ساختار جملات مجهول

شاید ذکر این مطلب هم برای شما قبلا کاملا آشنا باشد که از جملات و عبارات مجهول در کنار ساختارهای معلوم در ساختار پاراگرافها و در گفتار بسیار استفاده میشود و بسته به نوع افعالی که در جملات ظاهر میشوند و همچنین اهمیت آنها و اینکه آیا ذکر اسامی فاعلها در جملات ضروری میباشد میتوان از افعال مجهول استفاده کرد. برخی اوقات بر طبق قوانین گرامری استفاده نکردن از عبارات معلوم منطقی تر بنظر میرسد. این نکات و تعداد دیگری را در بحث امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. حتی در برخی امتحانات ورودی دانشگاهها و کنکور از این نوع سوالات ممکن است زیاد استفاده شود تا میزان آمادگی داوطلبین ارزیابی گردد. مواردی هم درباره حالات رسمی و غیر رسمی عبارات ذکر و با ارائه چند مثال توضیح داده خواهند شد.

Forming passive sentences makes up some big portions of everyday conversations تشکیل جملات مجهول بخش بزرگی از مکالمات روزمره را تشکیل میدهد In English language, verbs such as give can appear in both active and passive forms in sentences and they can take both a direct or an indirect object در زبان انگلیسی افعالی مانند Give میتوانند به هر دو شکل معلوم و مجهول در عبارات ظاهر شده و مفعول مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشند Philip gave me the cell phone فیلیپ به من تلفن همراه را داد I was given the cell phone به من گوشی تلفن همراه داده شد If in the statements, the subject is important, after placing the corresponding passive verb, we can also mention the subject details در عبارات مجهول چنانچه که انجام دهنده کار از اهمیت برخوردار میباشد, پس از قراردادن فعل مجهول مناسب در جملات جزئیات انجام دهنده کار را نیز ذکر میکنیم.

This project was carried out by that company این پروژه توسط آن شرکت به انجام رسید In fact, one of the reasons why in grammar books using passive verbs is recommended is in cases in which the action, rather than the subject matters درواقع یکی از دلایلی که در کتابهای گرامری استفاده از فعل مجهول توصیه شده در مواردی است که خود کار و نه انجام دهنده آن حائز اهمیت میباشد The road has been repaired جاده تعمیر شده است So in a particular context, the action might seem to hold significance بنابراین در یک متن ویژه ممکن است که خود کار مهم باشد If the subject also matters in speech and writing, a By phrase is added to the passive tense چنانچه فاعل نیز در جملات مهم است, پس از قرار دادن زمان مجهول از یک عبارت توسط By phrase هم استفاده میگردد The drug was discovered by this pharmaceutical company دارو توسط این شرکت داروئی کشف شده است.

Please pay attention to the following example to compare the active and passive form لطفا به نمونه زیر دقت کنید و مقایسه ای بین زمانهای معلوم و مجهول انجام دهید In the active form, the verb is followed by object plus complement درحالت معلوم, پس از فعل مفعول و بعد از آن نیز متمم قرار دارد The company’s shareholders elected him president of the firm سهامداران شرکت او را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کردند He was elected president after an internal vote in the company پس از یک رای گیری داخلی, او به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد There are other similar verbs which are used in this manner like Appoint, Declare, Make, Nominate, Vote این نمونه افعال نیز میتوانند در موارد مشابهی مورد استفاده قرار گیرند In private teaching classes like the ones held for preparation of the IELTS and TOEFL exams, passive tenses are discussed a lot در کلاسهای تدریس خصوصی مانند آنهائیکه جهت آمادگی آزمونهای آیلتس و تافل برگزار میشوند, زمانهای مجهول بطور مبسوط مورد تحلیل قرار میگیرند.

It is worth mentioning that some verbs which are followed by object + bare infinitive in the active form are followed by a to – infinitive in the passive style شایان ذکر است که افعالی که در حالت معلوم همراه با مفعول و مصدر بدون to در جملات هستند در حالت مجهول به شکل همراهی با مصدر با to ظاهر میشوند The insurance company has made the company pay the annual fees شرکت بیمه آن شرکت را موظف به پرداخت هزینه های سالیانه کرده است The firm has been made to pay annual fees شرکت موظف به پرداخت هزینه های سالیانه شده است There are other similar verbs with the same function in the sentences and they are Feel, Hear, Help, Observe, and See این افعال نیز در جملات کاربرد و حالات مشابهی دارند Some phrasal verbs which consist of two or three words can appear in both active and passive styles برخی از افعال عبارتی که از دو و یا سه کلمه تشکیل میشوند به هر دو حالت معلوم و مجهول مورد استفاده قرار میگیرند A kind patient at the hospital looks after David یک پرستار مهربان در بیمارستان از دیوید مراقبت میکند David is looked after by a kind nurse at the hospital از دیوید در بیمارستان توسط یک پرستار مهربان نگهداری میشود.