حرف اضافه به وسیله و از طریق و توسط

خیلی وقتها شاید بتوان گفت که داستان گرامر تمامی ندارد و حتی پس از مطالعه کتابهای بسیار میتوان هنوز به نکاتی در سطوح متوسط و پیشرفته دست یافت که توضیح دهنده و توصیف کننده مواردی هستند که شاید در نگاه اول آنچنان در صحبتهای روزمره و نوشتارهای غیر رسمی تاثیر گذار نباشند ولی در سطوح علمی و آکادمیک, مسلما دانستن هرچه بیشتر مواردی همچون کاربردهای متنوع و زیاد حروف اضافه از قبیل توسط و به وسیله و از طریق میتواند به دانشجویان و فراگیران در به خاطر سپردن موارد سطوح بالاتر از مقدماتی یاری رسانند. حروف اضافه میتوانند به جهتها و سمت و موقعیتها در جملات و پاراگرافها و یا موارد مرتبط با زمان مستقیما اشاره داشته باشند و برخی از آنها کاربرد قیدی هم دارند.

By is a preposition which is widely used in sentences but you may wonder what its usage and application is precisely in sentences به وسیله و توسط و از طریق By یکی از حروف اضافه پرکاربرد میباشد و ممکن است شما این سوال را مطرح کنید که کاربرد و استفاده دقیق آن درجملات چیست The interesting point is that although being naturally a preposition, the word By can sometimes act like an adverb and in can be used in myriad methods نکته جالب این است که گرچه ماهیتا کلمه By به عنوان یک حرف اضافه در نظر گرفته میشود, ولی برخی اوقات نقش یک قید را ایفا میکند و در موارد زیادی از آن استفاده میشود In some contexts it means near to something, close to something, or next to/beside a place در برخی متون معنای آن عبارتست از نزدیک به یک محل یا جنب چیزی یا در کنار یک چیز.

In these cases, the word By comes before the place and location در این موارد, کلمه By قبل از مکان و موقعیت قرار میگیرد Please pick me up by the store لطفا من را سوار خودرو کنید در جنب مغازه The library is located by the park کتابخانه در جنب پارک قرار دارد Another common application of the term By refers to the spot being after a place and it is usually added after motion-related verbs such as Run, Drive, and Walk and it reveals a kind of movement in a direction and past / after a place یکی دیگر از کاربردهای مرسوم کلمه By به مفهوم بعد از یک نقطه و مکان میباشد یعنی در حین حرکت پس از یک موقعیت و عموما در چنین مواردی بعد ار فعلهای حرکتی از قبیل دویدن و رانندگی کردن و قدم زدن استفاده میشود.

I am walking by the beautiful lake in the heart of the city now من اکنون از کنار دریاچه زیبای مرکز شهر در حال قدم زدن میباشم  excuse me, I think I lost your company – Did I drive by the address as I was driving fast ببخشید من فکر میکنم که شرکت شما را رد کرده و پیدا نکردم. آیا به دلیل سریع رانندگی کردن من ار مقابل آدرس عبور کردم؟ The third meaning of the word By is relevant to the meaning Not Later Than and it’s kind of relevant to timing and clocks in sentences and it is appropriate for talking about appointments and meetings معنای سوم کلمه By به مفهوم و برداشت نه دیرتر از یک زمان و وقت و در رابطه با زمان و ساعتها میباشد و در رابطه با قرارها و ملاقاتها مناسب است کاربرد آن Please don’t be late and attend the meeting by noon لطفا دیر نکنید و تا ظهر خود را به جلسه برسانید Please leave for the airport by 8 لطفا تا قبل از ساعت 8 به سمت فرودگاه عزیمت کنید.

The final meaning of the word By being discussed is associated with using a reflexive pronoun such as Yourself / Himself and its meaning is often related to carrying our a job or something and without getting help معنای آخر کلمه By که مورد بررسی قرار میگیرد در رابطه با کاربرد ضمایر موصولی از قبیل خودتان / خودش میباشد و مفهوم آن انجام کادن کاری به تنهائی و بدون کمک گرفتن میباشد Did you repair the car by yourself آیا شما به تنهائی خودرو را تعمیر کردید He cleaned the whole room all by himself او همه اتاق را به تنهائی نظافت و تمیز کرد.