افعال ربطی

در زبان انگلیسی هنگامیکه از افعال ربطی استفاده میشود صفت و یا اسمی در جملات دیده میشود که درباره فاعل و انجام دهنده کار در عبارات توضیح تکمیلی میدهند و چون حالت اتصال را برقرار میکنند به آنها افعال ربطی گفته میشود و بسیار هم پرکاربرد بوده و تقریبا در همه کتابهائی که به نوعی به قواعد گرامری اشاره داند به آنها پرداخته میشود. تعداد نسبتا زیادی از انواع افعال ربطی را میتوان نام برد که در مکالمات و متون نوشتاری از آنها زیاد استفاد میگردد ولی در این قسمت قصد داریم تا به تعدادی از پرکاربرتربن آنها اشاره داشته باشیم. امید است تا با همراهی شما بتوانیم کمک کوچکی در افزایش معلومات گرامری شما برداریم. برخی مواقع فعل ربطی بودن را میتوان در جملات استفاده و در موارد دیگر کاملا حذف کرد.

In a sentence, when an adjective or noun phrase is used after a verb to describe the subject or say what or who the subject is, the adjective or noun phrase takes the role of a complement and the verb is known as a linking verb در یک جمله, هنگامیکه یک صفت و با عبارت اسمی پس از یک فعل ظاهر میشود تا به توصیف فاعل پرداخته و درباره چه چیزی بودن و یا چه کسی بودن توضیح دهد, آن به عنوان متمم شناخته و فعل به عنوان ربطی شناخته میشود Mansour is a doctor منصور یک پزشک میباشد Yesterday was very busy and I seemed like unable to concentrate on my office project دیروز سرم خیلی شلوغ بود و تقریبا برایم غیر ممکن بود تا بر روی پروژه اداره ام تمرکز داشته باشم The garden became property of the library a few years ago چند سال قبل, باغ تبدیل به دارائی کتابخانه شد.

As you may already know, the verb Be is one of the widely known linking verbs همانگونه که شما هم احتمالا میدانید, فعل بودن یکی از افعال ربطی خیلی معروف میباشد The list can go on with verbs which relate to being, becoming and seeming and some of them are Become, Come, End Up, Grow, Turn Out, Appear, Look, Seem, and Sound میتوان به لیست افعال کمکی بازهم اضافه کرد مانند آنهائیکه به آنها اشاره شده است و آنها مرتبط میباشند با بودن, شدن, و بنظر رسیدن After linking verbs, it is common to insert either an adjective or noun phrase into the statements معمولا پس از افعال کمکی صفت و یا عبارت اسمی به عبارات اضافه میشود It sounds delicious بنظر خوشمزه است It sounds like a delicious pizza بنظر پیتزای خوشمزه ای می آید When some verbs are used such as Appear, Look, Prove, Seem, and Turn out, we can either include or completely cross out and omit the verb To Be in the sentences

پس از افعالی از قبیل بنظر رسیدن, ثابت کردن, میتوانیم در جملات از فعل بودن استفاده کنیم و یا کاملا آنها را خط زده و از استفاده از آنها منصرف شویم The room appeared (to be) in a mess اتاق بنظر بسیار شلوغ و ریخته به هم بود The tutor has proved (to be) an experienced trainer with years of hands-on experience مدرس خصوصی بنظر میرسید یک مربی با چندین سال تجربه عملی باشد But in some cases it’s recommended to use To Be after some linking verbs like in the following examples اما در برخی موارد همچون جملات ذیل توصیه میگردد تا پس از افعال کمکی از فعل بودن استفاده شود He was lying on the sofa and appeared to be asleep او بر روی کاناپه دراز کشیده و بنظر خواب بود The roads after the recent heavy snowfall, seem to be very slippery and dangerous to drive on پس از برف سنگین اخیر بنظر میرسد که جاده ها بسیار لغزنده و برای رانندگی خطرناک باشند.

If a process of change in the conversations is discussed, we can make use of some linking verbs like Become, Go, Grow, Get, Come, and Turn Into میتوان در جملاتی که در آنها بر روی فرآیند تغییر و تحول بحث شده است از این افعال که تقریبا همگی به مفهوم تبدیل شدن هستند استفاده کرد I will turn thirty this month من این ماه سی ساله خواهم شد If you plant seeds into the ground and water them, gradually they will turn into new plants چنانچه شما دانه هائی را در زمین کاشته و به آنها آب دهید, به مرور به گیاهان تبدیل خواهند شد In informal tones and sentences, instead of the linking verb Become, we can use the less formal verb Get having almost the same meaning and especially in speech در کاربردهای غیر رسمی با تقریبا همان معنای شدن میتوانیم بجای Become از فعل Get در جملات و به ویژه در گفتار استفاده نمائیم When a stranger called me and told me over the phone that I had won a big prize, I got suspicious هنگامیکه یک فرد غریبه با من تماس گرفت و پشت تلفن گفت که من یک جایزه برنده شده ام من مشکوک شدم Please do not get upset about the traffic. It’s always as crowded and busy as today لطفا از شلوغی ترافیک رنجیده خاطر نشوید. همیشه به همین شلوغی امروز است But when a noun phrase exists in the sentences, we’d better use Become and not Get which seems wrong اما در مواردی که در جملات پس از افعال کمکی یک عبارت اسمی قرار دارد بهتر است بجای فعل Get که اشتباه میباشد از فعل شدن Become استفاده کرد After years of study, he has become a good doctor پس از سالها مطالعه, او به یک دکتر خوب تبدیل شده است.