به نظر رسیدن و چند گزینه

به نظر رسیدن را شاید بتوان به عنوان یکی از کلمات و فعلهائی نام برد که صفحات زیادی از جزوات آموزشی گرامری و همچنین لغتنامه ها و دائره المعارفها را شامل میشود و تقریبا شما هم با ما هم عقیده هستید که میتوان آنرا به عنوان یکی از پر جزئیات ترین افعال هم نام برد چون درست است که ظاهرا در بسیاری از موارد جمله سازی و همچنین انتخاب کلمات و افعال و عبارات در گفتار و نوشتار از به نظر رسیدن استفاده میکنیم ولی بسته به اینکه متن مورد نطر درباره چیزی دیداری یا نوشتاری یا لمسی و یا حسی میباشد نیاز است تا به انتخاب صحیحی از افعال دست بزنیم. در بخش امروز به کلماتی که با یکدیگر ظاهرا هم معنی میباشند و همگی را به عنوان به نظر رسیدن میشناسیم خواهیم پرداخت همراه با چندین مثال.

Three synonyms are being discussed today including Look, Appear, and Seem and their similarities as well as differences will be highlighted سه فعل مترادف که تقریبا همه به مفهوم به نظر رسیدن میباشند امروز مورد بررسی قرار گرفته و شباهتها و همچنین تفاوتهایشان مورد ارزیابی قرار میگیرند In fact, in order to come up with a basic definition for them, we can say giving an idea about something درواقع اگر به دنبال یک معنا و توضیح مقدماتی برای آنها میگردیم عبارتست از دادن نظری درباره چیزی His hat makes him appear attractive کلاه وی او را جذابتر میکند Although using the verb Appear in this sentence is not wrong, but choosing the alternative verb Look is better گرچه استفاده از فعل Appear در این مثال اشتباه نیست, ولی کاربرد فعل جایگزین Look بهتر میباشد.

Both verbs Look and Appear can be added in contexts where we talk about a condition which has been observed هر دو فعل به نظر رسیدن Appear و Look به متونی افزوده میشوند که در آنها درباره مشاهداتمان از شرایط چیزی صحبت میکنیم So, in the sentence, we have looked at someone and made judgment about his appearance wearing a hat بنابراین در جمله ما درباره فردی صحبت میکنیم که به او نگاه کرده و درباره ظاهرش که کلاه به سر دارد قضاوت کرده ایم Look is pretty widely used in informal speech and since the context here is also casual, like when we are talking to friends or co-workers, so opting for Look is advised فعل بنظر رسیدن Look بسیار پرکاربرد است در گفتگوهای غیر رسمی و از آنجائیکه محتوای متن در اینجا هم دوسانه است مثلا ما در حال صحبت با رفیق یا همکارمان میباشیم, پس انتخاب فعل Look توصیه میگردد.

In contrast, when it comes to speaking and writing formally, choosing the verb Appear is a good idea like when preparing an official news report or writing a book or in journalism از آنطرف, هنگامیکه سخن از گفتار و نوشتار رسمی به میان می آید, انتخاب فعل Appear نظر خوبی است مثلا در هنگام تهیه یگ گزارش خبری یا تالیف یک کتاب و یا در روزنامه نگاری For instance, a newspaper reporter and TV correspondent might say that the company’s financial initiative appears to be gaining momentum مثلا, یک گزارشگر روزنامه یا خبرنگار تلویزیون ممکن است بگوید که طرح ابتکاری شرکت در حال پیشروی و تقویت شدن میباشد As the sample sentence illustrates, choosing the verb Appear sounds good when talking about events, conditions, and facts همانگونه که در جمله نمونه اشاره شده است, انتخاب فعل Appear ایده خوبی است درمواردی که صحبت از رویدادها, شرایط, و حقایق در میان است.

Finally we get to the verb Seem which is about forming an idea or impression of a subject or thing or an individual but may not suggest a direct observation سرانجام به سراغ فعل Seem میرویم که به مفهوم ایجاد یک نظر و ایده و برداشت میباشد درباره یک مطلب یا چیز یا فرد ولی نکته این است که کاربرد این فعل ممکن است مستلزم مشاهده مستقیم نباشد For example, if you tell your friend a joke over the phone, you can say that he seems happy, even though you have not talked to him in person and have not looked at his face مثلا هنگامیکه شما برای دوستتان در هنگام صحبت تلفنی یک لطیفه تعریف میکنید میتوانید بگوئید که او خوشحال به نظر میرسد, حتی بدون نگاه کردن مستقیم به صورت وی چون او را حضورا ملاقات نکرده اید To wrap up our discussion today, generally after the verbs Seem and Appear an infinitive is placed in sentences wheres the verb Look is usually followed by an adjective نکته پایانی جهت خاتمه بحث ما امروز این است که پس از افعال Appear و Seem عموما مصدر قرار میگیرد درحالیکه پس از فعل Look معمولا صفت نوشته میشود The athlete looks tired ورزشکار خسته به نظر میرسد The kid seems to want her toys کودک به نظر میرسد که اسباب بازیهایش را میخواهد The car appears to be moving ahead به نظر میرسد که خودرو در حال حرکت به سمت جلو میباشد.