زنگ زدن و تماس تلفنی

بررسی چند کلمه جدید دیگر که در ارتباطات تلفنی مورد استفاده همه ما قرار میگیرند تشکیل دهنده مقاله امروز ما میباشد و به بررسی شباهتها و تفاوتهای جزئی و ریز بین آنها خواهیم پرداخت. برای بسیاری از ما استفاده از کلماتی همچون تلفن زدن و زنگ زدن و قرار دادن آنها در جملاتی که روزمره از آنها در هنگام صحبت با دیگران استفاده میکنیم تبدیل به امری عادی شده است ولی از جنبه گرامری که به آنها نگاهی مجدد بیندازیم قطعا به موارد اختلافی هم خواهیم رسید. به نظر شما از نظر میزان آکادمیک و رسمی بودن متون میتوان بین این کلمات اختلاف و فرقی قائل نشد؟ آیا مثلا به یکی از اساتید دانشگاه و معلمین آموزشی میتوان همان جمله ای را گفت که شما به بطور غیر رسمی به دوست خود میگوئید؟

In your opinion, is there any difference between three words of Call, Phone, and Ring به عقیده شما آیا تفاوتی بین سه کلمه ذکر شده به معنی تلفن زدن وجود دارد؟ When writing someone an email which one of the terms seems more accurate if you are waiting for someone to contact you via telephone در حین نگارش یک رایانامه شما از کدامیک از این کلمات استفاده میکنید چنانچه منتظر یک تماس تلفنی هستید؟ All of these words can be related to phone communication but with subtle differences همه این کلمات در ارتباط با مکاتبات تلفنی هستند ولی با اختلافات جزئی Almost everybody knows the inventor of telephone who was Alexander Graham Bell but since his age and time, people all over the world have been using the shortened term of Phone instead

تقریبا هر فردی الکساندر گراهام بل را میشناسد که مخترع تلفن است ولی از زمان و عصر وی مردم در سراسر جهان بیشتر از کلمه اختصار تلفن Phone استفاده میکنند In some accents and dialects, the speakers use Phone or Ring as both a name and verb در برخی لهجه ها و گویشها, گویندگان از کلمات Phone و Ring به عنوان اسم و فعل استفاده میکنند Please phone me tomorrow لطفا فردا به من تلفن بزنید The stranded travelers phoned for help جهانگردانی که در راه سرگردان شده بودند تلفن زدند جهت کمک The main definition of the term Ring is associated with the sound of an alarm bell or any other digital device emitting such sounds مفهوم اصلی کلمه زنگ Ring مرتبط است با صدای هشدار زنگ و یا هر گونه وسیله دیجیتالی که از خود چنین صداهائی را ساطع میکند I think I heard the doorbell ring a few moments ago گمان میکنم چند لحظه قبل صدای زنگ درب را شنیدم.

If you are interested in shopping and frequently shop from department stores in your neighborhood, it’s interesting to mention that when you are checking out, the stores employees would ring up your order and purchase which means they would enter and input the prices on the cashier چنانچه شما به خرید علاقمند بوده و غالبا از فروشگاههای زنجیره ای در محله خودتان خرید میکنید, ذکر این نکته جالب است که در هنگام پرداخت و خرید سفارش در واقع کارمندان آن فروشگاهها Ring Up انجام میدهند یعنی مبالغ و قیمتهای خرید کالاها را در صندوق وارد میکنند Now we get to the word Call which based on a survey seems to be very popular among many speakers and learners and so many educational trainers frequently use it in their classrooms

حالا به سراغ کلمه Call میرسیم که طبق یک نظرسنجی در بین گویشوران خیلی مرسوم و محبوب بوده و بسیاری از مربیان آموزشی در کلاسهای خود از آن غالبا استفاده میکنند Call can also be used when telephoning someone میتوان از Call هم در هنگام تلفن زدن به افراد استفاده کرد We are going to call the police ما قصد داریم تا به پلیس تلفن بزنیم Furthermore, Call can be used when giving a name or label something به علاوه میتوانیم برای نامیدن و اسم گذاری بر روی چیزی از Call استفاده کنیم The new phones are called smartphone devices too از تلفنهای جدید به عنوان دستگاههای هوشمند هم نام برده میشود What do you call that software اسم آن نرم افزار چیست؟ Call can be used in sentences to mean Ask or Request something برای درخواست و تقاضا هم در جملات میتوان از Call استفاده کرد So ladies and gentlemen, let’s call a meeting for tomorrow at the company بسیار خوب خانمها و آقایان, درخواست جلسه ای را مطرح کنیم برای فردا در شرکت.