تماشا کردن و دیدن و مشاهده

باز هم به سراغ چندین لغت آشنا برای همه ما میرسیم که بارها و بارها از آنها از طرق مختلف استفاده کرده ایم. از نقطه نظر رسمی و یا غیر رسمی بودن شاید نتوان چندان تفاوت آشکاری بین سه کلمه ای که در عنوان این مقاله وجود دارند یافت ولی از منظر ساختاری و کاربردی میتوان به نکاتی اشاره کرد که چون از ناحیه دیدن افراد و اشیاء میباشد طبیعتا تفاوتهائی را میشود قائل شد و در این نوشته قصد داریم تا بطور اجمالی به آنها اشاره کنیم. نکته دیگری که به آن خواهیم پرداخت در تفاوت بین مشاهده و دیدن میباشد که همراه با دقت و توجه است و یا اینکه صرفا کاری است که انجام میشود. این شبیه به حالت تفاوت بین شنیدن و گوش دادن است چون دومی همراه با دقت و تمرکز و توجه به موضوعی میباشد.

Three verbs of Look, Watch, and See sure have a lot in common as well as delicate differences to count افعال تماشا کردن و دیدن و مشاهده کردن قطعا برای ذکر کردن دارای شباهتها و اختلافات جزئی میباشند Do you have any ideas on how to use them properly in sentences آیا شما نظری دارید درباره استفاده مناسب از آنها در جملات؟ It is clear that all these three words describe what we perform using our eyes واضح است که همه این سه کلمه توصیف کننده کاری هستند که ما بوسیله چشمان خود انجام میدهیم About See, the impression is to take notice or become aware of something or someone via using eyes درباره کلمه دیدن See مراد متوجه چیزی و یا فردی شدن از طریق دیدن با چشمان میباشد.

Look is meant when we move and direct eyes in a specific direction دیدن Look به مفهوم چرخاندن چشمان به یک جهت و سمت ویژه است Watch is actually the act of looking at someone or something for an amount of time like seconds or minutes while being attentive to that or what is taking place تماشا کردن Watch درواقع به معنی نگاه کرده به چیزی و یا فردی است همراه با دقت و توجه به آنچه در حال وقوع میباشد مثلا به مدت چند ثانیه یا دقیقه It is interesting to mention that two out of these three words can appear as both verb and noun but first we are going to evaluate them all as verbs نکته جالب برای ذکر این است که دو تا از این سه کلمه هم میتوانند به حالت فعل ظاهر شوند و هم اسم ولی ابتدا به کاربرد آنها به عنوان فعل میپردازیم.

I am going to the bathroom. Would you please watch my belongings for a minute من دارم به دستشوئی میروم. میشود لطفا برای یک دقیقه مراقب وسایل من باشید So in this context, the speaker wants the listener to pay attention to his belongings for a short period of time بنابراین در این متن, گوینده از شنونده درخواست میکند تا به مدت کوتاهی به لوازم وی توجه و از آنها مراقبت کند Apart from this meaning, we can watch people, games, sport events, art programs, performances and other events در کنار این معنا ما میتوانیم همه رویدادها شامل ورزشی, بازیها, هنری و مردم و اجراها و غیره را تماشا کرده و از فعل Watch استفاده کنیم The verb look can be used a bit differently as when we look at someone or something we actually direct our eyes towards them and it can happen for a short or long time but usually does not involve much thought or consideration

فعل نگاه کردن Look عموما با کمی اختلاف مورد استفاده قرار میگیرد و به مفهوم جهت دادن و چرخاندن چشمانمان به سمت فردی یا چیزی برای مدتی کوتاه و یا طولانی میباشد ولی عموما بدون توجه و بررسی زیاد After the verb Look we usually make use of an adverb or a preposition عموما پس از فعل نگاه کردن Look از قید یا حرف اضافه استفاده میکنیم He looked at his watch before telling the time او قبل از اعلام زمان به ساعتش نگاه کرد He looked down and found a bank note on the sidewalk او به سمت پائین نگاه کرده و یک اسکناس بر روی پیاده رو پیدا کرد The verb See can be followed by an object or not فعل دیدن See ممکن است در جمله به همراه مفعول استفاده شود یا بدون آن Can you see someone out there آیا شما در بیرون آنجا فردی را میبینید؟ They will win the game. Just wait and see آنها بازی را خواهند برد. فقط منتظر بمانید و ببینید So for simple observations we can usually use the verb See بنابراین در موارد مشاهده و دیدن معمولی چیزها از فعل See استفاده میکنیم.