واحد اندازه گیری پا و عضوی از بدن

جالب است که برخی از کلمات حاوی چندین معنا هستند به ویژه هنگامیکه در جملات و عبارات بصورت مفرد و جمع استفاده میشوند که در این موارد تبدیل به اسم و صفت میشوند و چنانچه با معانی و مفاهیم آنها آشنا نباشیم ممکن است درک مطلب شنیداری و کتبی قدری دشوار به نظر برسد. یکی از این کلمات پا است که همانگونه که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد علاوه بر عضوی از بدن که هم میتوان از آن به عنوان مفرد و جمع, تکی و دو تا استفاده کرد به عنوان یکی از واحدهای طول و اندازه گیری که تقریبا برابر با سی سانت است در جداول اندازه گیری مسافت و طول کاربرد دارد. لطفا در این مقاله با ما همراه باشید که به احتمال زیاد برایتان سودمند بوده و به تعدادی از پرسشهای گرامری شما پاسخ خواهد داد.

Today, we are going to have a look at two words of Foot and Feet which have more than one meaning امروز قصد داریم تا به دو کلمه پا و پاها بپردازیم که حاوی بیش از دو معنا میباشند You more than probably are familiar with their definitions, as one meaning stands for a unit of measurement in length and width which is almost equal to thirty centimetres شما به احتمال زیاد با معانی آنها آشنا هستید و اولین توضیح مربوط میشود به یک واحد اندازه گیری طول و عرض که حدودا سی سانتیمتر میباشد Feet is actually used to measure height, length, and short distances and its application is pretty common پا به معنای جمع که کاربرد بسیاری دارد در موارد اندازه گیری مسافتهای کوتاه و ارتفاع و عرض استفاده میشود Let’s check out their different meanings when the words appear in singular and plural forms به اتفاق هم به بررسی معانی این دو کلمه در حالتهای مفرد و جمع میپردازیم.

The words Foot and Feet could sound kind of confusing to many speakers as they may find it ambiguous as to their particular application and situation in sentences and paragraphs کلمات پا و پاها ممکن است برای خیلی از گویشوران تا حدی گیج کننده به نظر برسند در ارتباط با نحوه کاربرد آنها مخصوصا در جملات و پاراگرافها Usage of Foot when it comes to talking about measurements can be a bit confusing since the singular form of that is found in combinations کاربرد کلمه پا بصورت مفرد در ترکیبهای اندازه گیری میتواند کمی گیج کننده باشد Many learners may find it difficult to comprehend this pattern بسیاری از فراگیران ممکن است برایشان درک مطلب این الگو قدری دشوار باشد Please check out the following sentence in which Foot has appeared as an adjective لطفا به جمله زیر توجه کنید که در آن کلمه پا به عنوان صفت به کار رفته است.

Across the street, there is a 10-foot tree در آنسمت خیابان یک درخت سه متری وجود دارد  So in this sample sentence, the word pair, 10-foot – equals three meters – is an adjective describing the noun tree پس در این جمله کلمه دوتائی ده پا – معادل سه متری – یک صفت میباشد که اسم درخت را توصیف کرده است Have you noticed that in this example the adjective comes before the noun and a dash or hyphen is put between Foot and the number since when making a unit of measurement act as an adjective, it is required آیا متوجه شدید که در این مثال صفت قبل از اسم قرار گرفته و بین کلمه پا و عدد یک خط فاصله قرار گرفته است؟ قرار دادن این خط تیره در موارد تبدیل واحدهای اندازه گیری به صفت لازم میباشد But take note that we use the plural form Feet when it functions as a noun in a sentence اما دقت کنید که از Feet به صورت جمع در جمله استفاده میکنیم هنگامیکه کاربرد اسم دارد.

The tree across the street is 10 feet high درخت آنسمت خیابان سه متری – ده پائی –  میباشد As you can observe, in this context, no hyphen is needed همانگونه که ملاحظه میکنید, در این کاربرد از خط تیره استفاده نمیشود When it comes to talking about personal descriptions, Tall is used instead of High هنگامیکه درباره توصیفات فردی صحبت میشود, بجای صفت High از Tall برای قد استفاده میکنیم He is 180 centimetres tall – He is 6 feet tall –  He is 6 feet – He is 6-foot-1 او قدش صد و هشتاد سانتیمتر است – (جمله دوم و سوم هم به همین معنا) جمله سوم قد او برابر است با صد و هشتاد و دو و نیم سانتیمتر As written in the examples above, in everyday conversations, it is not necessary to use Tall in sentences همانگونه که در مثالهای بالا نوشته شده است, در مکالمات روزمره نیازی به استفاده از صفت Tall در جمله ها نیست.