نکات کلیدی تدریس خصوصی

میتوان به نکاتی کلیدی و تاثیر گذار اشاره داشت در زمینه آموزش و فراگیری زبان انگلیسی از طریق مطالعه و شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی و بطور اجمالی به مقایسه ای پرداخت بین این دوره ها و طرح هائی که در آموزشگاهها ارائه میشوند و از چندین منظر میتوان این امر را به انجام رساند. قصد داریم تا در این مقاله به موضوعاتی همچون افزایش اعتماد به نفس و مهارتهای کلامی و گرامری دانشجویان و فراگیران و همچنین تسهیل در یادگیری آنها و صرفه جوئی در زمان از طریق شرکت در برنامه های فشرده که برای آزمونهای آیلتس و تافل هم مفید میباشند و همچنین تمرکز بر یادگیری تک تک دانش آموزان بدون داشتن نگرانی از اشتباه مرتکب شدن و دستپاچگی در محیطهای با آرامش و تکرار و تمرین.

Learning a foreign language such as English can be important today as it is spoken and used in many parts of the globe یادگیری یک زبان خارجه از قبیل انگلیسی میتواند امروزه مهم باشد چون در بسیاری از مناطق جهان استفاده شده و با آن صحبت میشود Some students and learners encounter challenges when it comes to choosing between taking part in group classes or private ones برخی از دانشجویان و فراگیران با این چالش مواجه میشوند هنگامیکه نوبت به شرکت در کلاسهای گروهی و خصوصی به میان می آید We are going to explore why the latter yields a lot of benefits قصد بررسی این نکته را داریم که چگونه حالت دوم حاوی منافع بسیاری میباشد To begin with, private classes offer undivided and individual attention and concentration to the participants در ابتدا, کلاسهای خصوصی برای شرکت کنندگان سطح بالائی از توجه و تمرکز را به ارمغان می آورند.

This way, you will harvest more in a shorter time without the need to spend time and re-learn the materials you have already mastered به این ترتیب, شما قادر خواهید بود تا در زمان کوتاه تری دستاورهای بیشتری داشته باشید بدون آنکه جهت مطالبی که قبلا آنها را فراگرفته اید صرف وقت مجدد کنید Good English language classes will act as a link between students and the experienced and right tutors based on their academic requirements and method of education کلاسهای زبان انگلیسی خوب به عنوان پلی عمل میکنند بین دانشجویان و مدرسین خصوصی با تجربه و مناسب با توجه به نیازهای علمی و روش آموزشی آنها Usually in these settings, even success for advanced-level IELTS and TOEFL classes can be followed in a conducive manner معمولا در چنین فضاهائی, حتی توفیق در دوره های پیشرفته آیلتس و تافل محتمل و به روشی مفید خواهند بود.

Counting perks associated with private English teaching classes, one should not forget flexibility of such classes compared with courses held in institutes since they tend to be mostly preset and if you have a full-time job, this can be an issue در هنگام برشمردن مزایائی که در ارتباط با کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی هستند نباید مساله منعطف بودن چنین برنامه ها را در قیاس با کلاسهای آموزشگاهی فراموش کرد از آنجائیکه چنین کلاسهای گروهی معمولا با برنامه از پیش تنظیم شده میباشند و چنانچه شما شاغل تمام وقت باشید این میتواند مساله باشد Private classes can also lead to imagination and a source of inspiration and creation of artistic works such as writing stories and play scripts کلاسهای خصوصی همچنین میتوانند منبع الهام بخش و خلاقیت و تخیل آثار هنری باشند از قبیل نویسندگی داستان و نمایشنامه.

Passing IELTS and TOEFL exams can be important for many English language learners and private teaching can help them focus on areas they are already grappling with like fluent conversation and grammar موفقیت در آزمونهای آیلتس و تافل برای بسیاری از فراگیران زبان انگلیسی حائز اهمیت میباشد و تدریس خصوصی میتواند به آنها در بخشهائی که با آنها دست و پنجه نرم میکنند از قبیل مکالمه روان و گرامر سودمند باشد Self-confidence of the students in such classes can be enhanced as well اعتماد به نفس دانشجویان در چنین کلاسهائی ارتقاء هم پیدا میکند Even in social interactions via speaking and writing with self-confidence the learners will be better able to interact with others and they will not shy away from answering questions in classes حتی در مناسبتهای اجتماعی از طریق نگارش و مکالمه همراه با اعتماد به نفس دانش آموزان بهتر خواهند توانست تا با دیگران معاشرت کرده و دیگر در کلاسها از پاسخ دادن به سوالات خودداری نخواهند کرد.