آموختن و مطالعه کردن

عنوان این بخش میتواند قدری شما را به تفکر بیندازد درباره مفهوم و معنا و میزان شباهت و اختلاف بین این دو کلمه چون از برخی جهات بسیار مانند و مترادف یکدیگر میباشند ولی از برخی دیدگاههای گرامری و بسته به اینکه در صحبت از آنها استفاده میشود و یا در گفتار میتوان اختلافات کوچک معنائی را هم پیدا کرد. همچنین نقطه نظر دیگری در زمینه آکادمیک و علمی بودن کاربرد چنین کلماتی که در حوزه آموزش و یادگیری وجود دارد که قصد داریم همه این موارد را به طور اختصار مورد بررسی قرار دهیم. ممکن است شما دیدگاه کاملا جدید و متفاوتی داشته باشید و به عنوان معلم و مربی و همچنین دانشجو به این کلمات نگاه کنید و ارزیابی در زمینه تفاوتها و اشتراکات معنائی آنها را یک به یک با ذکر مثال بنویسید.

The two verbs Study and Learn are being used a lot but many learners and students as well as native speakers and many of them may sometimes be unsure as to which one to choose in a situation دو فعل مطالعه کردن و آموختن در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند ولی تعداد زیادی از فراگیران و دانشجویان و همچنین گویشوران بومی ممکن است برخی اوقات مطمئن نباشند که از کدامیک استفاده کنند در یک موقعیت Can you count a couple of similarities as well as differences between the two verbs آیا میتوانید به تعدادی از شباهتها و اختلافات بین دو فعل اشاره کنید؟ The first step could be looking up definitions of the verbs in a dictionary اولین گام میتواند چک کردن مفاهیم و توضیحات افعال در یک لغتنامه باشد To study something means to read and then memorize and keep in mind the fasts or data or take part in a school and training course to learn about a subject and topic

مطالعه چیزی به مفهوم خواندن و به خاطر سپردن حقایق و یا اطلاعات و یا شرکت کردن در یک مدرسه و یا دوره آموزشی جهت فراگیری یک موضوع و مطلب میباشد On the other hand, to Learn something means gaining knowledge or mastering a skill via studying, practicing and rehearsing, being taught or experiencing a topic از طرف دیگر, آموختن به مفهوم و معنای کسب علم و آگاهی درباره یک موضوع از طریق مطالعه, تمرین و تکرار کردن, آموزش دیدن و یا کسب تجربه میباشد So we can announce that Studying something means one method of learning about the topic بنابراین میتوانیم اعلام کنیم که مطالعه چیزی یکی از طریق ها و روشهای یادگیری درباره یک مطلب است Have you heard about this phrase that we learn a lot in our lives through experience آیا تاکنون این عبارت را شنیده اید که ما در زندگی خود بسیاری از چیزها را می آموزیم؟

Sometimes, our learning comes through experience برخی اوقات یادگیری ما از طریق تجربه میباشد For example after going on a vacation and staying a few days in a beautiful seaside city and visiting the sites and attractions and trying out the local foods and dishes and talking to the friendly local people, by the time we leave, we will have gained hands-on knowledge and experience about the whole journey and in these cases we can say to have learned a lot about that city به عنوان مثال, پس از رفتن به یک سفر و اقامت چندین روزه در یک شهر زیبای ساحلی و امتحان کردن غذاها و صحبت با افراد میهمان نواز محلی و دیدن جذابیتها و مناظر زیبا, تا زمان ترک آن شهر میتوانیم بگوئیم که اطلاعات و آگاهی و تجربیات دست اول زیادی آموخته ایم درباره آنجا And as you would agree, it would be wrong to say during our stay in that city, we studied so much about it since we did not go to any schools there nor did we take any educational courses and did not memorize some materials while being there either

و همانگونه که شما هم تائید میکنید, در این مورد نمیتوان از مطالعه کردن استفاده کرد و مثلا اشتباه است بگوئیم در طول اقامت مان در آنجا ما درباره آن شهر درس خواندیم چون فعل Study مطالعه کردن مستلزم کلاس رفتن و دوره دیدن و حفظ کردن مطالب است که آنها را انجام نداده ایم However, when you study something it does not mean you have learned it yet اما, هنگامیکه شما مطلبی را مطالعه میکنید, این به این مفهوم نیست که آنرا هنوز فراگرفته اید I have studied the history of my country back in high school هنگامیکه در دبیرستان بودم, تاریخ کشورم را مطالعه کردم So it is practical to study a book without learning or remembering much بنابراین این میسر است که کتابی را مطالعه کرد بدون آنکه مقدار زیادی از مطالب را به یاد آورد و به خاطر سپرد Maybe you have forgotten some chapters of the books شاید شما تعدادی از فصلهای کتاب را فراموش کرده اید.