توانستن و توانائی

افعال کمکی را میتوان در بسیاری از کتابهای آموزشی گرامر یافت که در باره آنها به وفور مطلب و نکته ذکر شده است و همین افعال هم میتوانند گاهی به سوالاتی در ذهن دانشجویان و فراگیرانی که در کلاسها شرکت میکنند منجر شوند چون برخی مواقع یافتن فرق بین مترادفها و متضادها چندان راحت نبوده و حتی افراد با تجربه هم شاید دچار اشتباه شوند. مثلا آیا توانستن و داشتن توانائی و قادر بودن به انجام کاری در جملات و پاراگرافها میتوانند به عنوان مترادفهائی که صد در صد به جای یکدیگر قابلیت قراگیری در متون را دارند استفاده شوند؟ آیا میدانستید که پس از برخی از افعال کمکی در ارتباط با داشتن توانائی در انجام کارها, افعال اصلی به حالتهای مختلف از جمله مصدر و اسم مصدر در جملات ظاهر میشوند؟

Can and Be Able To are considered two major helping verbs which help us express ability and possibility in sentences but their application and placement in contexts could seem rather confusing sometimes افعال توانستن و قادر بودن را میتوان به عنوان دو فعل کمکی در نظر گرفت که به بیان توانائی داشتن و احتمال در جملات و متون مورد استفاده قرار میگیرند ولی کاربرد آنها ممکن است برخی اوقات کمی گیج کننده بنظر برسد Although they seem similar to each other, Can and Be Able To have some differences as well افعال توانستن و قادر بودن گرچه شبیه به یکدیگر میباشند, ولی دارای اختلافاتی نیز هستند Both mean having the ability to carry out something but in some cases only one of them is better to be used هردوی آنها به معنی و مفهوم داشتن توانائی جهت انجام کار میباشند ولی در برخی موارد فقط یکی از آنها را میتوان استفاده کرد.

The modal verb Can is used when talking about present or future ability plus possibility از فعل حالتی Can به منظور صحبت درباره توانائی و احتمال در حال و یا آینده استفاده میشود I can drive a car من میتوانم رانندگی کنم You can order foods online شما میتوانید اینترنتی خرید کنید The past tense of Can which is Could can be applied in past tenses such as You could order food online yesterday گذشته Can که Could میباشد هم میتواند در زمان گذشته کاربرد داشته باشد مانند جمله, شما دیروز میتوانستید اینترنتی غذا سفارش دهید The verb Can is used to ask for and give permission in sentences as well از فعل کمکی Can به منظور درخواست و اجازه دادن هم در جملات استفاده میشود I have finished the report. Can I go home now من گزارش را تمام کردم. آیا میتوانم الان به منزل بروم.

As mentioned above, Can is used to ask someone to do something too همانگونه که در بالا عرض شد, از Can به منظور درخواست داشتن از فردی جهت انجام کار نیز استفاده میگردد Can you turn down the radio please میتوانید لطفا صدای رادیو را قدری کم کنید؟ Now we are going to explore Be Able To and you need to pay attention to this point that it is an expression and not a modal verb that consists of the verb To Be coupled with the adjective Able and is followed by an infinitive حالا به سراغ بررسی عبارت قادر بودن به Be Able To میپردازیم که یک عبارت است و نه یک فعل کمکی که شامل فعل بودن Be در ترکیب با صفت توانستن Able میباشد که پس از آن یک مصدر قرار میگیرد It is used to show abilities and capabilities where using Can is not possible like after other modal verbs از این عبارت زمانی استفاده میشود که بیان توانائی و توانستن در جمله مورد نظر باشد و اینکه نتوان از فعل Can استفاده کرد مثلا در زمانیکه دیگر افعال کمکی هم استفاده شده باشند.

I am sorry that I will not be able to take you to the airport tomorrow ببخشید که فردا نمیتوانم شما را تا فرودگاه برسانم Will Not is a modal verb and as you see, it would be wrong to add another modal Can to this sentence همانگونه که ملاحظه میکنید Will Not خود فعل کمکی است و اشتباه است که فعل کمکی دیگری Can به این جمله اضافه کرد When it comes to talking about and taking pride in past achievements and successes, using Able To is also recommended در هنگام صحبت و افتخار کردن نسبت به دستاوردها و موفقیتهای گذشته هم توصیه میشود تا از Able To استفاده شود I was able to finish the project in less than a week من توانستم تا پروژه را در مدت یک هفته به اتمام برسانم In negative contexts, both of them can be used در متون منفی میتوان از هر دو استفاده کرد I could not/was not able to print out the report من نتواستم تا گزارش را چاپ کنم But please note that in this manner, the negative of Be Able To seems rather formal اما در این کاربرد لطفا دقت کنید که حالت منفی Be Able To قدری رسمی بنظر میرسد.