همه نکات درباره همه چیز

اسم, قید, و صفتی وجود دارد به عنوان همه و همه چیز و همه افراد که در خیلی از موارد جمله سازی هم در صحبتهای روزمره و هم در هنگام نوشتن یک مقاله و متن کاربرد دارد ولی از برخی جهات کاربرد صحیح این کلمه میتواند همراه با علامت سوال باشد مثلا در هنگام کاربرد رسمی یا غیر رسمی در پاراگرافها به همراه موارد مفرد یا جمع بودن که سعی میشود در این نوشته به این موارد با ذکر چند مثال ساده پرداخته شود. جالب این است که حتی برخی گویشوران از افعال کمکی مفرد و برخی دیگر از جمع برای اشاره به همه چیز و همه افراد در جملات خود استفاده میکنند و این که هر دوی این حالات از برخی جهات گرامری میتواند صحیح و توجیح پذیر باشد و جالب تر اینکه کلمه همه میتواند به عنوان ضمیر هم کاربرد داشته باشد.

All is a word with different forms and you may wonder the associating verb would be singular or plural همه کلمه ای است که شکلهای گوناگونی دارد و شما ممکن است بپرسید که فعلی که همراه با آن به کار برده میشود مفرد است یا جمع Based on dictionary definition, All means Every one (of) or the total/whole amount of something but interestingly, it can mean The only thing as well براساس تعریف لغتنامه معنی All میتواند به مفهوم هر یک از یا همه مقادیر چیزی باشد و جالب این است که به معنی تنها چیز هم میباشد We are going to have a glance at each meaning and definition قصد داریم تا به هر معنا و مفهوم نگاهی بیندازیم Let’s say you are referring to some top university graduates مثلا شما دارید درباره برخی از دانشجویان ممتاز صحبت میکنید.

Have you heard the news about the college alumni? They are all in reputable companies now آیا درباره دانش آموختگان دانشکده خبر را شنیده اید؟ همه آنها الان در شرکتهای معتبر هستند In this example, since we are talking about every member of a group of students, we need to use the plural form of the verb Be which is Are در این مثال, از آنجائیکه ما درباره هر یک از گروه دانشجویان صحبت میکنیم, نیاز داریم به استفاده از جمع فعل بودن Be پس Are صحیح است When it comes to talking about the whole amount of something, All is usually followed by the singular form of the verb Be در هنگام سخن گفتن از همه مقادیر چیزی, کلمه All با فعل مفرد بودن Be به کار برده میشود Fortunately all is well at the company these days خوشبختانه این روزها همه چیز در شرکت مرتب و منظم است.

This sentence can be interpreted that everything is moving smoothly at the company این جمله به این مفهوم است که همه چیز در شرکت به خوبی در حال انجام میباشد Another meaning of the word All equals The Only Thing یکی دیگر از معانی کلمه همه All معادل تنها چیز میباشد All I know is that tomorrow is rainy تنها چیزی که میدانم این است که فردا بارانی است All I want now is being alone تنها چیزی که در این لحظه میخواهم تنها بودن است Take notice that in these examples, the singular form of the verb Be is used توجه کنید که در این مثالها, حالت مفرد فعل بودن Be استفاده شده است In order to be better able to discover what type of the verb Be is correct we need to examine the context به منظور بهتر دریافتن اینکه کدام حالت فعل بودن Be صحیح است بایستی به تحلیل و ارزیابی متن بپردازیم.

Suppose you encounter two sentences: All are full versus All is full and you may wonder which one seems correct تصور کنید شما با دو جمله مواجه میشوید: همه پر هستند در برابر همه پر است و ممکن است بپرسید که کدامیک صحیح به نظر میرسد All is empty is not wrong and may be used in poetry or literature but generally All are empty can be more accurate based on the context همه پر است اشتباه نیست و در متون ادبی و شعری میتواند کاربرد داشته باشد ولی براساس متن همه پر هستند صحیح تر است All the water bottles are full همه لیوانهای آب پر هستند But in a novel you may read: The city is deserted, no trains or commuters on the street. All is deserted اما شما ممکن است در کتاب داستان رمان بخوانید که شهر خالی است. نه قطاری و نه مسافر و خودروئی. شهر کاملا خلوت است Here the writer considers the city as a whole and so the singular form of Be is used در اینجا چون نویسنده همه شهر را در نظر گرفته است, بنابراین از حالت مفرد فعل بودن Be استفاده شده است.