مواجه شدن و مقابله کردن

در زندگی هر فردی مواجه شدن و مقابله کردن با شرایط مساعد و ناخوشایند را میتوان به عنوان بدیهیات و امری کاملا عادی در نظر گرفت و این موضوع صرفنظر از ملیت و قومیت و لهجه و گویش و مکان سکونت در شهرها و روستاها و کشورها صدق میکند و به عنوان بخشی جدائی ناپذیر در زندگی هر فردی رقم میخورد. از لحاظ معناشناسی و ترکیب کلمات و افعال و حروف اضافه با یکدیگر و ساختارهای بوجود آوردن پاراگرافها و افزودن عبارات فعلی به نوشتار و گفتار روزانه نیز استفاده از عبارات و اصطلاحاتی که با این مضامین هستند مهم بوده و میتوانند در روان صحبت کردن و داشتن تسلط در بخشهای گوناگون گرامری دارای تاثیر باشند. مقابله کردن و مواجه شدن مفاهیمی هستند که در این مقاله به کاربرد و توصیف آنها میپردازیم.

You more than probably have came across the phrase Deal With in a paragraph or while watching the news on TV and reading a book but when and how can we actually best use this phrase شما به احتمال زیاد مواجه شده اید با عبارت مواجه شدن Deal With در هنگام مطالعه کتاب یا در یک پاراگراف یا در هنگام تماشای اخبار در تلویزیون ولی بهترین زمان و نحوه استفاده از این عبارت چیست؟ It can be a good question as the particles of this phrase might seem rather confusing to translate separately پرسش خوبی است از آنجائیکه ترجمه کردن به تنهائی اجزاء این عبارت ممکن است کمی گیج کننده باشد Can you come up with a few synonyms for this phrasal verb آیا میتوانید برای این عبارت فعلی چند مترادف ذکر کنید؟

As you can remember from grammar tips, a phrasal verb which is also known as a two-part verb usually consists of a main verb plus an adverb and in some occasions a preposition همانطور که از نکات گرامری به خاطر دارید, یک عبارت فعلی که از آن به عنوان فعل دو بخشی هم نام برده میشود از یک فعل اصلی به همراه یک قید و در برخی اوقات یک حرف اضافه تشکیل میشود A quick translation and synonym for Deal With can be to take action به عنوان یک معادل و ترجمه برای Deal With مواجه شدن میتوانیم ذکر کنیم که انجام دادن یک عمل So Deal With something equals to perform an action and this phrase is used frequently when trying to encounter and solve an issue بنابراین عبارت Deal With هم معناست با انجام دادن کاری و این عبارت زمانی غالبا استفاده میشود که با مشکلی مواجه شده و سعی در برطرف کردن آن را داریم.

For example a business company has failed to take out a bank loan on time and now they are dealing with the consequences به عنوان مثال یک شرکت تجاری نتوانسته است به موقع از بانک درخواست وام کند و الان با عواقب آن دست به گریبان و مواجه است When looking at this situation in the future, we would use the structure like: The company last year dealt with a bad financial situation as they failed to address financial issues properly هنگام مرور این جمله در زمان آینده میتوانیم از این ساختار استفاده کنیم: شرکت در سال گذشته با مشکلات مالی بدی مواجه بود چون آنها نتوانستند به نحو شایسته معضلات مالی را حل و فصل کنند A second meaning of the phrase Deal With is to Trade With a business partner or company, regarding buying and selling commodities and services

معنای دومی برای عبارت مواجه شدن Deal With وجود دارد که عبارتست از معامله کردن Trade With با یک شریک تجاری یا شرکت درباره خرید و فروش کالاها و خدمات Have you ever heard of the company I am going to deal with in the future? They are active in IT section آیا تاکنون نام شرکتی را که من در آینده قصد انجام معامله با آنها را دارم شنیده اید؟ آنها در بخش فن آوری اطلاعات فعال هستند The Phrasal verb Deal With can act like a preposition, meaning About a subject in sentences عبارت فعلی مواجه شدن Deal With میتواند همچنین به مفهوم حرف اضافه درباره موضوع چیزی باشد در جملات That movie is a masterpiece which deals with the issue of poverty in the world آن فیلم شاهکاری است درباره موضوع فقر در جهان The professor’s thesis deals with new inventions موضوع پایان نامه استاد دانشگاه درباره اختراعات جدید میباشد.