راستی دقت کنید به این نکته

عبارتی وجود دارد به عنوان راستی که تقریبا همه ما بارها از آن در صحبتها و سخنان روزانه خود استفاده کرده ایم و در مواردی کاربرد آن جالب و توصیه میشود که نکته ای را که به مخاطب گفته ایم در ادامه به مطلبی دیگر اشاره داشته باشیم که شاید مقداری نقض کننده نکته قبلی باشد و یا اینکه توجه طرف مقابل را به مطلب مهم و جدید دیگری معطوف میداریم که نمیخواهیم مورد غفلت و فراموشی واقع شود. در نوشته امروز به دو مطلب و عبارت اشاره میکنیم که یکی از آنها در سخنان روزمره و دیگری در متون نوشتاری کاربرد فراوانی دارد و به شما هم توصیه میکنیم که با ما همراه باشید و با مرور نکات و همچنین فراگیری و به خاطر سپردن این مطلب گرامری, زین پس در حین سخن گفتن با دیگر دانشجویان آنرا تمرین کنید.

An intriguing point about phrases and proverbs and idioms is that remembering them seems to be kind of difficult at times since the individual meaning of the words may not offer us any tangible clues as to their intended overall meaning and impression نکته جالبی که درباره عبارات و ضرب المثلها و اصطلاحات وجود دارد این است که قدری به خاطر آوردن آنها بارها ممکن است دشوار باشد از اینرو که معنای تک تک کلمات تشکیل دهنده آنها نمیتواند به ما در درک کلی و قابل لمس مفهوم و معنی عبارت مورد نظر کمک کند For example, check out two widely used expressions of by the way and mind you since although their application might seem fully familiar to you, you may find it difficult to precisely highlight the exact grammatical differences between the idioms

به عنوان نمونه, به دو عبارت پرکاربر راستی و دقت کنید به این نکته توجه کنید چون گرچه کاربرد آنها ممکن است کاملا برای شما آشنا باشد, ولی ممکن است کمی برایتان سخت باشد که دقیقا تفاوتهای گرامری  بین این دو اصطلاح را توضیح دهید There are similarities and differences between these two phrases, but their overall intended impression is to draw and direct the listener’s attention towards a subject or an important piece of news and information in the context بین این دو عبارت تفاوتها و اختلافاتی وجود دارند ولی معنای کلی مورد استنباط از آنها این است که توجه شنونده را معطوف و جلب کنیم به نکته و خبر و اطلاعاتی که در محتوا و متن به آن اشاره شده است Apparently, when speaking and interacting with someone, we can use the phrase by the way in order to shift the talk to another major issue which may otherwise seem unimportant or unrelated to the current discussion

ظاهرا, در هنگام صحبت و معاشرت با دیگران, میتوانیم از عبارت راستی استفاده کنیم تا جهت صحبت را به موضوع مهم دیگری که ممکن است بی اهمیت و بی ربط با بحث موجود به نظر برسد سوق دهیم For instance, you are currently discussing a business project with a colleague of yours in your company, and then abruptly you bring up a plan about future به عنوان نمونه, شما با همکارتان در حال حاضر در اداره مشغول صحبت درباره یک پروژه تجاری هستید و سپس بلافاصله به برنامه درباره آینده اشاره میکنید Then in the middle of discussion, you say by the way, are you buying a new car this month سپس در وسط بحث شما میگوئید: راستی, آیا شما این ماه قصد خرید یک خودرو جدید را دارید؟ On the other hand, using Mind You is a good idea to show a kind of contrast to the point in the sentence or phrase which has just been mentioned earlier

از طرف دیگر, از عبارت Mind You به معنی جلب توجه طرف مقابل به یک موضوع در موردی استفاده میشود که تقریبا نوعی حالت تقابل و تضاد را در مقایسه با عبارت و نکته در جمله ای که تازه به آن اشاره شده است بیان کنیم In other words, Mind You shows differences between two sentences or opinions and synonyms for that can include However, But, Just To Let You Know, Just To Inform You About Something, On The Other Hand به عبارت دیگر معنای Mind You در ارتباط با نشان دادن اختلافات در مقایسه بین نظرات و ایده ها در جملات میباشد و میتوان به چند مترادف اشاره کرد از قبیل اما, ولی, از طرف دیگر, فقط محض اطلاع شما, صرفا جهت آگاه کردن شما از یک مطلب The phrase is used to avoid confusion and misunderstanding in speech and writing از این عبارت جهت اجتناب از سوء تفاهم و سردرگمی در گفتار و نوشتار استفاده میشود For example, despite your dislike of a singer’s concert, you admit that he is famous and the concert tickets were actually sold out مثلا علیرغم نارضایتی شما از کنسرت یک خواننده, شما اذعان میکنید که او مشهور بوده و همه بلیطهای کنسرت به فروش رسیده اند I did not like the music and his performance. Mind you, the hall was packed with a lots of fans and there were no more seats available من از موزیک و اجرای وی خوشم نیامد. ولی توجه کنید که, تعداد زیادی از طرفداران در سالن حاضر بوده و هیچ جای خالی وجود نداشت.