تفاوت بین خندیدن و لبخند زدن

کلماتی از قبلی خندیدن, لبخند زدن و تبسم کردن را میتوان به عنوان تجسم کننده خوشحالی در نظر گرفت که تصاویری شاد را به ذهن متبادر مینمایند و بین این مترادفها قطعا تا حد زیادی از شباهت هم وجود دارد چون همه ما با شنیدن و خواندن این افعال و کلمات صورتهای شاد و بشاش را در ذهن تجسم میکنیم و از جایگاه گرامری مهم است تا با میزان شباهتها و تفاوتهای آنها هم آشنا باشیم تا در متون و جملات از کلمه صحیح و به جا استفاده نمائیم. مثلا مهم است تا بدانیم در هنگام خنده بلند و به اصطلاح قهقهه از چه لغت و در موارد تبسم آرام و بیصدا از کدام معادل در پاراگرافها و متون بهره ببریم. لطفا با ما در ادامه این بحث شیرین همراه باشید تا به سوالاتی که ممکن است شما هم در ذهن خود داشته باشید پاسخ دهیم.

So are you laughing or smiling now راستی آیا الان در حال خندیدن هستید یا لبخند زدن؟ We are going to answer this question soon بزودی به این پرسش پاسخ خواهیم داد Both of them are verbs and might look the same هر دوی آنها فعل هستند و به نظر مانند یکدیگر میباشند They both are defined when people seem to be happy and this can be stated by looking at their faces and the terms can be used as nouns as well هر دوی این کلمات میتوانند معنا و مفهوم پیدا کنند در زمینه خوشحالی و شادمانی مردم که با نگاه کردن به چهره شان معلوم میشود و این کلمات میتوانند به عنوان اسم هم کاربرد داشته باشند When looking up their definitions in an encyclopedia, we will notice that usually laughing involves a social event and in presence of others whereas smiling tends to be more personal and when people seem happy while being alone

هنگام جستجوی معانی این کلمات در یک دائره المعارف درمیابیم که خندیدن Laughing عموما یک فعالیت اجتماعی و در حضور جمع و دیگران میباشد درحالیکه لبخند زدن Smiling بیشتر حالتی فردی است که افراد خوشحال در تنهائی از خود نشان میدهند Laugh means while people are making a sound from their mouths to show and sound being happy خندیدن به مفهوم این است که مردم از دهان خود صدائی را خارج میکنند که نشاندهنده شاد بودن آنها است A technique is used by writers to show happiness by choosing letters like ha ha in texts روشی که توسط نویسندگان مورد استفاده قرار میگیرد تا نشاندهنده خوشحالی باشد انتخاب حروفی همچون ha ha – قهقهه – در متون میباشد This way, they can actually express this image and sound to the readers با این روش, آنها در واقع میتوانند تا این تصویر و صدا را برای خوانندگان بیان کنند.

Whenever I watch the comedy show, I laugh at it هر وقت که برنامه کمدی را میبینم به آن میخندم The word Laugh can have a count noun as well as a non-count noun کلمه خندیدن دو معنا دارد یکی اسم قابل شمارش و دیگری غیر قابل شمارش If we wish, we can make it plural in sentences چنانچه مایل باشیم میتوانیم آنرا در جملات بصورت جمع استفاده کنیم If you are looking for a lot of good laughs, watch the comedy show چنانچه شما به دنبال خنده زیاد هستید آن برنامه طنز را تماشا کنید There is a non-count noun Laughter in dictionary as well like in the sentence I can hear the burst of laughter of the audience in theater hall کلمه غیر قابل شمارشی هم وجود دارد به عنوان خنده و قهقهه Laughter چنانچه معنای آنرا در لغتنامه جستجو کنید, میتواند مانند یک اسم غیر قابل شمارش استفاده شود مانند جمله: من میتوانم صدای خنده بلند حضار را در سالن تئاتر بشنوم.

Finally, we get to the verb/noun Smile which can help bring the image of turning and moving up the corners of one’s mouth in a silent manner to show happiness سرانجام به اسم/فعل لبخند زدن/تبسم کردن میرسیم که این تصویر را به ذهن القا میکند که فردی گوشه های دهان خود را به سمت بالا حرکت دهد که این نشاندهنده خوشحالی است Smiles actually display a feeling of satisfaction and good will but Laughter might come from surprise as well like we laugh due to something unexpected happening لبخند زدن میتواند نمایشگر رضایت و شادمانی باشد ولی خندیدن بلند Laughter میتواند به دلیل تعجب هم باشد مثلا ما با صدای بلند میخندیم وقتی چیزی ناگهانی روی دهد He smiled as he was reading the letter in his room او هنگامیکه نامه را در اتاقش میخواند لبخندی در صورت داشت As the famous saying goes, laughter is contagious which means someone laughing can encourage others to laugh too به قول معروف خنده مسری است به این مفهوم که فردی که میخندد دیگران را هم به خنده دعوت میکند.