حروف اضافه درون و داخل

در برخی جملات که روایتی در حال تعریف کردن میباشد و قسمتهای مختلفی از یک داستان برای شنونده بازگو میشود نیاز به استفاده از حروف اضافه ای هست که قسمتهائی از مثلا یک اتاق یا کمد یا کشو را تعریف میکنند که در داخل آنها چیزی قرار داده شده است و استفاده صحیح از حروف اضافه مناسب در این موارد میتواند تسلط شما را در جمله سازی و انتخاب به موقع واژگان و لغات کاملا به تصویر بکشد. برخی مواقع کاربرد چنین حروف اضافه نشاندهنده حرکت در یک مسیر در داستان و روایت و پاراگرافها میباشد و در برخی دیگر از کاربردها نوعی جهت نشان داده میشود. مثلا در یک جمله شما به مخاطب میگوئید که کتابها را داخل کشو قرار داده و سپس آنرا به سمت داخل هل دهد که طبیعتا کاربرد حروف اضافه صحیح مهم است.

Welcome back to our tips on grammar questions مجددا به بخش نکات ما درباره پرسشهای گرامر خوش آمدید Let’s take a look at two similar prepositions of In and Into and bring some relevant examples بیائید به اتفاق یکدیگر به دو حرف اضافه مشابه In داخل و Into درون نگاهی انداخته و چند مثال مرتبط ارائه کنیم As you remember from prior discussions, a preposition is a term which is used to talk about time, position, and direction همانطور که از توضیحات گذشته به خاطر دارید, حرف اضافه کلمه ای است که برای صحبت درباره زمان, موقعیت و جهت از آن استفاده میشود Like the rest of prepositions, the words In and Into too can have multiple meanings and interpretations مانند بقیه حروف اضافه, کلمات In و Into حاوی چندین معنا و تفسیر هستند.

I order to better be able to evaluate their meanings and applications, we’d better focus on impressions of position and direction in sentences به منظور ارزیابی بهتر معانی آنها و همچنین کاربردهایشان, به تمرکز بر روی مفاهیم موقعیت و جهت در جملات خواهیم پرداخت To better compare In with Into, the first tips examine the former in position and the latter in direction contexts با ارائه نکاتی به منظور مقایسه بهتر بین In و Into, به بررسی متون و محتوای لغت اول در حالت موقعیت و کلمه بعدی در جایگاه جهت پرداخته میشود In is a preposition which is used to show the position and placement of something within or inside a larger area or place حرف اضافه In در موردی کاربرد دارد که نشاندهنده موقعیت و جایگیری چیزی در چیز یا فضا و مکان دیگری باشد The context and verbs here usually suggest no movement and a kind of rest is implied in the contexts using the preposition In as illustrated in the following example

در این محتوای متنی منظور اینگونه پیشنهاد میشود که عموما حرکتی وجود ندارد و حالتی ایستائی و استراحت مد نظر بوده است با استفاده از حرف اضافه In که در مثال زیر به آن اشاره شده است At present, I am sitting on a sofa in my apartment watching a documentary on TV هم اکنون من در آپارتمانم بر روی کاناپه مشغول تماشای یک برنامه مستند از تلویزیون هستم I left my wallet in my office من کیف پولم را در شرکت جاگذاشتم Into, on the other hand indicates a sort of movement towards something, like a person or thing moving from an outer area inside کلمه Into از آنسو معنای حرکت به سمت چیزی را میدهد مثلا هنگامیکه فردی یا چیزی از یک فضای بیرونی به داخل می آید Please walk into the club لطفا به داخل باشگاه قدم بگذارید.

In everyday speech, in connection with some motion-relevant verbs including Fall and Put, the preposition In is more common than Into در گفتگوهای روزمره در ارتباط با برخی افعال حرکتی از قبیل افتادن و قراردادن, حرف اضافه In از Into مرسوم تر است I put the books in the closet من کتابها را در کمد دیواری گذاشتم For a non-moving subject and thing in a sentence and when it comes to referring to positions and locations such as addresses we can use both prepositions In and On میتوانیم از حروف اضافه In و On استفاده کنیم در هنگام اشاره به فاعل و چیزی که در یک جمله در حال ساکن و بی حرکت است مانند آدرسها For motion-related verbs and when the subject in the context is moving towards a direction or thing, we can make use of Onto and Into like when driving into/onto a street or boulevard برای افعال حرکتی و هنگامیکه فاعل در متن در حال حرکت به سمت چیزی و جهتی میباشد میتوان از Into و Onto استفاده کرد مثلا هنگام رانندگی کردن به داخل یک خیابان یا بلوار.