لغو پروازها و خدمات شرکتها

کنسل شدن و لغو پروازها چیز جدیدی نیست چون به دلالی متنوع از قبیل اشکالات فنی هواپیماها و همچنین اوضاع بد جوی از قبیل بارش برف شدید و کولاک, شرکتهای هوائی ممکن است قادر به ارائه خدمات مطلوب و طبق پیش بینی های قبلی نباشند و به مسافران پیشنهادهای جایگزین و حتی امکانات و بسته های تشویقی جایگزین مینمایند. شاید شما هم تجربه این را داشته باشید که پس از اینکه اتوبوس توریستی شما به یک شهر جدید رسید, یکی از لاستیکها پنچر شده باشد و شما به همراه دیگر مسافران گشتی در طبیعت زده باشید تا هنگامیکه اتوبوس مجددا آماده حرکت شود. دیگر مشکلات مکانیکی هم ممکن است رخ بدهند و نحوه مدیریت چنین مشکلاتی به امکانات شرکتها باز میگردد.

Describe transportation problems توصیف مشکلات حمل و نقل Here is a list of the most common transporation problems which may occur when taking a trip این لیست مشکلاتی است که بیشتر امکان دارد رخ بدهد هنگام رفتن به مسافرت There was a mechanical problem یک اشکال مکانیکی رخ داد We had mechanical problems ما دچار مشکلات مکانیکی خودرو شدیم We missed our train ما به قطار نرسیدیم We got bumped from the flight به دلیل تعداد زیاد بلیطهای فروخته شده, ما نتوانستیم سوار هواپیما شویم We got seasick دریا زده شدیم Have you got bumped from a flight? Maybe it’s not so bad after all آیا تا بحال از پرواز به دلیل شلوغی صندلیها جا مانده اید؟ شاید اوضاع آنقدر ها هم بد نباشد.

Most travelers already know that airlines commonly overbook flights because of the large number of no-shows اکثر مسافران به این مطلب واقف هستند که خطوط هوائی به دلیل تعداد زیاد کنسلیهای مسافران, بیشتر از ظرفیت موجود بلیط میفروشند Some people who have reservations, due to some problems, may not show up for the flights برخی از مسافران, علیرغم رزرو کردن بلیطهایشان, به دلیل مشکلاتی ممکن است برای پروازها حاضر نشوند Therefore, overbooking helps some airlines limit the number of empty seats on their flights از این رو برخی از شرکتهای هوائی به منظور کاهش صندلیهای خالی دز پروازهایشان اقدام به فروش بلیط بیشتر از ظرفیت مینمایند.

In these situations, some passengers with confirmed reservations may have to get off the plane در چنین شرایطی برخی از مسافران که بلیط خود را تائید هم نموده اند ممکن است از سوارشدن به هواپیما باز بمانند Getting bumped is not always a bad thing, however اما نکته در اینجاست که سوار نشدن به هواپیما همیشه چیز بدی نیست There is a growing number of passengers who feel lucky if their flight is overbooked. Can you guess why تعداد رو به افزایشی از مسافران هستند که در چنین مواقعی احساس خوش شانسی میکنند. میتوانید حدس بزنید چرا؟ Because airlines have to provide bumped passengers with cash, free flights, hotels, and/or meals to compensate them for their inconvenience

As a matter of fact, airlines usually ask for volunteers to get off an overbooked flight in exchange for those perks در حقیقت, شرکتهای هوائی معمولا از مسافرین داوطلب درخواست میکنند تا از سوار شدن در چنین پروازهای شلوغی در قبال دریافت تسهیلاتی خودداری کنند And many passengers are happy to accept the bonuses and choose a later flight و بسیاری از مسافران خوشحال میشوند تا آن امتیازات را دریافت کنند و پرواز دیگری را انتخاب نمایند They happily deplane and there are even some people who even make a habit of choosing flights that are likely to be overbooked, just so they can volunteer و آنها با خوشحالی از پرواز انصراف میدهند. حتی برخی از مسافران هستند که عادت دارند تا پروازهائی را انتخاب کنند که احتمال کنسل شدن بلیط پرواز آنها وجود دارد و آنها داوطلب میشوند تا پروازهای جایگزین و امتیازات را انتخاب کنند.