بالا و بر روی چیزی

قیدها و حروف اضافه بالا و بر روی چیزی را میتوان به عنوان مترادف در نظر گرفت ولی در کنار شباهتهائی که بین آنها وجود دارد, مسلما وجه تمایز هائی نیز به چشم میخورند که در کاربرد آنها در جمله سازی میتوانند تغییراتی ایجاد نمایند. بر اساس اینکه آنها چگونه و در کجای جملات قرار میگیرند میتوانند نقش گرامری حروف اضافه و یا قیدی را داشته باشند که مثالهای ارائه شده در این مقاله به آنها اشاره خواهند داشت. برخی اوقات مقصود در پاراگرافها و عبارات این است که چیزی فراتر و بالاتر از چیز دیگری قرار دارد و در حالات دیگر نوعی معنا و مفهوم ادبی و روزنامه نگاری مد نظر است مثلا یک شرکت از لحاظ بهره وری فراتر از سایر رقبا در بازار در حال فعالیت میباشد یا اینکه مثلا در حال حرکت موقعیت ها را تشریح کرد.

The prepositions we are going to examine today are Over and Above حروف اضافه ای را که امروز قصد تحلیل آنهارا داریم عبارتند از بالای و بر روی Beside being prepositions, they can take the role of adverbs in sentences as well علیرغم اینکه آنها حروف اضافه میباشند, در جملات میتوانند نقش قید هم داشته باشند As a reminder, a preposition is a word that shows direction, position, or time in contexts به عنوان یادآوری, حرف اضافه کلمه ای است که در متن نشاندهنده جهت, موقعیت, و زمان میباشد Speaking of the position and placement, both Over and Above mean something being in a higher and elevated position compared with something else and in many cases both of the words can be used

اشاره به موقعیت و مکان شد, هر دو کلمه بر روی و بالای به معنی این هستند که چیزی در مکانی بالاتر و مافوق در قیاس با چیز دیگری قرار دارد و در خیلی از موارد میتوان از هر دو کلمه استفاده کرد The restaurant is over the parking space – The restaurant is above the parking space رستوران بر روی محوطه پارکینگ قرار دارد Both sentences have the exact same meaning هردو جمله دقیقا معنای یکسان دارند But there are definitely cases in which only one of the adverbs seems suitable to pick اما مواردی هم وجود دارند که در آنها تنها استفاده یکی از قیدها مناسب بنظر میرسد For example, in some times when motion and movement is meant, the word Over suggests this definition whereas Above does not به عنوان نمونه, برخی اوقات هنگامیکه حرکت و جابجائی مد نظر است, کلمه بر روی Over حاوی این معنا میباشد درحالیکه دیگر لغت Above بالای اینطور نیست.

Right now I am walking over the roof در این لحظه من بر روی سقف مشغول راه رفتن هستم As you see, choosing the adverb Over is logical as the upper object or thing is moving across the lower one with a difference in distance همانگونه که ملاحظه میکنید استفاده از قید بر روی Over صحیح است چون چیزی بر روی چیز دیگری با یک اختلاف فاصله در حال حرکت میباشد The helicopter is flying over the lake now الان چرخبال در حال پرواز بر روی رودخانه است In addition, another case when using Over is more accurate than choosing Above is where a kind of contact is suggested between two things and they touch each other به علاوه, مورد دیگری که استفاده از Over صحیحتر از Above میباشد هنگامی است که بین دو چیز تماس باشد و آنها همدیگر را لمس کنند.

Please make sure you put aluminum cover over sandwiches لطفا اطمینان حاصل کنید که ساندویچها را با فویل آلومینیومی بپوشانید But when no contacts are meant in sentences, using the adverb Above is correct اما هنگامیکه تماسی در جملات مطرح نمیباشد, استفاده از قید بالای Above صحیح است The airplane is now flying above the beautiful clouds هواپیما هم اکنون در حال پرواز بر روی ابرهای زیبا میباشد In terms of referring to measurements, Over and Above are good to choose در موارد اشاره به اندازه گیری و مقیاس, استفاده از قیدهای Over و Above مناسب است Choosing Over for measurements of height, speed, age, and time is correct استفاده از Over در موارد اشاره به ارتفاع, سرعت, سن, و زمان صحیح است I have been waiting here for half an hour من در اینجا به مدت نیمساعت است که منتظر هستم Speaking of temperature, adding Above to the context is good در هنگام صحبت از دما افزودن Above به متن مناسب است Today it is hot and the temperature is above 35 degrees امروز هوا خیلی گرم است و دما بالای 35 درجه میباشد.