عذرخواهی و بیان تاسف

عذرخواهی و بیان تاسف را میتوان به عنوان جزئی لاینفک در مکالمات همه افراد در سرتاسر جهان دانست و از منظر گرامری هم تقریبا چندین صفحه در اکثر کتابها و دوره های آموزشی و همچنین در خیلی از وبسایتهائی که حاوی نکاتی برای فراگیران و دانشجویان هستند به این مطلب میپردازند. جالب است که با استفاده از ساختارهای عذرخواهی نه تنها میتوان برای کارهای انجام شده پوزش طلبید و از طرف مقابل و یا در حضور جمع و دیگران طلب عفو و بخشش کرد, بلکه با همین الگو میتوان به جلب نظر و توجه دیگران هم اقدام نمود. مثلا برای همه ما پیش آمده است که هنگامیکه قصد داریم تا صحبت مخاطب و طرف مقابل خود را در صحبتهای روزمره به نحوی مودبانه و دوستانه قطع کنیم از کلمات همراه با بیان تاسف استفاده میکنیم.

Just imagine you are standing in line to buy tickets and have a question in your mind but do not know how to raise that politely and get help from others تصور کنید که شما در حال ایستادن در صف هستید تا بلیط تهیه کنید و پرسشی دارید ولی نمیدانید که چگونه آنرا مطرح کنید و از دیگران درخواست کمک کنید In your opinion, is there any difference between the two common phrases of Excuse Me and Sorry به عقیده شما تفاوتی بین دو عبارت مصطلح ببخشید و متاسفم وجود دارد؟ In a lot of situations, both of them are equally acceptable در بسیاری از موقعیتها, هر دوی آنها به یک اندازه قابل قبول میباشند It is pretty common to use either of the expressions when it comes to politely getting attention of others in public places در مکانهای عمومی, بسیار مصطلح میباشد که جهت جلب توجه دیگران از هر یک از دو عبارت ذکر شده استفاده کرد.

Excuse me, do you know where this address is ببخشید, آیا شما میدانید که این آدرس کجاست؟ Sorry, do you have some change ببخشید, آیا شما پول خرد دارید؟ Please note that usually it is more appropriate to choose Excuse Me when speaking with strangers for the first time لطفا دقت کنید که عبارت من را ببخشید Excuse Me در هنگام صحبت اولیه با افراد غریبه مناسب تر میباشد Another widely used application of the phrases Excuse Me and Sorry is to interrupt someone in a polite manner or in order to tell or ask them something یکی دیگر از کاربردهای وسیع عبارات من را ببخشید و متاسفم Excuse Me – Sorry در مواردی است که میخواهیم تا بصورتی مودبانه صحبت دیگران را قطع کنیم و یا به آنها مطلبی گفته و یا از آنها درباره چیزی سوال بپرسیم.

Excuse me, should I turn right here ببخشید, من الان به سمت راست بروم؟ Sorry, can I have your attention on this report for a minute ببخشید, میشود لطفا یک دقیقه به این گزارش توجه کنید؟ In crowded and busy areas and places, one of the uses of Excuse Me and Sorry is to politely ask others to move a bit so that you can walk or move past them and to apologize if you bump into them در مکانهای شلوغ و پر ازدهام, یکی از کاربردهای عبارات ببخشید و متاسفم در زمانی است که شما قصد عبور از کنار افراد را دارید و به این وسیله از آنها میخواهید تا قدری جابجا شوند و یا اگر در هنگام راه رفتن به آنها برخورد داشته باشید عذرخواهی کنید Excuse me, may I get past and open the door ببخشید میتوانم رد شوم و درب را باز کنم؟ Sorry about that/I’m sorry. There’s a lot of people in here متاسفم/ببخشید. خیلی اینجا پر ازدهام است.

In classes, when students put up their hands to ask their teachers to repeat a point, they use Excuse Me and Sorry در کلاسها, هنگامیکه دانش آموزان دست خود را بلند میکنند تا از معلم خود درخواست تکرار مطلبی را داشته باشند از ساختارهای ببخشید / متاسفم استفاده میکنند Sorry, due to the noise in the street, I did not hear the last sentence ببخشید به دلیل سر و صدا در خیابان من جمله آخر را نشنیدم Excuse me, what was the last formula you mentioned ببخشید, آخرین فرمول که ذکر کردید چه بود؟ Despite similarities between the two expressions, there are cases in which only one of them would make sense to choose علیرغم شباهتها, مواردی هم وجود دارند که در آنها تنها انتخاب یکی از عبارات صحیح به نظر میرسد Choosing Sorry to express regret about something which has affected a person in an unpleasant manner از متاسفم Sorry استفاده میکنیم تا ناراحتی خود را از یک رویداد ناخوشایند برای فردی ابراز کنیم I am sorry that you have been waiting here for an hour عذرخواهی میکنم که شما در اینجا به مدت یکساعت در حال انتظار بوده اید Choosing Excuse Me when informing others politely that you are temporarily leaving a place به کار بردن ببخشید Excuse Me در مواردیکه شما مودبانه به طرف مقابل اعلام میکنید که موقتا قصد ترک یک مکان را دارید Excuse me for a minute, I am waiting for an important phone call لطفا من را ببخشید, من منتظر یک تماس تلفنی مهم هستم.