نحوه شمارش غذاها بر حسب نوع

نحوه محاسبه و جمع بندی غذاها در جملات را برحسب اینکه قابل شمارش هستند و یا غیر قابل شمارش میتوان ارزیابی کرد و شاید این مساله ظاهرا بسیار پیش پا افتاده و معمولی و بی اهمیت به نظر برسد ولی در هنگام نوشتن یک متن و یا صحبت کردن با دیگران در زمانیکه درباره زندگی روزمره و غذاها صحبت میکنیم میتواند مهم باشد و بر روی نمره کلی تسلط ما بر این نکته گرامری تاثیر داشته باشد. بر حسب نوع غذاها مثلا اینکه جزو سبزیجات و مواد لبنی و یا پروتئینی هستند و اینکه اقلام خوراکی آیا بصورت مایع هستند و یا جامد صرف میشوند میتوانند همگی اختلافات کوچکی را در ارتباط با استفاده از حروف تعیین کننده و اضافه در پاراگرافها منجر شوند و قصد داریم به اتفاق یکدیگر با ارائه مثالهای متنوع آنها را توضیح دهیم.

We all know a lot about different types of food that we eat and order on a regular basis but are we equally aware of the countable as well as uncountable types of food and do we have any idea just how to count the foods همه ما درباره انواع مختلف غذاها که بطور روزمره آنها را صرف میکنیم و سفارش میدهیم آگاهی داریم ولی آیا به همان اندازه درباره نحوه شمارش غذاها هم مطلع هستیم و درباره انوع قابل شمارش/غیر قابل شمارش اغذیه هم مطلب میدانیم؟ For many people, this question seems a bit tricky برای بسیاری از مردم این سوال کمی گول زننده است First of all, is it a good idea to consider foods as singular or plural در ابتدای بحث آیا صحیح است تا غذاها را مفرد در نظر بگیریم و یا جمع؟ For instance when ordering some food, should we say we need hamburgers and breads and rices مثلا هنگام سفارش غذا بایستی بگوئیم ما نیاز داریم به همبرگرها و نانها و برنجها؟

In order to answer this question correctly, we need to consider the environment and the context as well in order to pick the best terms to refer to the quality and quantity of the foods به منظور پاسخ دادن صحیح به این پرسش نیاز داریم تا به محیط و متن و محتوا توجه کنیم به منظور انتخاب بهترین کلمات در رابطه با کمیت و کیفیت غذاها As an example, when in a restaurant, ordering some slices / pieces of tomatoes can be a good idea whereas in a bakery we would buy a few loaves of fresh barley bread مثلا در فضای رستوران, هنگام سفارش دادن میتوانیم درخواست چندین برش و قطعه از گوجه فرنگی را مطرح کنیم درحالیکه در نانوائی چند قرص تازه نان جو خرید میکنیم On the other hand, we use a measure of weight  like kilogram to order and buy meat at the store از آنطرف از واحد وزن مثل کیلوگرم استفاده میکنیم هنگام خریدن گوشت در مغازه.

But when being at a restaurant, we would order a few pieces of lamb/beef اما در رستوران چند قطعه گوشت گوسفند/گوساله سفارش میدهیم Foods such as meat and bread are considered non-count nouns, in other words, we do not add plural S to them and they only appear as singular form in sentences غذاهائی از قبیل نان و گوشه به اصطلاجع غیر قابل شمارش هستند و در جملات ظاهرا به صورت مفید ظاهر شده و به آنها S جمع اضافه نمیکنیم  When we are talking about some amount of food including meat, liquids, grains, etc. we put another word or phrase in front of them since various types of foods require different wording هنگامیکه درباره وقداری از غذاها و مایعات و غلات صحبت میکنیم با قرار دادن کلمات و عباراتی در مقابل آنها قرار میدهیم چون انواع متنوع اغذیه به چینش کلمات مختلفی هم نیاز دارند For grains, we usually choose proper containers and units for counting درباره غلات جهت شمارش غذاها از تعداد و همچنین ظروف محتوی آنها استفاده میکنیم.

There is a bowl of rice in the cabinet یک کاسه برنج در کابینت است I bought a bag of flour this morning امروز صبح من یک کیسه/گونی آرد خریدم As mentioned earlier, for proteins like meat we can use slices and pieces همانگونه که قبلا ذکر شد برای پروتئین و گوشت میتوانیم از برشها و قطعات استفاده کنیم There are two pieces of chicken and fish on my plate دو قطعه گوشت مرغ و ماهی در بشقاب من هستند Liquids are often known with their containers in descriptions در توصیفها مایعات با ظروف محتوی آنها شناخته میشوند Two glasses of water دو لیوان آب Please bring me a cup of tea لطفا برای من یک فنجان چای بیاورید For spices like salt and pepper we can use dispensers and shakers or bags برای ادویه ها مثل نمک و فلفل میتوانیم از بسته و یا نمکدان و فلفل پاش استفاده کنیم Most other types of foods are countable like fruits بیشتر دیگر انواع غذاها ار قبیل میوه ها قابل شمارش هستند I bought three apples and five bananas من تعداد سه سیب و پنج عدد موز خریدم.