نیز و همچنین

در مواردیکه در جملات چندین حالت و صفت و یا فعل وجود دارند که به موقعیتها و فاعلهای گوناگون ولی با کارها و نتایج یکسان در متون اشاره دارند از کلماتی استفاده میشود از قبیل نیز و همچنین و این کلمات به طور یکسان و شبیه به هم در متون و محتواهای رسمی و غیر رسمی هم در گفتار و هم در نوشتار کاربرد دارند. از منظر گرامری از این کلمات به عنوان قید هم نام برده میشود چون به نحوی تاثیر گذار بر روی عملکرد و توصیف کننده فاعل در پاراگرافها و متون میباشند. درواقع این قیدها چیزی را افزون بر چیزی دیگر در جملات ارائه میکنند. مثلا چنانچه چندین نفر یک فیلم را تماشا کرده اند میتوان از این کلمات استفاده کرد. کاربردهای رسمی و غیر رسمی این کلمات به همراه نحوه قرارگیری آنها در این نوشته بررسی میگردند.

The words Too and As Well are adverbs and we are going to explain when to use each of them کلمات نیز و همچنین قید میباشند و قصد داریم تا کاربرد هر یک را توضیح دهیم In addition to these words, we are going to have a glance at their synonym Also علاوه بر این کلمات نگاهی اجمالی به Also که مترادف آنها میباشد هم خواهیم انداخت They all can be interpreted as In Addition and their application in grammar seems to be similar همه آنها را میتوانیم به مفهوم به اضافه و علاوه بر تفسیر کنیم و از منظر گرامر کاربرد آنها شبیه به یکدیگر میباشد From formality perspective, Too is the most casual and informal of them all کلمه نیز Too از لحاظ میزان رسمی بودن غیر رسمی ترین و عادی ترین در بین این کلمات میباشد.

As Well seems to be kind of more formal than Too in most cases and it is used a lot in both writing and speaking در خیلی از موارد همچنین As Well قدری رسمی تر از نیز Too میباشد و در خیلی از متون و گفتارها از آن استفاده میشود Although it might be less common in some accents and dialects گرچه در برخی از لهجه ها و گویشها ممکن است کمتر مورد استفاده قرار گیرد Also is widely used in most types of writing از کلمه همچنین Also در خیلی از انواع نوشتار استفاده میشود Now we are going to examine how they are being used حالا قصد توضیح نحوه به کارگیری هر یک از آنها را داریم The adverbs Too and As Well usually are placed at the end of sentences قیدهای نیز و همچنین Too و As Well عموما در انتهای جملات قرار میگیرند.

Reza studies at Tehran University رضا در دانشگاه تهران دانشجو است I am a Tehran University alum too من هم دانش آموخته دانشگاه تهران هستم As stated earlier, replacing Too with As Well is also possible, though, it would sound rather formal همانگونه که قبلا ذکر شد میتوان بجای Too از As Well به مفهوم همچنین استفاده کرد, گرچه قدری رسمی به نظر خواهد رسید Also can be used in sentences and clauses, like in the beginning position to present and project a new subject میتوان از همچنین Also استفاده کرد در جملات و نیم جملات مثلا در موقعیت ابتدائی به منظور معرفی یک فاعل جدید My neighbor has bought a new yellow car – Also, I own a yellow auto همسایه من یک ماشین جدید زرد رنگ خریده است – من هم مالک یک خودرو به رنگ زرد میباشم But the adverb Also more often appears in other positions like before the main verb in sentences اما بیشتر مواقع قید همچنین Also در دیگر جایگاهها از قبیل قبل از فعل اصلی در جملات قرار میگیرد.

I also own a yellow auto من همچنین مالک یک خودرو زرد رنگ هستم If in a sentence the verb Be acts as the main verb, again the adverb Also follows it چنانچه در یک جمله بودن Be فعل اصلی باشد باز هم قید همچنین Also پس از آن قرار میگیرد I am also the owner of a yellow car من هم مالک یک ماشین زرد رنگ هستم Finally we get to negative cases in which none of these adverbs are used, but the words Either or Neither are added to sentences سرانجام به کاربردهای منفی می رسیم که در آن هیچ یک از این قیدها استفاده نشده و به جایی آنها از کلمات هیچ کدام Either/Neither استفاده میشود I can’t play the piano – Neither can I / I can’t either من نمیتوانم پیانو بنوازم / من هم نمیتوانم.