کاربرد جمله و عبارت

به نظر شما از نظر گرامر و قوانین ساخت اجزاء پاراگرافها و همچنین در هنگام چیدن کلمات در کنار یکدیگر در زمان سخن گفتن رسمی و غیر رسمی میتوان از عبارات به جای جملات و یا بالعکس استفاده کرد؟ درست شنیده اید, شاید از نظر شما تفاوت معنائی چندانی بین این دو کلمه نباشد و تاکنون بین آنها از لحاظ معنائی و کاربردی تفاوتی قائل نشده بودید ولی امروز قصد داریم تا با توضیحات و ارائه مثالهائی به روشنی توضیح دهیم که بین جمله و عبارت از چندین منظر اختلافاتی هست و همچنین کاربرد آنها دقیقا مانند همدیگر نیست. میتوان به این دو ساختار ترکیبی از جنبه اجزاء تشکیل دهنده آنها هم پرداخت چون تعدادی از کلمات مانند فعل و فاعل و صفت و قید و نیم جمله میتوانند در هر دوی آنها قرار داشته باشند.

Many learners of grammar who attend classes in educational institutes might assume that the words sentence and phrase can be used interchangeably and they function as synonyms but what precisely does each term mean and are there any tangible differences between them بسیاری از فراگیران گرامر که در کلاسهای آموزشی موسسات شرکت میکنند ممکن است تصور کنند که کلمات عبارت و جمله دقیقا معادل و مترادف یکدیگر بوده و میتوان آنها را به جای یکدیگر استفاده کرد ولی حقیقتا معنای دقیق هر یک چیست و آیا تفاوت ملموسی بین آنها وجود دارد؟ In some books and primers it is mentioned that sentence is the bigger unit which can comprise several statements در برخی کتابها و جزوات آمده است که جمله واحد بزرگتر است و میتواند شامل چندین عبارت باشد.

Sentence can be likened to a tree which may have multiple branches جمله را میتوان شبیه کرد به درختی که حاوی شاخه های متعددی میباشد Branches could be like statements, questions, commands or imperatives, conclusions, etc شاخه ها را میتوان به عنوان چیزهائی در نظر گرفت شامل عبارات, پرسشها, حالت دستوری, نتیجه گیریها و غیره But yet, there is an ambiguous definition which says a sentence can be a statement too اما تعریف مبهمی هم وجود دارد که طبق آن یک جمله میتواند یک عبارت هم باشد Basically, based on grammar rules, a sentence consists of a group of words which have a subject, verb, and details about the subject and a sentence can appear as a question or command too طبق قوانین قدیمی و ابتدائی گرامر, یک جمله تشکیل میشود از گروهی از کلمات شامل فاعل, فعل, و جزئیاتی درباره فاعل و جمله میتواند به حالت دستوری و پرسشی هم مطرح شود.

A statement can be considered a basic fact or an opinion and it can be interpreted as one kind of sentence میتوان از عبارت به عنوان یک حقیقت یا نظر نام برد و همچین تفسیر شود به عنوان گونه ای از جمله At the end of a statement usually a period mark or an exclamation point is added در انتهای یک عبارت عموما نقطه و یا علامت تعجب قرار میگیرد Here are three examples which make discussion of sentences clearer در ذیل به سه مثال اشاره میشود که بحث جملات را واضح تر میکنند He goes to the library every day او هر روز به کتابخانه میرود Does he go to the library every day آیا او هر روز به کتابخانه میرود Go to the library every day هر روز به کتابخانه بروید Notice that the first example is a statement, while the second one is a question sentence whereas the last one is a command type of sentence دقت کنید که مثال اول یک عبارت میباشد درحالیکه مثال دوم جمله پرسشی و سرانجام نمونه آخر جمله امری است.

As you can see, in command sentences that have imperative meaning, the subject is omitted as the impression is understood without being said همانگونه که مشاهده میکنید, در جملات حالت امری و دستوری, فاعل از جمله حذف میشود چون بدون ذکر آن هم معنا و مفهوم روشن است So again we are back to square one that when we are going to choose a sentence and when a statement is better to pick پس دوباره به جای اول باز میگردیم که در چه مواردی بهتر است تا از عبارت استفاده کنیم و چه موقع جمله انتخاب مناسب تری است؟ When referring to a semi-formal writing and speaking context, choosing the term statement is good هنگامیکه سخن از متن گفتاری و محتوای نوشتاری تقریبا رسمی به میان می آید, انتخاب کلمه عبارت شایسته است In most everyday situations, using the word sentence to refer to a combination of grammatical items is advised در اکثر موقعیتهای روزمره, اشاره به ترکیبات گرامری و آیتمهای آنها تحت عنوان جمله توصیه میگردد.