لغتهای برخاستن بلند کردن و مطرح ساختن

بحث ریشه یابی کلمات در لغتنامه ها میتواند بسیار جالب و جذاب باشد و در برخی موارد به داستانهای تاریخی و سیر پیدایش لغتها و کلمات در شهرها و کشورهای مختلف میپردازد و شاید در بعضی موارد حتی افرادی که ظاهرا دارای تسلط در گفتگوهای روزمره میباشند و لابلای جملات خود از امثال و حکم و ضرب المثلهای گوناگون و متنوع استفاده میکنند ممکن است دچار اشتباهات کوچکی شوند در هنگام استفاده صحیح کلماتی که شاید در برخی موارد حالت فاعلی به خود گرفته و در بعضی دیگر موارد نوع مفعولی را دارا باشند و نحوه افزودن حروف اضافه ای هم که به کمک آنها افعال و عبارات فعلی ترکیبی ساخته میشوند میتواند در این راستا مهم باشد و در مقاله امروز به چندین لغت ظاهرا شبیه در همین ارتباط خواهیم پرداخت.

There are two verbs that might seem rather confusing to us upon hearing them as their definitions in dictionaries look similar and they are Raise and Rise which both mean to move and push in an upward direction but despite similarities, they are not used in the same manner دو فعل وجود دارند که پس از شنیدن ممکن است برای ما نسبتا گیج کننده به نظر برسند و آنها عبارتند از برخواستن و بلند کردن و مطرح ساختن و در لغتنامه ها تعاریف آنها قدری شبیه به یکدیگر میباشد ولی علیرغم شباهتها کاربرد آنها با هم تفاوت دارند و به یک حالت استفاده نمیشوند As you can guess, these delicate questions could even seem puzzling to the native speakers, let alone foreign students and learners from other countries همانگونه که میتوانید حدس بزنید, اینگونه سوالات ظریف میتوانند حتی برای گویشوران بومی قدری گیج کننده باشند, چه برسد به دانشجویان و فراگیران خارجی و از دیگر کشورها.

To begin with, the verb Raise is transitive which means it requires an object in the sentence whereas the other verb Rise is intransitive, not needing an object in the statement در ابتدا بایستی عرض کنیم که فعل بلند کردن و افراشتن متعدی میباشد به این مفهوم که در جمله به مفعول نیاز دارد درحالیکه فعل دیگر, برخاستن لازم است و در عبارت مفعول نیاز ندارد Please look up both verbs in your dictionary to have a better idea about their meanings لطفا هر دو فعل را در لغتنامه خود چک کنید تا ایده بهتری از معانی آنها داشته باشید To raise means lifting and moving someone or something in an upward direction and the secondary meaning is to increase and boost بلند کردن و افراشتن به معنی به جهت بالا حرکت دادن فرد یا چیزی میباشد و معنی دوم آن افزایش دادن و زیاد کردن است Rise also means to increase and to move in an upward direction برخاستن و بلند شدن هم به معنی افزایش دادن و به جهت بالا حرکت کردن است.

Please note that the verb Raise can be related to the words something and someone and this is another difference with the verb Rise because the former actually causes the upward movement of someone or something but the verb Rise does not relate to the cause of the movement and is not accompanied by a direct object لطفا دقت کنید که فعل افراشتن و بلند کردن در ارتباط با کلمات فردی یا چیزی میباشد و این یکی دیگر از تفاوتهای این فعل با برخاستن است چون فعل اول به معنی بلند کردن در ارتباط است با به جهت بالا حرکت دادن فرد یا چیز درحالیکه فعل برخاستن به علت کار اشاره نداشته و در جمله پس از آن مفعول مستقیم نمی آید Usually in educational classes, students raise their hands to take turns عموما در همه کلاسهای آموزشی در سرتاسر جهان, دانش آموزان برای گرفتن اجازه دست خود را بلند میکنند So the subject (Students) cause the object (their hands) to move in an upward position بنابراین فاعل در جمله (دانش آموزان) موجب میشوند که مفعول (دستشان) به سمت بالا حرکت کند.

Recently some companies have raised the service tariffs اخیرا برخی شرکتها تعرفه خدمات را افزایش داده اند After the recent rainfall, the steam is rising from some water canals پس از باران اخیر بخار آب از برخی کانالهای آب بلند میشود After the recent strong earnings of most companies, the stock figures rose for the third straight day in a row اخیرا پس از آمار قوی درآمد اکثر شرکتها, آمار بازار بورس برای سومین روز پیاپی رشد نشان داد As you can see in the examples, when using the verb Rise, the cause of the increase in sentence has been mentioned which is increase in earnings but this does not always sound true when using the verb Raise همانگونه که در مثالها مشاهده میکنید, در هنگام استفاده از فعل افزایش نشان دادن Rise دلیل افزایش هم در جمله ذکر شده است که افزایش درآمد است اما این مساله ارائه دلیل همیشه درباره استفاده از فعل بلند کردن Raise صدق نمیکند.