ساختار ضرورت و اجبار در گرامر

در کنار ساختارهائی همچون جملات و عبارات خبری و پرسشی که در پایان آنها با استفاده از نقطه و علامت تعجب و علامت پرسشی میتوان به راحتی به بیان نکات پرداخت, الگوهائی هم وجود دارند که در مواردی کاربرد دارند که نیاز به بیان ضرورت و اجبار و یک حالت فوریت و درخواست سرعت در انجام دادن کارها میباشد. مثلا برخی اوقات که شما برای یک سفر و یا جلسه و یک قرار مهم نیاز دارید تا به سرعت محل را ترک کنید و به سمت قرار و محل جلسه عزیمت کنید نمیتوان از ساختارهای سنتی و عمومی خبری استفاده کرد بلکه بهتر است تا مثلا بگوئید که من باید تا بلافاصله حرکت کنم. از آنسو میتوان از ساختارهای بیان اجبار و ضرورت در مواردی استفاده کرد که نیاز به بیان حالت توصیه و نصیحت به طرف مقابل میباشد.

There are two modal verbs of Must and Have To with some misunderstanding about their meaning and true application in texts دو فعل کمکی مدال حالتی وجود دارند که عبارتند از Must و Have To و درباره کاربرد صحیح آنها و همچنین معنای آنها قدری سوء تفاهم وجود دارد Modal verbs are considered as helping verbs that they help express things such as necessity, permission, ability, and possibility in sentences افعال مدال حرکتی به عنوان افعال کمکی در نظر گرفته میشوند که به بیان چیزهائی از قبیل ضرورت, اجازه, توانائی, و مقدور بودن و امکان چیزی در جملات کمک میکنند For instance, in the sentence I can drive a car, the modal verb Can helps express the ability of driving in the sentence به عنوان مثال, در جمله من میتوانم رانندگی کنم, فعل حالتی مدال Can به بیان مفهوم توانائی در رانندگی در جمله کمک میکند.

Well, that is clear so far but the question still exists about the difference between Must and Have To خوب تا حالا قضیه روشن است ولی پرسشی که هنوز مطرح است درباره فرق بین Must و Have To است To tell the truth, these two modal verbs are pretty close in terms of meaning and impression in sentences راستش از نظر معنائی این دو فعل کمکی بسیار از نظر معنا و مفهوم شبیه به یکدیگر میباشند They both are used to express a kind of requirement or need in order to perform something هر دوی آنها استفاده میشوند تا به بیان نوعی از احتیاج و نیاز به منظور انجام یک کار بپردازند Have you looked them up in your dictionary and other helpful, information-rich grammar books آیا شما به بررسی معنای آنها در لغتنامه خود و یا در کتابهای مفید و پر محتوای گرامر پرداخته اید؟

In terms of necessity and expressing that in everyday conversation, we usually do not make any difference between these two modal verbs but according to grammar books, Must expresses that the speaker has actually made the decision that something is a requirement ما عموما در مکالمات روزمره بین این دو فعل کمکی تفاوت قائل نیستیم ولی طبق کتابهای گرامر, Must هنگامی استفاده میشود که گوینده قصد بیان موردی را به عنوان ضرورت مطرح میسازد When it comes to making something a requirement or necessity, such as a rule or regulation or law, choosing Have To makes sense هنگام سخن از بیان و تعریف چیزی به عنوان ضرورت مانند قانون و مقررات, کاربرد Have To منطقی به نظر میرسد.

Adding Must to everyday speech is quite OK but some speakers may consider it rather formal or official افزودن فعل کمکی Must به مکالمات روزمره کاملا قابل قبول است ولی برخی گویشوران ممکن است این را قدری رسمی و اداری تلقی کنند On the other hand, Must is not that common to appear in question forms, except the time the speaker is going to criticize someone از طرف دیگر, کاربرد Must در سوالات چندان مرسوم نیست به استثناء مواردی که گوینده در آنها قصد انتقاد از فردی را دارد Must you shut the door so loud آیا مجبور هستید که درب را اینقدر محکم ببندید؟ Notice that in negative contexts, Must Not and Don’t/Doesn’t Have To yield a completely different meaning توجه کنید که در تعاریف منفی این دو فعل کاملا مفاهیم متفاوتی دارند The negative of Have To is applicable when something is not required or that currently is not necessary حالت و جنبه منفی Have To در زمانی کاربرد دارد که مفهوم این است که چیزی در حال حاضر ضروری نبوده و مورد نیاز نیست You don’t have to close the door when you leave نیازی نیست که در هنگام خروج درب را ببندید But the negative modal Must Not means something is outlawed and banned and not allowed اما فعل حالتی منفی Must Not به مفهوم قدغن و ممنوع و مجاز نبودن چیزی است Guests must not use cell phones in the museum میهمانان مجاز به استفاده از تلفنهای همراه خود در موزه نیستند.