معادلهای لغات سفر و مسافرت

در کنار جذابیتهائی که با مفاهیمی همچون سفر و مسافرت داخلی و خارجی مطرح و مربوط میباشند, استفاده از معادلهائی که برای این معانی در نظر گرفته شده اند میتواند مهارت شما را در مکالمه و همچنین نوشتن متون صحیح و با رعایت کامل نکات گرامری به خوبی نشان دهد. شاید باور کردن این مطلب کمی سخت باشد ولی برای میلیونها نفر از گویشوران در هر کشوری شاید معادل سازی و یافتن بهترین لغت برای هر گونه فعالیتی قدری دشوار باشد و در صحبتهای روزمره دچار اشتباهاتی شوند. در زمینه سفر رفتن و مسافرت جزئیات بسیار زیادی را میتوان ذکر کرد که بر نحوه انتخاب ما از کلمات مرتبط تاثیر میگذارند مثلا آیا به سفر دریائی خواهیم رفت یا هوائی و زمینی و با خودرو و یا وسیله حمل و نقل عمومی و نکات دیگر.

Today we are going to examine three commonly confused travel-related words of Trip, Travel, and Journey that all of us are familiar with and have used them a lot while speaking with others and in writing امروز قصد داریم تا به ارزیابی سه کلمه معادل سفر و مسافرت Trip, Travel, Journey بپردازیم که عموما کاربرد آنها با سوال و اما و اگر همراه است و همه ما با آنها آشنا بوده و در هنگام صحبت با دیگران و در نوشتار از آنها استفاده کرده ایم A friend of mine has been traveling all over the world یکی از دوستان من مشغول مسافرت به دور جهان بوده است I am going on a trip soon من به زودی به سفر خواهم رفت Fortunately the journey went smoothly and we visited beautiful attraction sites خوشبختانه همه چیز سفر به خوبی پیش رفت و ما از بناهای جذاب بازدید کردیم Have you noticed the word formations which have been used here آیا ساختار کلمات استفاده شده در اینجا را متوجه شدید؟

The term Travel in first sentence has been used as a verb whereas the other two words of Trip and Journey have functioned in the other examples as nouns کلمه مسافرت در جمله اول به عنوان فعل مورد استفاده قرار گرفته است درحالیکه دیگر کلمات Trip و Journey در دیگر نمونه ها نقش اسم را ایفا کرده اند This structure is often what is used a lot about these three terms از این ساختار مربوط به این سه کلمه عموما زیاد استفاده میشود Travel as mentioned is a verb which means to go and move to a faraway place either in the same country or abroad همانگونه که ذکر شد کلمه Travel مسافرت رفتن فعل است و عموما به معنی سفر کردن به نقاط دوردست در یک کشور و یا خارج از آن میباشد So travelling usually associates with moving long distances بنابر این سفر رفتن Travelling به مفهوم حرکت کردن در مسافتهای دوردست و طولانی میباشد.

I have a friend who travels abroad twice a year یکی از دوستان من سالی دو بار به سفر خارج از کشور میرود It is worth mentioning that the word Travel can also be used as a noun which actually is relevant to the activity of traveling in general and in this sense it is widely used too شایان ذکر است که کلمه مسافرت Travel میتواند به عنوان اسم هم مورد استفاده قرار گیرد و در این مفهوم به معنای مسافرت بطور کلی است که کاربرد زیادی هم دارد This year international travel has taken a hit امسال مسافرت بین الملل بسیار کاهش یافته است Future travel means more choices along with cheaper airfares مسافرت در زمان آینده برابر است با انتخابهای بیشتر به همراه بلیط های پرواز ارزانتر Just make sure you do not mistake Travel with Trip in this sense دقت کنید که از این منظر کلمه Travel مسافرت را با Trip به عنوان سفر اشتباه نکنید.

I ate lunch in an Italian restaurant on my travel (Trip is correct) to Italy من در سفری به ایتالیا در یک رستوران ایتالیائی غذا خوردم As you can see, using Trip makes sense here همانگونه که مشاهده میکنید, استفاده از کلمه Trip در اینجا منظقی است The term Trip is interpreted as the act of going to another place and then returning کلمه سفر Trip به مفهوم رفتن به مکانی دیگر و سپس بازگشت میباشد I ordered pizza on my trip to Italy من در سفری به ایتالیا پیتزا سفارش دادم Trip can be attached to other nouns too like day trip / business trip / road trip کلمه سفر Trip را میتوان با دیگر اسامی ترکیب کرد از قبیل سفر روزانه / تجاری / جاده ای Journey is also a kind of trip, but usually a time-consuming and long one which is associated with difficulties and exploration کلمه مسافرت Journey هم به عنوان سفر طولانی و زمانبر که دارای دشواریها و کاوش میباشد تفسیر میشود One day I will take a journey across the ocean یک روز من سفری در اقیانوس خواهم داشت.