خوب و مناسب

هنوز هم بحثهای زیادی درباره شباهتها و اختلافات بین کلمات و صفتها و قیدها وجود دارد و تقریبا کمتر کتاب گرامری را میتوان یافت که به این گونه موارد نپرداخته باشد و مثالها و فصلهای متعددی را در این زمینه ارائه نکرده باشد. دو کلمه ای که امروز قصد بررسی تحلیلی آنها را داریم خوب و مناسب هستند که اولی را همانگونه که میدانید میتواند به صورتهای دیگر صفتهای تفضیلی و عالی مورد استفاده قرار گیرد. ولی در برخی موارد دانشجویان هنگام نوشتن مقالات و پایان نامه ها و همچنین خلاصه نویسی درباره مشاغل و تحصیلات خود ممکن است در تایپ کردن پاراگرافها برای چند ثانیه یا دقیقه درنگ کنند که کدامیک از این کلمات به معنی خوب و مناسب و شایسته بهتر است در متون قرار گیرد تا مفهوم بهتر منتقل شود.

Having studied grammar for a long time, you may wonder what minute differences could be between the adjective Good and the relevant adverb Well as the distinctions might seem kind of illusive sometimes شما ممکن است پس از مدتهای طولانی مطالعه گرامر این پرسش برایتان مطرح شوذ که چه اختلافات کوچکی بین صفت خوب Good و قید مربوط به آن یعنی به خوبی Well وجود دارد چون فرقهای بین آنها ممکن است برخی اوقات گمراه کننده بنظر برسد In the beginning of most greetings, people say I hope you are doing well these days در ابتدای بسیاری از سلام و علیکها و تعارفات مردم میگویند امیدوارم حالتان این روزها خوب باشد Today is a good day to play football امروز برای فوتبال بازی کردن مناسب است But the question is when we choose each term and why اما پرسشی وجود دارد که چه وقت این کلمات را انتحاب میکنیم و چرا.

To answer this question, let’s get back to the two sample sentences written earlier به منظور پاسخ دادن به این سوال, برمیگردیم به سراغ دو جمله نمونه که قبلا نوشته شده اند In the first one, the adverb Well describes the verb Doing whereas in the second one, the adjective Good gives information and details about he noun Day در جمله اول, قید به خوبی Well توصیف کننده فعل انجام دادن Doing است درحالیکه در جمله دوم صفت خوب Good درباره روز Day اطلاعات و جزئیات ارائه میکند An adverb, as you know, describes the way how and why something / an action is done یک قید, همانگونه که میدانید, توصیف کننده چرائی و چگونگی انجام یک کار میباشد On the other hand, an adjective describes a noun in a sentence از آنسو, یک صفت در جمله توصیف کننده یک اسم است.

But there are adjectives which may not necessarily follow this rule and they can appear in sentences to describe verbs اما تعدادی از صفتها وجود دارند که الزاما از این قانون پیروی نکرده و میتوانند در جملات ظاهر شوند جهت توصیف افعال For the five senses, Sight – Smell – Touch – Sound – Taste we can use the adjective Good میتوانیم از صفت Good خوب استفاده کنیم در رابطه با پنج حس بینائی, بویائی, لامسه, شنیدن و چشائی The food today tastes so good غذای امروز واقعا خوشمزه است Your perfume smells good عطر شما خوشبو است The sofa is very soft and feels good کاناپه خیلی نرم است و احساس خوب و راحتی دارد Notice that sense verbs are considered linking verbs and we can couple Good with other linking verbs including Seem and Appear توجه کنید که افعال حسی کمکی تلقی میشوند و میتوان آنها را با دیگر افعال کمکی ترکیب کرد شامل بنظر رسیدن.

Another rule is that we can use the adverb Well when talking about physical health and well-being قانون دیگر این است که میتوانیم از قید خوب Well استفاده کنیم هنگام صحبت درباره سلامتی بدنی You do not look well today شما امروز به نظر میرسد که سرحال نیستید Emotional states are usually stated via choosing Good با استفاده از کلمه خوب Good درباره ابراز احساسات صحبت میشود I felt truly good when I passed the interview successfully من واقعا احساس خوبی داشتم هنگامیکه در مصاحبه موفق ظاهر شدم My neighbor feels good whenever he helps the poor همسایه من احساس خوشایندی دارد هر وقت که به افراد فقیر کمک میکند When asking someone about their health, the answer in everyday conversation would focus on using the adjective Good but in formal styles Well seems better در مکالمات روزمره, هنگام صحبت درباره سلامتی تمرکز بر روی استفاده از Good بوده و در موارد رسمی Well مناسبتر است How are you? I am good, thank you – I am well, I am doing well حال شما چطور است؟ ممنونم, خوب هستم.