در بین و در میان و در وسط

این کلمات را هر یک از ما تاکنون صدها بار در محاورات و صحبتهای روزمره و همچنین در متون نوشتاری از قبیل رایانامه و پیامکهای تلفنهای همراه هوشمند استفاده کرده و نوشته ایم ولی اختلافات ریز و جزئی از منظر گرامری بین آنها وجود دارد که قصد پرداختن به آنها را داریم. طبق نوشته های سنتی در کتابهای آموزشی قدیم یکی از این کلمات را بهتر است برای تعداد دو چیز یا فرد استفاده کرد درحالیکه دیگر کلمات میتوانند در بین تعداد بیشتری از اسامی در جملات قرار گیرند. در واقع آنها حروف اضافه ای هستند که بسته به معانی آنها در بین چیزهائی که محدود هستند یا نیستند و یا در یک جمع قرار میگیرند و همانگونه که به خاطر دارید, مهم است تا در کنار فراگیری این کلمات به کاربرد رسمی یا غیر رسمی بودن آنها هم توجه کنیم.

It is important to know how the two prepositions of Between and Among are used and their application can help making things easier in contexts but at first glance their usage might seem kind of tricky با اهمیت میباشد که مطلع باشیم دو حرف اضافه Between و Among به معنی در میان چگونه استفاده شده و کاربرد آنها چیستند چون در اینصورت کارها در متون راحت تر میشود اما در نگاه اول نحوه استفاده از آنها ممکن است قدری سخت به نظر برسد In your opinion, is there any difference between these two words به عقیده شما, آیا تفاوتی بین این دو کلمه وجود دارد From a grammatical perspective that is a good question as sometimes we may have more than one choice to make از منظر گرامری پرسش خوبی است چون برخی اوقات ما بیش از یک انتخاب داریم.

Maybe you also have a choice between one job and another career شاید شما هم در بین دو شغل و حرفه انتخاب دارید By the way, did you notice we have just used the preposition Between here راستی, آیا متوجه شدید که در اینجا از حرف اضافه در میان Between استفاده کردیم؟ Well, according to many grammar instructions, Between and Among are both considered prepositions used when talking about a situation in the middle of two things but this definition may not seem clear-cut as there could be some ambiguities راستش, طبق دستورالعملهای گرامری بسیاری از حروف اضافه Between و Among به معنی میان در هنگامی کاربرد دارند که اشاره میشود به وضعیتی در بین دو چیز ولی این توضیح چندان صریح و کافی نبوده و برخی ابهامات ممکن است وجود داشته باشند.

When being asked about these two prepositions, many students and learners believe that choosing Between is for referring to two things and Among for three or more بسیاری از دانشجویان و فراگیران هنگامیکه از آنها درباره این دو حرف اضافه پرسش میشود اعتقاد دارند که Between برای اشاره به دو چیز و Among برای تعداد سه یا بیشتر In other words, it is said that when picking Between we are talking about things which are completely and obviously separate به عبارت دیگر, مطرح میشود که کاربرد Between در زمانی است که دو چیز کامکلا و به وضوح از یکدیگر جدا و منفک باشند But notice that contrary to some definitions, application of Between is not limited by the number of items in sentences اما برعکی برخی توصیفات, کاربرد Between به تعداد اقلام و چیزها محدود نمیشود But using Among is appropriate when things are within a group and not clearly separate ولی کاربرد Among مناسب است در باره چیزهائی که در یک گروه بوده و به طور آشکار از یکدیگر جدا نیستند.

Among can be defined as in / within a group of people or things میتوان حرف اضافه Among را این طور تعریف کرد: در بین / میان گروهی از افراد یا چیزها He is choosing between laptop, tablet, or desktop computer او مشغول انتخاب بین لپتاپ, تبلت, و رایانه رومیزی است He is going to choose among different types of gadgets او قصد دارد تا از بین دستگاههای متنوع دیجیتالی انتخاب کند As you see, when picking Between, we name the items but Among is a better choice when mentioning a group / combination / myriad group of things and options همانگونه که ملاحظه میکنید, در حین انتخاب Between ما از چیزها نام میبریم درحالیکه کاربرد Among در زمانی است که به گروه / ترکیب و تعداد متنوعی از چیزها و انتخابها اشاره میشود In the end, two further tips are mentioned about Between and the first one is that most native speakers prefer it over Among in everyday conversations as they deem the latter as formal در خاتمه به دو نکته اضافه درباره کاربرد Between اشاره میشود و اولین آنها این است که اکثر گویندگان بومی استفاده از آنرا به Among ترجیح میدهند در صحبتهای روزمره چون دومی را رسمی تلقی میکنند است Finally, Between can be used when referring to time and space differences, distinctions, and units سرانجام کاربرد دیگر Between در هنگام اشاره به اختلافات و تفاوتها و واحدهای زمان و مکان است There are millions of kilometres of space between the earth and the moon بین زمین و ماه میلیونها کیلومتر مسافت است I will call you between 8 and 10 this evening من امشب بین ساعات 8 تا شب به شما تلفن میزنم.