هرگز و همیشه

دو قید هرگز و همیشه را میتوان در خیلی از متون یافت و تقریبا جزء ثابتی از صحبتها و متون نوشتاری برای همه ما در شده اند و از منظر رسمی یا غیر رسمی بودن هم کاربرد آنها برخی اوقات شبیه به یکدیگر و از دیگر جهات تفاوتهائی بین آنها وجود دارد. از یک سو میتوان به مفهوم در ارتباط با زمان پرداخت مثلا با استفاده از الگو و ساختار پرسشی در جمله شما از طرف مقابل میپرسید که آیا او تاکنون به یک شهر و یا کشور سفر کرده است. از نقطه نظر گرامری که بررسی کنیم, در بعضی پاراگرافها میتوان از حالت جمله تفضیلی و عالی استفاده کرد. در کنار پرسشها و سوالات, از حالت خبری و عبارت هم استفاده میشود که در آنها باز هم از قیدهای هرگز و همیشه استفاده میشود که در مثالهای این مقاله به همه این نکات پرداخته میشود.

The word Ever is an adverb which is used a lot in speaking and writing کلمه همیشه یک قید میباشد که در گفتار و نوشتار بسیار استفاده میشود We are going to explore some tips on the right usage of this adverb قصد بررسی و تحلیل کاربردهای صحیح این قید را داریم There are a lot of ways to use the adverb Ever in sentences and some of them are formal and others less formal and common کاربردهای زیادی درباره قید همیشه وجود دارد که برخی از آنها رسمی بوده و برخی دیگر غیر رسمی و مصطلح هستند When it comes to using question forms, the meaning of Ever would be like at any time هنگامیکه نوبت به استفاده از ساختار پرسشی به میان می آید, معنای کلمه همیشه مترادف با در هر زمان میباشد.

Have you ever read an e-book آیا تابحال شما یک کتاب دیجیتال مطالعه کرده اید؟ Do you ever assume the team will win آیا هرگز تصورش را هم کرده اید که تیم برنده خواهد شد؟ What is the best book you have ever read بهترین کتابی که تاکنون مطالعه کرده اید چیست؟ In the last example, the superlative adjective Best has been added صفت عالی بهترین به آخرین مثال اضافه شده است Comparative adjective can appear alongside the adverb Ever too صفت تفضیلی هم میتواند در کنار قید همیشه قرار گیرد The temperature is colder than it has ever been in recent years دمای هوا سرد تر از سالهای اخیر میباشد In negative statements, Never is pretty common which means Not At Any Time در ساختارهای منفی از هرگز استفاده میشود که به مفهوم نه در هیچ زمانی است.

He never listens to the oldies او هرگز به ترانه های قدیمی گوش نمیدهد Note that Not Ever is also grammatically accurate but this phrase is rarely used دقت کنید که نه هرگز هم از نظر گرامری صحیح میباشد ولی به ندرت استفاده میشود He does not ever listen to the oldies این جمله هم همان معنای عبارت قبلی را دارد There are a few negative words and pairs including Nobody, No One, Rarely, and Hardly and for them, we use Ever instead of Never like in the examples written below تعدادی کلمه و دوتائی منفی وجود دارند از قبیل هیچ کسی, هیچ یک, به ندرت و با زحمت که به همراه این کلمات از همیشه به جای هرگز استفاده میشود مانند آنچه در مثالهای زیر نوشته شده است In this company, no one ever makes or takes a call in meetings در این شرکت هیچ فردی هرگز در جلسات از تلفن همراه برای دریافت یا برقراری تماس استفاده نمیکند.

I rarely ever use email these days من این روزها به ندرت از رایانامه استفاده میکنم Ever and Ever Since are also very common in speaking and both mean continuously and often from a previous time until this moment هرگز و تا به حال هم در صحبتها بسیار پرکاربرد هستند و به معنی داشتن استمرار و اغلب از زمانی در گذشته تا این لحظه هستند Adding Ever to the statements will make their meaning stronger با افزودن همیشه به عبارات بار معنائی آنها تقویت میشود Ever since I began working out, I have felt much better overall از زمانیکه ورزش را شروع کردم, روی هم رفته حال خیلی بهتری دارم Can you come up with a sentence with almost the same meaning آیا میتوانید تا عبارتی دیگر با معنائی نسبتا مشابه پیدا کنید؟ I have felt much better ever since I began working out این جمله همان معنای عبارت قبلی را دارد But as you see, the comma has been eliminated اما همانگونه که ملاحظه میکنید, ویرگول حذف شده است.