پرسش کردن درباره مشاغل افراد

صحبتهای خودمانی و غیر رسمی بخش بزرگی از جملات و سخنهای بسیاری از افراد را در هر جامعه ای تشکیل میدهند و سوالات و جوابهای زیادی هم در این بین رد و بدل میشوند که شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشند ولی خوب آنها بخشی از ساختار گفتار را میسازند. مثلا هنگامیکه در سالن انتظار هتل نشسته اید ممکن است با دیگر جهانگردان از کشورهای مختلف چند دقیقه برخورد داشته باشید و به تبادل چند جمله بپردازید که پرسش درباره سن و سال و اقامت در شهرها و کشورها و همچنین میزان تحصیلات و البته مشاغل هم میتوانند استفاده شوند. در واقع با استفاده از این عبارات و نکاتی که از اهمیت بالائی هم برخوردار نیستند افراد و مردم بیشتر با یکدیگر معاشرت میکنند و دقایقی را سپری میکنند.

It definitely has happened to us all having a small talk with someone but not knowing how to ask about their jobs and the kind of work they do since we were unsure just how to do it and interestingly, this issue exists in nearly all cultures قطعا برای همه ما اتفاق افتاده است که مشغول صحبت کوتاهی با فردی هستیم ولی نمیدانستیم که چگونه از آنها درباره شغلشان و حرفه ای که دارند سوال بپرسیم و مطمئن نبودیم چگونه این کار را انجام دهیم و جالب است که این موضوع تقریبا در همه فرهنگها هم صدق میکند On the other hand, we want to ensure that we do this without sounding impolite از آنطرف, ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که این کار را به نحو مودبانه ای انجام دهیم Please rest assured that in most everyday conversations, asking about other people’s careers is very common, in particular, when meeting them for the first time

لطفا آسوده باشید که در بسیاری از گفتگوهای روزانه, پرسش درباره مشاغل دیگر افراد بسیار مرسوم و مصطلح میباشد, به ویژه در هنگامیکه در هنگام ملاقات فرد مقابل برای نخستین بار But we need to be careful, as sometimes direct questions might seem kind of disrespectful اما ما بایستی دقت کنیم چون برخی اوقات سوال پرسیدن مستقیم ممکن است قدری بی حرمتی به نظر برسد When checking traditional grammar books, you will stumble upon two phrases: What is your job and What are you but according to most native speakers and educational books and training methods, they sound unnatural and not very polite هنگام بررسی کتابهای سنتی گرامر, شما به دو عبارت برمیخورید که عبارتند از: شغل شما چیست؟ و بر طبق نظر اکثر گویشوران بومی و همچنین کتابها و روشهای آموزشی, این عبارات غیر طبیعی و قدری از ادب به دور میباشند.

Being in a social situation, there are two useful sentences we can use which are pretty common and they are What do you do and What do you do for a living در یک مناسبت اجتماعی, دو جمله مفید وجود دارند که بسیار هم مصطلح میباشند و آنها عبارتند از شغل شما چیست و از چه طریقی امرار معاش میکنید؟ But you may encounter still a third phrase being used and mentioned in some books which is What are you doing that apparently seems similar to the other phrases mentioned but notice that it is not work-related since you want the addressee to reply what kind of activity they are doing at present ولی شما ممکن است با عبارت سومی هم برخورد داشته باشید که استفاده شده و در برخی کتابها ذکر میشود که ظاهرا شبیه به دو جمله دیگر میباشد و عبارتست از: الان مشغول چه کاری هستید؟ ولی دقت کنید که در پاسخ به این سوال ما از مخاطب انتظار داریم که پاسخ دهد در این لحظه مشغول انجام چه فعالیتی میباشد و مربوط به کار و شغل نیست.

It is advised to follow up on the first job-related question in order to continue conversation smoothly توصیه میشود تا در ادامه بحث و صحبت پس از سوال نخستین در رابطه با شغل, بحث را به خوبی ادامه داد One sure way to do this is via asking further questions یکی از راههای مطمئن برای انجام این کار پرسیدن سوالات بیشتر میباشد What do you do for a living? I am a dentist شما از چه راهی درآمد کسب میکنید؟ من دندانپزشک هستم Oh, really! Where is your dental office واقعا! مطب دندانپزشکی شما کجاست؟ But despite these common questions, in some cases maybe it is a good idea to postpone asking job-relevant questions to other time and following meetings and instead raise questions about entertainment, free time, and weather conditions to make sure the relationship and greeting will not get off on the wrong foot اما علیرغم این سوالات مرسوم, در برخی موارد بهتر است پرسشهای در ارتباط با مشاغل را به زمانی دیگر و در ملاقاتهای بعدی موکول کرد و به جای آن درباره تفریحات و وقت آزاد و آب و هوا سوال پرسید تا اطمینان حاصل کرد که ارتباط و معاشرت به نحو ناخوشایندی آغاز نخواهد شد.