانید هنگامیکه ذکر میکنید پا بر روی یک پله میگذارید در بین بسیاری از کلمات و عبارات متعدد که ممکن است در همان لحظه به دهن شما خطور کنند, انتخاب کدامیک بهترین میباشد. در برخی اوقات میتوان به جای یک کلمه از چندین معادل استفاده کرد که البته با ذکر مثالهای مرتبط در این مجال به آنها پرداخته خواهد شد. استفاده از افعال حرکتی در کنار موقعیت و قرارگیری اشیاء در جملات, با ورود افعال کمکی مثل بودن میتواند قضیه جمله سازی را تغییر دهد و در هنگام صحبت کردن روان با دیگران و یا تمرین با دیگر دانشجویان, این موارد مهم میباشند.

A lot of prepositions are close in meaning and this can make their comprehension kind of confusing بسیاری از حروف اضافه در معنا شبیه به یکدیگر میباشند که این خود میتواند درک مفهوم آنها را قدری گیج کننده سازد It is important to know which one to choose مهم است تا بدانیم که کدامیک را انتخاب کنیم It would be wonderful to have extensive knowledge about using prepositions such as On and Onto in proper contexts and sentences عالی میشود که با داشتن دانش گسترده درباره نحوه کاربرد حروف اضافه از قبیل On و Onto در متون و جملات تسلط داشته باشیم These two prepositions can sometimes replace each other in paragraphs این دو حرف اضافه برخی اوقات میتوانند به عنوان جایگزین در پاراگرافها استفاده شوند.

But first let’s take a look at their differences اما در ابتدا به اتفاق هم نگاهی می اندازیم به تفاوتهایشان Onto usually involves movement from one spot to another but the preposition On is often used with fixed contexts and positions کلمه Onto عموما در ارتباط است با حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر درحالیکه حرف اضافه On عموما همراه با محتوای متنی و موقعیت ثابت کاربرد دارد Do you feel having difficulties choosing the right word آیا شما این احساس را دارید که با کاربرد کلمه صحیح مشکل دارید؟ Well, to eliminate ambiguities, examine the verb to see if it suggests movement خوب, به منظور حذف ابهامات به بررسی فعل بپردازید که دریابید آیا به حرکتی اشاره و دلالت دارد If it does, then go with the preposition Onto اگر چنین است به سراغ حرف اضافه Onto بروید Verbs indicating movement include Run, Climb, Step, walk, drive and so on افعالی از قبیل دویدن, صعود کردن, قدم گذاشتن, راه رفتن, رانندگی و غیره جزو افعال حرکتی به حساب می آیند.

The pet cat climbed onto the kitchen table گربه خانگی به بالای میز غذاخوری رفت So this sentence means that the cat actually was on the ground before climbing up معنای این جمله این است که در واقع گربه قبل از صعود و بالا رفتن بر روی زمین بود در ابتدا But there are cases in which there would be a difference if On/Onto is used اما مواردی وجود دارند که در آنها استفاده از کلمات On و Onto میتواند تفاوت معنائی ایجاد کند I walked onto the overpass and made a phone call من بر روی پل عابر هوائی قدم گذاشتم و یک تلفن زدم So this means that you were not on the bridge at the beginning and then you decided to do so این به این مفهوم است که شما در ابتدا بر روی پل نبوده و سپس تصمیم به این کار گرفتید.

Now compare it with this sentence: As I walked on the overpass, I got a phone call حالا آن را با این جمله مقایسه کنید: همانطور که بر روی پل هوائی مشغول قدم زدم بودم تلفنم زنگ زد This means that you have already been on the overpass and then decided to take a walk این به این مفهوم است که شما قبلا بر روی پل هوائی بوده اید و سپس تصمیم به قدم زدن گرفتید Sometimes picking the preposition On is the only choice برخی اوقات انتخاب حرف اضافه On بر روی / تنها گزینه میباشد The TV remote control is on the desk ریموت کنترل تلویزیون بر روی میز است Since the object is already there, it would be wrong to use Onto چون شیء قبلا بر روی میز قرار دارد, استفاده از Onto اشتباه میباشد With some other verbs like Put, choosing On is more common than Onto در مورد برخی دیگر ار افعال از قبیل Put قرار دادن / استفاده از On مصطلح تر از Onto میباشد Please put the keys on the box لطفا کلیدها را بر روی جعبه قرار دهید.