محل سکونت و خانه یا مسکن

آیا به عقیده شما تعدد کلمات و واژگان الزاما به معنی روانتر صحبت کردن و داشتن نگارش قویتری میباشد نسبت به زمانیکه  دایره لغات کمتر و محدودتری در اختیار سخنوران و گویشوران و دانشجویان میباشد؟ سه کلمه ای که در تیتر و عنوان این نوشته وجود دارند در خیلی از متنها و فیلمها و سریالها و داستانها و رویدادهای خبری و هنری و فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند و بسته به میزان رسمی یا غیر رسمی بودن سطح نوشتار و گفتار میتوان از آنها استفاده کرد. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چه فرقی بین این سه کلمه وجود دارد؟ آیا الزاما در هر متنی که به نوعی به محل سکونت فردی اشاره داشته باشد میتوان بدون هیچ گونه بررسی و تجزیه و تحلیلی از هر یک از این کلمات استفاده نمود؟

The question raised here is concerning the application of the word House and Home پرسشی که در اینجا مطرح میشود در ارتباط با کاربرد کلمات خانه و منزل میباشد To begin with, both of these terms are nouns which refer to living places در آغاز, هر دوی این کلمات اسم بوده و به مفهوم محل زندگی میباشند Secondly, they both refer to the structures and buildings people live in but generally speaking, a house is made for only one family to live in در وهله دوم, هر دوی این کلمات به ساختار و ساختمانی مربوط میشوند که افراد در آنها زندگی میکنند ولی بطور کلی, House خانه ای است که برای زندگی یا خانواده ساخته و در نظر گرفته شده A Home also is used for living but it can be a house, an apartment, a villa, a hut, a trailer, a boat, a portable residence, a mansion and so on

ولی منزل و محل سکونت میتواند شامل یک خانه, آپارتمان, ویلا, کلبه, کاروان, یک قایق, منزل متحرک و قابل حمل, خانه لوکس و غیره باشد So we can interpret the word Home as more inclusive and comprehensive term than House بنابراین میتوانیم تا کلمه منزل و محل سکونت Home را جامع تر و کلی تر از خانه House در نظر بگیریم My friend’s home is a spacious apartment in the middle of the town منزل دوست من یک آپارتمان بزرگ در مرکز شهر میباشد The word Home can also be used when referring to the native place for someone or something منزل و خانه همچنین میتواند به زادگاه و محل اصلی زندگی فردی یا چیزی اشاره داشته باشد Italy is home of the original and oldest pizza قدیمی ترین پیتزای اصلی مربوط به کشور ایتالیا میباشد For places and people we emotionally associate with, Home is also right to use

در ارتباط با افراد و محلهائی که از لحاظ احساسی با آنها ارتباط برقرار میکنیم باز هم کاربرد کلمه Home صحیح میباشد Hanging out with good friends feels like home سپری کردن اوقات با دوستان خوب حالت آرامش در منزل بودن را به انسان میدهد I love travelling to Shiraz where it feels like home away from home من بسیار سفر کردن به شیراز را دوست دارم و مثل خانه دوم من میباشد House is only a noun whereas Home can act as an adverb as well برخلاف House که فقط یک اسم میباشد Home میتواند در نقش یک قید هم ظاهر شود In many contexts, it can be coupled with motion verbs like Walk, Get, Go, Drive, Fly, Run, and Come but note that in these cases before Home there is no need to add To در خیلی از متون میتوان از ترکیب Home همراه با افعال حرکتی استفاده کرد از قبیل راه رفتن, رسیدن, رفتن, رانندگی کردن, پرواز کردن, دویدن, و آمدن, فقط دقت کنید که در این موارد نیاز به قرار دادن To قبل از Home نیست.

In the morning I take a taxi to my office but in the afternoon I walk back home هر روز صبح من با تاکسی به محل کارم میروم ولی بعد از ظهر پیاده به منزل باز میگردم I got home late this evening امشب دیر به منزل برگشتم The real confusion and uncertainty will arise in informal applications گیج شدن و عدم قطعیت واقعی در کاربردهای غیر رسمی روی میدهد It seems that the word Home is more flexible than its counterpart House بنظر میرسد که کلمه Home از معادل آن House قدری منعطف تر میباشد I took the day off and stayed home today من امروز را مرخصی گرفتم و در منزل ماندم I stayed in the home today دقیقا همان معنی را میدهد Unlike Home, when choosing House along with a verb, a preposition is required برخلاف کلمه Home, در مورد House به همراه فعل قبل از آن حرف اضافه مورد نیاز است I went to the house this morning من امروز به خانه رفتم.