قید و صفت شباهت داشتن

بیان شباهتها و اختلافات بین افراد و چیزها را در آموزش گرامر میتوان از راههای گوناگونی به انجام رساند و مثلا با استفاده از صفت و قید میشود این موارد را در جملات به وضوح بیان کرد و از نقطه نظر نوشتاری هم کلماتی که قید و صفت شبیه و وجه تشبیهی میباشند با هم اندکی تفاوت دارند که در دیکته هم باید رعایت شود. همانند دیگر کلمات و عباراتی که تاکنون به اتفاق یکدیگر مرور کرده ایم, قیدها و صفتهای تشبیهی هم ممکن است قدری موجب گیج شدن و به اصطلاح سردرگمی کاربران و فراگیران و دانشجویان شوند ولی آسوده باشید که از طریق تکرار و تمرین میتوان آنها را فراگرفت و به خاطر سپرد. مثلا با هم مرور میکنیم که چگونه بیان کنیم دو نفر کاری را مانند یکدیگر انجام میدهند و یا چهره شان شبیه به هم است.

In some cases we may want to express similarities between people or things but we may feel kind of unsure as to the proper words to choose to do so در برخی موارد ما ممکن است تمایل داشته باشیم که به بیان شباهتها بین افراد و چیزها بپردازیم ولی خیلی مطمئن نباشیم که چگونه اینکار را انجام دهیم و کلمات صحیح را به این منظور انتخاب کنیم In your opinion, is there any difference between Alike and Like in sentences به عقیده شما, فرقی بین دو کلمه Alike و Like در جملات به معنی شبیه به هم وجود دارد؟ Well, to play with words, even these two terms are alike and their application in context could be a bit confusing and puzzling راستش, برای بازی با کلمات, حتی این دو کلمه شبیه به یکدیگر بوده و کاربرد آنها قدری گیج کننده میباشد.

Have you noticed that we have used the adverb Alike in the sentence above آیا دقت کردید که در جمله بالا از قید Alike به مفهوم شبیه به هم استفاده کردیم؟ Interestingly, the word Alike can have dual function as an adjective or an adverb نکته جالب این است که کلمه شبیه Alike میتواند کاربرد دوگانه قید و صفت داشته باشد When intended as an adverb, it means in a similar manner and usually it follows an action verb which expresses mental or physical performance and action نکته جالب این است که هنگامیکه به عنوان قید استفاده شود, به معنی به حالت شبیه به یکدیگر است و عموما پس از افعال حرکتی می آید که بیان کننده انجام کار و اجرا میباشند As the famous saying goes, great minds think alike به قول معروف ذهنهای بزرگ مانند یکدیگر اندیشه میکنند.

The word Alike can act as an adjective too, meaning having resemblance in appearance, shape, nature, function and form and in this sense, it often appears after linking verbs including Be, Look, and Sound کلمه Alike به معنی شبیه میتواند به عنوان صفت هم به کاربرد شود دارای مفهوم شباهت داشتن از نظر ظاهری و ساختار و شکل و ماهیت و گونه و در این معنی عموما پس از افعال ربطی همچون بودن و بنظر رسیدن قرار داده میشود Twins usually are so much alike دوقلوها معمولا بسیار شبیه به یکدیگر میباشند Those two cars look alike. Their colors are the same آن دو ماشین شبیه به یکدیگر هستند. رنگ آنها یکسان است Even names of some twins sound alike حتی اسامی برخی از دوقلوها شبیه به یکدیگر است.

Now we get to the word Like which has dual applications, one as preposition and the other as conjunction حالا به سراغ کلمه Like به معنی شبیه میرویم که دو کاربرد دارد, یکی به عنوان حرف اضافه و دیگری حرف ربط Its main meaning is as a preposition meaning to be similar to and it precedes a noun or pronoun like in the following examples معنی اصلی آن به عنوان حرف اضافه میباشد به مفهوم شبیه بودن به و قبل از اسم یا صفت می آید مانند مثالهای زیر This car is just like yours این خودرو دقیقا مانند ماشین شماست This computer looks a lot like the one you sold last week این رایانه خیلی شبیه به دستگاهی است که شما هفته قبل آنرا فروختید The word Like can act as a synonym for phrases As If and As Though and its function is an a conjunction and used in informal contexts کلمه شبیه Like میتواند در متون غیر رسمی به عنوان مترادفی برای عبارات As If و As Though به معنی انگار که و گوئی که به کار برده شود The driver feels like he has lost the direction and the address به نظر میرسد که انگار راننده جهت و آدرس را گم کرده است.