مترادفهای گرفتن و دریافت کردن

آیا گرفتن و دریافت کردن در همه زمینه ها و ساختارها از جمله در متون مربوط به زندگی فردی و اداری و اقتصادی و اجتماعی از نقطه نظر ساختار کلمات و واژگان دارای یک معنی و مفهوم میباشند و اینکه همه کلماتی که به عنوان مترادف و دارای معانی مشابه به هم شناخته میشوند در این کاربرد هم دقیقا یکسان و مانند یکدیگر میتوانند استفاده شوند؟ در برخی موارد از جمله مثالهائی که در این نوشته به آنها بطور مفصل خواهیم پرداخت متوجه شباهتها و همچنین تفاوتهائی خواهیم شد که هم از لحاظ گرامری و هم ساختاری و معنائی و همچنین رسمی یا غیر رسمی بودن در ارتباط هستند با کلماتی که همه آنها در ظاهر و در کنار معانی آنها در لغتنامه ها به عنوان گرفتن و دریافت کردن شناخته میشوند.

Probably the question we are going to raise today is shared by a lot of students and people which is whether or not there is any difference between the two synonyms Take and Get احتمالا پرسشی را که امروز آنرا مطرح میسازیم سوال مشترک بسیاری از دانشجویان و افراد میباشد و آن این است که آیا تفاوتی بین دو مترادف Take و Get وجود دارد؟ Well, the long and short of it is that depending on who is actually performing an action in the sentences, we would choose one of these verbs راستش برای اینکه بحث را مختصر و مفید ارائه کنیم, بر حسب اینکه چه کسی درواقع انجام دهنده کاری در جمله میباشد, یکی از این دو فعل را انتخاب خواهیم کرد But we are going to delve into the discussion since Get means to gain possession and ownership of something such as Obtain, Receive, and even it can be a substitute for the verb Get as you can guess of all as synonyms

اما ما قصد آنرا داریم تا ورود کاملی به این بحث داشته باشیم از آنجائیکه Get به معنی تصاحب و داشتن مالکیت چیزی میباشد از قبیل Obtain, Receive و حتی Get به عنوان جایگزین که همانطور که میتوانید حدس بزنید همگی به عنوان مترادف برای آن شناخته میشوند I got the new book this morning من امروز صبح کتاب جدید به دستم رسید The verb Take, on the other hand, equals moving or carrying something like an item from one location to another one فعل Take اما به این معنی میباشد که چیزی مثل یک کالا را از یک نقطه به نقطه دیگری منتقل کنیم I take my laptop everywhere I travel من هرجا که سفر میروم لپتاپم را هم با خود میبرم In some contexts, we can find application of the verb Take meaning to gain possession of something using force where it would be synonym with other verbs such as Seize or Capture as illustrated in the example below

در برخی متون به کاربردهائی از فعل Take برمیخوریم که مترادف با دیگر افعال از قبیل Seize و Capture میباشند به عنوان گرفتن چیزی با استفاده از زور مانند آنچه در مثال زیر به آن اشاره شده است The police forces took control of the situation after the altercation at the shopping mall پس از درگیری و نزاع در مرکز خرید, نیروهای پلیس کنترل موقعیت و اوضاع را در دست گرفتند An idiomatic impression is associated with the verb Take when it comes to giving directions and addresses در هنگام آدرس دادن, نوعی معنای اصطلاحی مرتبط با فعل Take وجود دارد Please go straight for two blocks and then take the second alley on the left لطفا دو خیابان مستقیم بروید و سپس دومین کوچه به سمت چپ بپیچید So in such contexts, Take means to follow a route بنابراین در این متون کاربرد Take برابر است با پیمودن یک مسیر The verb Take is also commonly used with time expressions like the project took me three days to finish فعل Take همچنین در کاربردهای مربوط به زمان استفاده میشود مانند اتمام پروژه سه روز وقت من را گرفت.

The first meaning of the verb Get seems to be idiomatic as it is equal to figuring out and understanding something نخستین معنای فعل Get حالت اصطلاحی است و به معنی متوجه شدن و درک کردن مطلبی میباشد I get that I need to study harder in order to pass the exam من درک میکنم که برای قبولی در امتحان نیاز دارم تا بیشتر مطالعه کنم When the speaker means feeling a bit impatient or frustrated about an issue, the verb Get is also used هنگامیکه منظور گوینده این است که از موضوعی ناخرسند و ناشکیبا شده است باز هم از فعل Get استفاده میشود You need to clean up the mess in your room. Do you get it شما بایستی تا اینهمه درهم و برهمی در اتاق خود را پاکیزه و تمیز کنید. آیا این مطلب را متوجه میشوید؟ Another meaning of the verb Get is connected to the feeling, or becoming or starting like in the following examples معنای دیگر فعل Get مرتبط است با افعالی نظیر احساس کردن و شدن و شروع کردن مانند نمونه های زیر I eat an apple whenever I get hungry at noon من هر وقت ظهر احساس گرسنگی میکنم یک عدد سیب میخورم  He usually gets sad after watching a tragic movie او معمولا پس از تماشای یک فیلم غمگین ناراحت میشود Can you hear the noises getting louder outside آیا میتوانید تا سروصداهائی که از بیرون می آیند را بشنوید که مدام بلند تر میشوند؟