ضمیر اول شخص مفرد

در بسیاری از داستانها و همچنین برنامه های خبری و فیلمها و سریالهای آموزشی میتوانیم به طیف وسیعی از کاربردهای گوناگون ضمیرها هم در بعد فاعلی و هم مفعولی اشاره کنیم و شما هم به احتمال زیاد در مبحث آموزش و فراگیری نکات گرامر تعداد ضمائر زیادی را در تمرینات خود نوشته و از آنها بطور شفاهی هم استفاده میکنید. ضمیر اول شخص مفرد را میتوان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین آنها در نظر گرفت ولی نکته ای که خیلی از فراگیران و محصلین و دانشجویان با آن دست و پنجه نرم میکنند نحوه تشخیص دادن صحیح و استفاده از حالتهای دوگانه فاعلی و مفعولی میباشد که با انتخاب اشتباه مفهوم و معنی جمله و عبارت ساخته شده کاملا دچار تغییر شده که خود میتواند موجب کسب نمره پائین تر در نگارش شود.

When it comes to learning grammar, one would be memorizing the first person pronoun including I and Me but there is a minute difference between these two words هنگامیکه سخن از یادگیری گرامر به میان می آید, یک فرد اقدام میکند به فراگیری ضمیر اول شخص مفرد که به دو صورت I و Me به معنی من و مربوط به من استفاده میگردد ولی بین این دو کلمه تفاوت اندگی وجود دارد It is interesting to know that even native speakers might sometimes find it a bit confusing to choose the correct word in speaking and writing جالب است که ذکر کنیم حتی گویشوران بومی برخی اوقات برایشان مقداری گیج کننده ایست که کلمه صحیح را در گفتار و نوشتار اتخاب کنند The question is, should we choose I or Me in different contexts پرسش این است که ما بایستی تا از I یا Me در متون مختلف استفاده کنیم؟

For example, which one of the following sentences sounds true به عنوان مثال کدامیک از جملات زیر صحیح بنظر میرسد؟ My friend and I went to the club – My friend and me went to the club من و دوستم به باشگاه رفتیم In order to avoid making mistakes in this case, first of all we are going to spot the subject and the verb در این جا به منظور اجتناب از اشتباه کردن در ابتدا بایستی تا فعل و فاعل را شناسائی کنیم The verb Go has been used in simple past tense فعل رفتن در زمان ماضی ساده استفاده شده است There are two subjects, I and my friend دو فاعل هم در عبارت وجود دارند که عبارتند از من و دوستم So the first sentence seems correct بنابراین اولین جمله صحیح بنظر میرسد.

From a grammar aspect, I is the subject pronoun and refers to the person performing an action in the sentence از لحاظ گرامری, من I ضمیر فاعلی میباشد که به انجام دهنده کار در عبارت اشاره دارد Me, on the other hand, is called the object pronoun which refers to the person who receives the action of a verb in the sentence از آنطرف Me / به من / برای من ضمیر مفعولی بوده و در ارتباط با فرد پذیرنده کار انجام شده در جمله کاربرد دارد What are you cooking for my friend and me today امروز برای من و دوستم چه غذائی آماده میکنید؟ Will you pick me up at the airport tomorrow at noon آیا شما ظهر فردا من را در فرودگاه سوار خودرو خواهید کرد؟ So in object situation in contexts, choose Me instead of I بنابراین در کاربردها و متون مفعولی, از Me بجای I استفاده کنید.

When in doubt, two guidelines can help you distinguish between the subject and object pronouns هنگامیکه در شک و تردید هستید, دو روش میتوانند به شما در تشخیص بین ضمائر فاعلی و مفعولی کمک کنند First we are going to examine how sentences are being pronounced to discover whether a subjective or objective impression is implied ابتدا به لحن تلفظ جملات دقت میکنیم که آیا حالت و طرز فاعلی از آنها برداشت میشود و یا مفعولی The second solution is to keep the prepositions in statements and then deleting all other subjects and objects except for the first person pronoun راه حل دوم حذف همه فاعلها و مفعولهای دیگر در عبارت ها در عین حفظ کردن و نگاهداری حروف اضافه و ضمیر اول شخص مفرد میباشد What have you cooked for Mina and I برای مینا و من غذا چه پخته اید؟ As mentioned, if we delete the noun Mina the sentence would be: What have you cooked for I (subject) which does not sound correct همانگونه که عرض شد, با حذف کردن اسم مینا جمله میشود برای من (فاعلی) چه پخته اید که چندان صحیح به نظر نمیرسد What have you cooked for me is the accurate form این حالت با ضمیر مفعولی Me صحیح است.